Προσόντα για εγγραφή στο Μητρώο

7.- (1) Οποιοδήποτε πρόσωπο δικαιούται να εγγραφεί στο Μητρώο με την καταβολή του καθορισμένου τέλους, αν ικανοποιεί το Συμβούλιο ότι -

(α) (i) είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή σύζυγος ή τέκνο πολίτη της Δημοκρατίας και έχει τη συνήθη διαμονή του στη Δημοκρατία ή

(ii) είναι πολίτης κράτους μέλους ή μέλος της οικογένειάς του και έχει δικαίωμα διαμονής στη Δημοκρατία, όπως προβλέπεται στο άρθρο 9 του περί του Δικαιώματος των Πολιτών της Ένωσης και των Μελών των Οικογενειών τους να Κυκλοφορούν και να Διαμένουν Ελεύθερα στη Δημοκρατία Νόμου του 2007, και είναι εγγεγραμμένος στο Αρχείο Πληθυσμού, σύμφωνα με το άρθρο 10 του περί του Δικαιώματος των Πολιτών της Ένωσης και των Μελών των Οικογενειών τους να Κυκλοφορούν και να Διαμένουν Ελεύθερα στη Δημοκρατία Νόμου του 2007·

(β) κατέχει πιστοποιητικό υγείας από μέλος του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου·

(γ) έχει συμπληρώσει το εικοστό πρώτο έτος της ηλικίας του·

(δ) δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα το οποίο ενέχει ηθική αισχρότητα ή έλλειψη τιμιότητας·

(ε) είναι κάτοχος πτυχίου πανεπιστημίου ή ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος ανάλογου επιπέδου, τριετούς τουλάχιστον κύκλου φοίτησης, στην ακτινοτεχνολογία ή ραδιολογία-ακτινολογία ή ακτινοδιαγνωστική ακτινογραφία ή ακτινοθεραπευτική ακτινογραφία ή ακτινοθεραπεία, αναγνωρισμένο από τη χώρα απόκτησής του και το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών.

(2) Ανεξαρτήτως των διατάξεων της παραγράφου (ε) του εδαφίου (1), πρόσωπο που υποβάλλει αίτηση για εγγραφή εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου δικαιούται να εγγραφεί στο Μητρώο με την καταβολή του καθορισμένου τέλους αν:

(α) Κατέχει δίπλωμα διετούς κύκλου σπουδών και αποδεδειγμένα ασκεί το επάγγελμα του τεχνολόγου ακτινολόγου ή του τεχνολόγου ακτινοθεραπευτή στη Δημοκρατία, ευρισκόμενος σε πλήρη απασχόληση για δύο (2) από τα τελευταία τέσσερα (4) χρόνια ή σε μερική απασχόληση για έξι (6) από τα τελευταία δέκα (10) χρόνια, και προσκομίσει στο Συμβούλιο -

(i) πιστοποιημένα αντίγραφα διπλώματος και άλλων προσόντων στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα·

(ii) βεβαίωση από τον εργοδότη ή το διευθυντή της υπηρεσίας όπου εργοδοτείται ως προς την απασχόληση, τη χρονική περίοδο αυτής της απασχόλησης και το καθεστώς της απασχόλησης·

(iii) βεβαίωση από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων για εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων τη σχετική χρονική περίοδο για την οποία ο αιτούμενος δηλώνει ότι εργαζόταν ως τεχνολόγος ακτινολόγος ή τεχνολόγος ακτινοθεραπευτής.

(β)(i) Κατέχει δίπλωμα διετούς κύκλου σπουδών και αποδεδειγμένα ασκεί το επάγγελμα του τεχνολόγου ακτινολόγου ή του ακτινολόγου ακτινοθεραπευτή στη Δημοκρατία, ευρισκόμενος σε πλήρη απασχόληση για διάστημα μικρότερο του ενός (1) χρόνου από τα τελευταία τέσσερα χρόνια (4) ή σε μερική απασχόληση για διάστημα μικρότερο των έξι (6) χρόνων από τα τελευταία δέκα (10) χρόνια, και προσκομίσει στο Συμβούλιο -

(αα) πιστοποιημένα αντίγραφα διπλώματος και άλλων προσόντων στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα·

(ββ) βεβαίωση από τον εργοδότη ή το διευθυντή της υπηρεσίας όπου εργοδοτείται ως προς την απασχόληση, τη χρονική περίοδο αυτής της απασχόλησης και το καθεστώς απασχόλησης·

(γγ) βεβαίωση από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων για εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων τη σχετική χρονική περίοδο για την οποία ο αιτούμενος δηλώνει ότι εργαζόταν ως τεχνολόγος ακτινολόγος ή τεχνολόγος ακτινοθεραπευτής.

(ii) Το Συμβούλιο έχει δικαίωμα να ζητήσει από το πρόσωπο αυτό κλινική άσκηση μέχρι και έξι (6) μήνες σε κρατικό ή ιδιωτικό ιατρικό κέντρο.

(γ) (i) Δεν κατέχει οποιοδήποτε ακαδημαϊκό προσόν αλλά αποδεδειγμένα ασκεί το επάγγελμα του τεχνολόγου ακτινολόγου ή του τεχνολόγου ακτινοθεραπευτή στη Δημοκρατία, ευρισκόμενος σε πλήρη απασχόληση για οκτώ (8) από τα τελευταία δώδεκα (12) χρόνια ή μερική απασχόληση για δέκα (10) από τα τελευταία δώδεκα (12) χρόνια και προσκομίσει στο Συμβούλιο -

(αα) πιστοποιημένα αντίγραφα διπλώματος και άλλων προσόντων στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα·

(ββ) βεβαίωση από τον εργοδότη ή το διευθυντή της υπηρεσίας όπου εργοδοτείται ως προς την απασχόληση, την χρονική περίοδο αυτής της απασχόλησης και το καθεστώς απασχόλησης·

(γγ) βεβαίωση από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων για εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων τη σχετική χρονική περίοδο για την οποία ο αιτούμενος δηλώνει ότι εργαζόταν ως τεχνολόγος ακτινολόγος ή τεχνολόγος ακτινοθεραπευτής.

(ii) Το Συμβούλιο έχει δικαίωμα να ζητήσει από το πρόσωπο αυτό κλινική άσκηση μέχρι και έξι (6) μήνες σε κρατικό ή ιδιωτικό ιατρικό κέντρο.

(3) Για την εγγραφή πολιτών κρατών μελών στο Μητρώο οι διατάξεις του εδαφίου (1) εφαρμόζονται σ’ αυτούς τηρουμένων των διατάξεων του περί Αναγνώρισης των Επαγγελματικών Προσόντων Νόμου του 2008.

(4) Ανεξαρτήτως των διατάξεων της παραγράφου (α) του εδαφίου (1), το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί σε εξαιρετικές περιπτώσεις, με εισήγηση του Συμβουλίου, να επιτρέψει την εγγραφή στο Μητρώο προσώπου το οποίο, αν και δεν είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους ή σύζυγος ή τέκνο πολίτη της Δημοκρατίας ή μέλος της οικογένειας πολίτη κράτους μέλους, κατέχει τα υπόλοιπα προσόντα, τα οποία αναφέρονται στο εδάφιο (1), για τέτοια περίοδο, όπως το Υπουργικό Συμβούλιο καθορίζει σε κάθε περίπτωση.