Ετήσια άδεια άσκησης επαγγέλματος

10.-(1) Κανένας εγγεγραμμένος τεχνολόγος ακτινολόγος ή εγγεγραμμένος τεχνολόγος ακτινοθεραπευτής δεν μπορεί να ασκεί το επάγγελμα του τεχνολόγου ακτινολόγου ή του τεχνολόγου ακτινοθεραπευτή, εκτός αν έχει εξασφαλίσει ετήσια άδεια ασκήσεως επαγγέλματος στον καθορισμένο από το Συμβούλιο τύπο και με την καταβολή της καθορισμένης συνδρομής.

(2) Εγγεγραμμένος τεχνολόγος ακτινολόγος ή εγγεγραμμένος τεχνολόγος ακτινοθεραπευτής που ασκεί το επάγγελμά του χωρίς να είναι κάτοχος ετήσιας άδειας που να ισχύει κατά το χρόνο της άσκησης του επαγγέλματός του παραπέμπεται στο Πειθαρχικό Συμβούλιο και, ανεξαρτήτως της απόφασης αυτού, για την ανανέωση της άδειάς του καταβάλλονται στο διπλάσιο τα τέλη εγγραφής.

(3) Η ετήσια άδεια που παραχωρείται δυνάμει του εδαφίου (1) λήγει την 31η ημέρα του μηνός Δεκεμβρίου του έτους έκδοσής της:

Νοείται ότι το Συμβούλιο μπορεί να παρατείνει την εγγραφή μέχρι ένα (1) μήνα από την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.