Μητρώο Εγγεγραμμένων Τεχνολόγων Ακτινολόγων και Τεχνολόγων Ακτινοθεραπευτών

6.- (1) Ο Έφορος έχει καθήκον, μέσα σε έξι (6) μήνες από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, να καταρτίσει και μετέπειτα να τηρεί Μητρώο Εγγεγραμμένων Τεχνολόγων Ακτινολόγων και Τεχνολόγων Ακτινοθεραπευτών, στο οποίο καταχωρούνται το όνομα, η διεύθυνση, και τα προσόντα κάθε προσώπου που δικαιούται να εγγραφεί σ’αυτό μαζί με οποιαδήποτε άλλα στοιχεία το Συμβούλιο κρίνει αναγκαία.

(2) Ο Έφορος τηρεί ενημερωμένο το Μητρώο και διενεργεί σ’ αυτό τις αναγκαίες μεταβολές αναφορικά με τη διεύθυνση ή τα προσόντα ή οποιαδήποτε άλλα στοιχεία των εγγεγραμμένων σ’ αυτό προσώπων και αφαιρεί από το Μητρώο το όνομα κάθε προσώπου το οποίο απεβίωσε ή έπαυσε να κατέχει τα προσόντα ή του οποίου το όνομα διαγράφηκε από το Μητρώο δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(3) (α) Αντίγραφο του ενημερωμένου Μητρώου, που φέρει την υπογραφή του Εφόρου, δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας μέσα σε ένα (1) χρόνο από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου και μετέπειτα κατά τον Ιανουάριο κάθε χρόνου.

(β) Η δημοσίευση του αντιγράφου του Μητρώου αποτελεί εκ πρώτης όψεως απόδειξη ότι τα κατονομαζόμενα σε αυτό πρόσωπα είναι εγγεγραμμένοι τεχνολόγοι ακτινολόγοι ή εγγεγραμμένοι τεχνολόγοι ακτινοθεραπευτές και η απουσία του ονόματος οποιουδήποτε προσώπου από το εν λόγω Μητρώο αποτελεί εκ πρώτης όψεως απόδειξη ότι το πρόσωπο αυτό δεν είναι εγγεγραμμένος τεχνολόγος ακτινολόγος ή εγγεγραμμένος τεχνολόγος ακτινοθεραπευτής δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.