Διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο

8.- (1) Οι αιτήσεις για εγγραφή στο Μητρώο υποβάλλονται στον Έφορο σύμφωνα με τον τύπο που εκτίθεται στο Παράρτημα, μαζί με τα απαραίτητα έγγραφα, όπως αυτά θα καθορίζονται στις αιτήσεις, και το καθορισμένο από το Συμβούλιο τέλος.

(2) Το Συμβούλιο ενημερώνει σε εύλογο χρόνο τον αιτητή για την παραλαβή της αίτησης και εξετάζει και αποφασίζει για την αίτηση το ταχύτερο δυνατό και κατά το δυνατό σε διάστημα που δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες από την υποβολή της:

Νοείται ότι σε περίπτωση που υπάρχει καθυστέρηση της εξέτασης της αίτησης από το Συμβούλιο για λόγους απρόβλεπτων συνθηκών ή άλλων αιτιολογημένων καταστάσεων ο αιτητής ενημερώνεται ανάλογα αλλά δε θεωρείται ότι αποκτά από την καθυστέρηση αυτή δικαίωμα αυτόματης εγγραφής στο Μητρώο.

(3) Ο Έφορος εκτελεί τις αποφάσεις του Συμβουλίου και εγγράφει στο Μητρώο κάθε αιτητή ο οποίος ικανοποίησε το Συμβούλιο ότι κατέχει τα προσόντα που καθορίζονται από το άρθρο 7 και με την καταβολή του καθορισμένου τέλους εγγραφής εκδίδει σ’ αυτόν πιστοποιητικό εγγραφής, σύμφωνα με τον καθορισμένο από το Συμβούλιο τύπο.

(4) Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης για εγγραφή στο Μητρώο, το τέλος που καταβλήθηκε θεωρείται ως δαπάνη για την εξέταση της αίτησης και το Συμβούλιο συντάσσει αιτιολογημένη απόφαση και την επιδίδει στον ενδιαφερόμενο, ο οποίος δικαιούται να ζητήσει επανεξέταση της αίτησής του υποβάλλοντας ενώπιον του Συμβουλίου τις παραστάσεις του εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της απορριπτικής απόφασης σ’ αυτόν, στην περίπτωση αυτή δε το Συμβούλιο εκδίδει την αιτιολογημένη απόφασή του κατά το δυνατό εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία υποβολής των παραστάσεων.

(5) Σε περίπτωση απορριπτικής απόφασης του Συμβουλίου, ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να προσφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο δυνάμει του άρθρου 146 του Συντάγματος.