Άσκηση ακτινοδιαγνωστικής ή ακτινοθεραπευτικής ακτινοτεχνολογίας (ακτινογραφίας)μετά από άδεια του Συμβουλίου

11. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, το Συμβούλιο μπορεί να επιτρέψει την άσκηση της ακτινοδιαγνωστικής ή ακτινοθεραπευτικής ακτινοτεχνολογίας (ακτινογραφίας) σε πρόσωπο το οποίο επισκέπτεται τη Δημοκρατία για την παροχή οποιωνδήποτε υπηρεσιών με την ιδιότητά του ως τεχνολόγου ακτινολόγου ή τεχνολόγου ακτινοθεραπευτή για τόση περίοδο και με τέτοιους όρους όπως το Συμβούλιο αποφασίζει.