Διορισμός Εφόρου

5. Το Υπουργικό Συμβούλιο ορίζει τον Έφορο μέσα σε τρεις (3) μήνες από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου.