Πειθαρχικό Συμβούλιο

13.-(1) Συνίσταται Πειθαρχικό Συμβούλιο για την άσκηση πειθαρχικής εξουσίας στους εγγεγραμμένους τεχνολόγους ακτινολόγους και εγγεγραμμένους τεχνολόγους ακτινοθεραπευτές.

(2) Το Πειθαρχικό Συμβούλιο αποτελείται από -

(α) δύο (2) νομικούς λειτουργούς που υποδεικνύονται από το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ένας (1) εκ των οποίων διορίζεται πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου·

(β) τέσσερις (4) εγγεγραμμένους τεχνολόγους ακτινολόγους και τεχνολόγους ακτινοθεραπευτές που ασκούν το επάγγελμα πάνω από δέκα (10) χρόνια, εκ των οποίων τουλάχιστον ο ένας (1) είναι τεχνολόγος ακτινοθεραπευτής, οι οποίοι εκλέγονται από τη γενική συνέλευση του Συλλόγου.

(3) Πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου είναι ο νομικός λειτουργός που ορίζεται γι’ αυτό από τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, σε περίπτωση δε απουσίας ή προσωρινού κωλύματός του, καθήκοντα προέδρου ασκεί ο έτερος των νομικών λειτουργών.

(2) (4) Η θητεία του Πειθαρχικού Συμβουλίου είναι τριετής.

(5) Ο πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου ή το μέλος που ασκεί καθήκοντα προέδρου και τρία (3) άλλα μέλη αποτελούν απαρτία.

(6) Οι αποφάσεις του Πειθαρχικού Συμβουλίου λαμβάνονται κατά πλειοψηφία, σε περίπτωση δε ισοψηφίας ο πρόεδρος ή ο προεδρεύων της συνεδρίασης έχει δεύτερη ή νικώσα ψήφο.