Παροχή υπηρεσιών από πολίτες κρατών μελών

12.-(1) Τεχνολόγος ακτινολόγος ή τεχνολόγος ακτινοθεραπευτής πολίτης κράτους μέλους ή μέλος της οικογένειάς του, που διαμένει και ασκεί το επάγγελμα του τεχνολόγου ακτινολόγου ή τεχνολόγου ακτινοθεραπευτή σε άλλο κράτος μέλος, δύναται να παρέχει υπηρεσίες τεχνολόγου ακτινολόγου ή τεχνολόγου ακτινοθεραπευτή στη Δημοκρατία χωρίς την υποχρέωση κατοχής ετήσιας άδειας σύμφωνα με το άρθρο 10 και χωρίς την υποχρέωση εγγραφής στο Σύλλογο:

Νοείται ότι για την παροχή υπηρεσιών, ως ανωτέρω αναφέρεται, ο ενδιαφερόμενος πολίτης κράτους μέλους ή το ενδιαφερόμενο μέλος της οικογένειάς του οφείλει να προσκομίσει στο Συμβούλιο στοιχεία από το κράτος μέλος καταγωγής ή προέλευσής του που αποδεικνύουν ότι διαμένει και ασκεί νόμιμα το επάγγελμα του τεχνολόγου ακτινολόγου ή τεχνολόγου ακτινοθεραπευτή στο κράτος αυτό.

(2) Το Συμβούλιο τηρεί αρχείο στο οποίο εγγράφονται οι τεχνολόγοι ακτινολόγοι και τεχνολόγοι ακτινοθεραπευτές που παρέχουν υπηρεσίες δυνάμει του εδαφίου (1), το οποίο δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας κατά το μήνα Ιανουάριο κάθε έτους.

(3) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (1), τεχνολόγος ακτινολόγος ή τεχνολόγος ακτινοθεραπευτής ο οποίος παρέχει υπηρεσίες δυνάμει του παρόντος άρθρου, υπόκειται σε όλες τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.