Πρώτη συγκρότηση του Συμβουλίου

4.- (1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), το Συμβούλιο συγκροτείται μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου.

(2) Για την πρώτη συγκρότηση του Συμβουλίου, πρόσωπα, που διορίζονται με βάση την παράγραφο (β) του εδαφίου (2) του άρθρου 3, επιλέγονται από το Υπουργό μεταξύ των προσώπων που κατέχουν θέση στη δημόσια υπηρεσία της Δημοκρατίας και κατά την κρίση του πληρούν τα προσόντα για εγγραφή στο Μητρώο:

Νοείται ότι τα πρόσωπα που διορίζονται δυνάμει του παρόντος εδαφίου κατέχουν το αξίωμά τους, μέχρις ότου καταστεί δυνατός ο διορισμός των προσώπων που υποδεικνύονται από το Σύλλογο.