Πειθαρχική δίωξη

14. Εγγεγραμμένος τεχνολόγος ακτινολόγος ή εγγεγραμμένος τεχνολόγος ακτινοθεραπευτής υπόκειται σε πειθαρχική δίωξη που ασκείται εναντίον του, αν -

(α) καταδικαστεί από δικαστήριο για αδίκημα που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα·

(β) κατά την κρίση του Πειθαρχικού Συμβουλίου, επέδειξε κατά την άσκηση του επαγγέλματός του διαγωγή επονείδιστη ή ασυμβίβαστη με το επάγγελμα του τεχνολόγου ακτινολόγου ή του τεχνολόγου ακτινοθεραπευτή·

(γ) έχει παραβεί τις υποχρεώσεις που του επιβάλλονται από τον παρόντα Νόμο ή από τους κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει αυτού.