Συμβούλιο

3.-(1) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, καθιδρύεται Συμβούλιο Εγγραφής Τεχνολόγων Ακτινολόγων και Τεχνολόγων Ακτινοθεραπευτών, το οποίο είναι αρμόδιο για την εγγραφή τεχνολόγων ακτινολόγων και τεχνολόγων ακτινοθεραπευτών, καθώς και για την χορήγηση άδειας ασκήσεως του επαγγέλματος της διαγνωστικής και θεραπευτικής ακτινοτεχνολογίας (ακτινογραφίας) και την άσκηση οποιωνδήποτε άλλων εξουσιών και αρμοδιοτήτων χορηγούνται σ’ αυτό δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Το Συμβούλιο, εξαιρουμένης της πρώτης συγκρότησής του, αποτελείται από τα ακόλουθα πρόσωπα:

(α) Tρεις (3) εγγεγραμμένους τεχνολόγους ακτινολόγους και τεχνολόγους ακτινοθεραπευτές που κατέχουν θέση στη δημόσια υπηρεσία της Δημοκρατίας και ασκούν το επάγγελμα του τεχνολόγου ακτινολόγου ή τεχνολόγου ακτινοθεραπευτή για πέντε (5) τουλάχιστον χρόνια, δύο (2) εκ των οποίων είναι τεχνολόγοι ακτινολόγοι και ένας (1) τεχνολόγος ακτινοθεραπευτής και

(β) τέσσερις (4) εγγεγραμμένους τεχνολόγους ακτινολόγους ή εγγεγραμμένους τεχνολόγους ακτινοθεραπευτές, ανεξαρτήτως ειδικότητας, οι οποίοι ασκούν το επάγγελμα του τεχνολόγου ακτινολόγου ή τεχνολόγου ακτινοθεραπευτή για πέντε (5) τουλάχιστον χρόνια και υποδεικνύονται στο Υπουργικό Συμβούλιο για το σκοπό αυτό, αφού εκλεγούν από τη γενική συνέλευση του Συλλόγου, ένας (1) εκ των οποίων είναι τεχνολόγος ακτινοθεραπευτής:

Νοείται ότι επί του συνόλου των τεσσάρων (4) οι δυο (2) τουλάχιστον δεν προέρχονται από το δημόσιο τομέα.

(3) Τα μέλη του Συμβουλίου διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο ύστερα από πρόταση του Υπουργού για περίοδο τριών (3) ετών.

(4) Ο πρόεδρος και ο αναπληρωτής πρόεδρος του Συμβουλίου εκλέγονται από τα μέλη του Συμβουλίου.

(5) Τα μέλη του Συμβουλίου τα οποία δεν ανήκουν στη δημόσια υπηρεσία της Δημοκρατίας δύνανται να παραιτηθούν από τη θέση τους με την υποβολή γραπτής παραίτησης προς τον Υπουργό.

(6) (α) Ο Πρόεδρος συγκαλεί τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου όποτε το κρίνει σκόπιμο ή υποχρεωτικά μετά από αίτημα τριών (3) μελών του Συμβουλίου και μεριμνά για την τήρηση των πρακτικών.

(β) Το περιεχόμενο όλων των συνεδριάσεων του Συμβουλίου είναι εμπιστευτικό και τα μέλη αυτού υποχρεούνται σε εχεμύθεια.

(7) Σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου από συνεδρίαση του Συμβουλίου, καθήκοντα προέδρου ασκεί ο αναπληρωτής πρόεδρος.

(8) Ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής πρόεδρος και άλλα τέσσερα (4) μέλη του Συμβουλίου αποτελούν απαρτία.

(9) Το Συμβούλιο αποφασίζει με πλειοψηφία των παρόντων μελών του, σε περίπτωση δε ισοψηφίας ο Πρόεδρος ή ο προεδρεύων της συνεδρίασης έχει δεύτερη ή νικώσα ψήφο.

(10) Σε περίπτωση προσωρινής απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου ή άλλου μέλους του Συμβουλίου, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, τηρουμένης της προβλεπόμενης από το εδάφιο (2) σύνθεσης του Συμβουλίου, να διορίσει άλλο πρόσωπο, για να ενεργεί ως Πρόεδρος ή ως μέλος του Συμβουλίου, ανάλογα με την περίπτωση, για όσο χρόνο διαρκεί η απουσία αυτή ή το κώλυμα.

(11) Δεν επηρεάζεται η νόμιμη συγκρότηση του Συμβουλίου από την ύπαρξη κενής θέσης του, εφόσον ο αριθμός των μελών που έχουν εναπομείνει δεν είναι μικρότερος των πέντε (5).

(12) Αν μέλος του Συμβουλίου απουσιάζει αδικαιολόγητα σε τρεις (3) συνεχόμενες συνεδριάσεις, το Συμβούλιο δύναται να ζητήσει από τον Υπουργό να υποβάλει πρόταση προς το Υπουργικό Συμβούλιο για αντικατάσταση του εν λόγω μέλους.

(13) Το Συμβούλιο ρυθμίζει με εσωτερικούς κανονισμούς τη λειτουργία του και τη διαδικασία που ακολουθείται κατά τις συνεδριάσεις του.

(14) Το Συμβούλιο καθορίζει τα τέλη για εγγραφή στο Μητρώο, τα οποία εγκρίνονται από το Υπουργικό Συμβούλιο.