Πειθαρχική έρευνα

15.-(1) Κάθε καταγγελία εναντίον εγγεγραμμένου τεχνολόγου ακτινολόγου ή τεχνολόγου ακτινοθεραπευτή γίνεται στο Συμβούλιο.

(2) Αν καταγγελθεί στο Συμβούλιο ή αν το Συμβούλιο διαπιστώσει ότι εγγεγραμμένος τεχνολόγος ακτινολόγος ή εγγεγραμμένος τεχνολόγος ακτινοθεραπευτής δυνατό να έχει διαπράξει πειθαρχικό αδίκημα, το Συμβούλιο ορίζει μέλος αυτού ως ερευνώντα λειτουργό για να διεξαγάγει έρευνα.

(3) Ο ερευνών λειτουργός διεξάγει την έρευνα το ταχύτερο δυνατό και κατά τη διεξαγωγή της έρευνας έχει εξουσία να ακούσει οποιουσδήποτε μάρτυρες ή να λάβει έγγραφες καταθέσεις από οποιοδήποτε πρόσωπο.

(4) Ο καταγγελθείς εγγεγραμμένος τεχνολόγος ακτινολόγος ή εγγεγραμμένος τεχνολόγος ακτινοθεραπευτής δικαιούται να γνωρίζει την εναντίον του υπόθεση και έχει την ευκαιρία να ακουστεί.

(5) Μετά τη συμπλήρωση της έρευνας, ο ερευνών λειτουργός υποβάλλει την έκθεση στο Συμβούλιο, το οποίο αποφασίζει κατά πόσο μπορεί να διατυπωθεί πειθαρχική κατηγορία κατά του τεχνολόγου ακτινολόγου ή τεχνολόγου ακτινοθεραπευτή που έχει καταγγελθεί και, σε περίπτωση καταφατικής απόφασης, προβαίνει στη διατύπωση της κατηγορίας και παραπέμπει την υπόθεση στο Πειθαρχικό Συμβούλιο.