Άσκηση του επαγγέλματος

9.- (1) Μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου και τηρουμένων των διατάξεων αυτού, κανένα πρόσωπο δεν μπορεί -

(α) να ασκεί το επάγγελμα του τεχνολόγου ακτινολόγου ή τεχνολόγου ακτινοθεραπευτή ή να αποκαλεί ή να προβάλλει τον εαυτό του ως τεχνολόγο ακτινολόγο ή τεχνολόγο ιατρικής απεικόνισης ή τεχνολόγο ακτινοθεραπευτή ή

(β) να χρησιμοποιεί οποιοδήποτε όνομα, επωνυμία ή τίτλο, στον οποίο περιλαμβάνονται οι λέξεις τεχνολόγος ακτινολόγος ή τεχνολόγος ακτινοθεραπευτής ή παρόμοιες ή παρεμφερείς λέξεις ή

(γ) να εισπράττει ή να διεκδικεί οποιαδήποτε αμοιβή για υπηρεσίες που προσφέρθηκαν με την ιδιότητα του ως τεχνολόγος ακτινολόγος ή τεχνολόγος ακτινοθεραπευτής,

εκτός εάν είναι εγγεγραμμένος τεχνολόγος ακτινολόγος ή εγγεγραμμένος τεχνολόγος ακτινοθεραπευτής και δεν επιβλήθηκε σ’ αυτό η ποινή της διαγραφής από το Μητρώο ή της αναστολής της άδειας ασκήσεως του επαγγέλματος του τεχνολόγου ακτινολόγου ή του τεχνολόγου ακτινοθεραπευτή.

(2) Κάθε πρόσωπο το οποίο παραβαίνει οποιαδήποτε από τις διατάξεις του εδαφίου (1) είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε φυλάκιση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα χίλια ευρώ (€1.000) ή και στις δύο ποινές μαζί.