Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια -

«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία·

«εγγεγραμμένος τεχνολόγος ακτινολόγος» σημαίνει τεχνολόγο ακτινολόγο που είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο·

«εγγεγραμμένος τεχνολόγος ακτινοθεραπευτής» σημαίνει τεχνολόγο ακτινοθεραπευτή που είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο·

«Έφορος» σημαίνει το πρόσωπο που διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου·

«κράτος μέλος» σημαίνει το κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλο συμβαλλόμενο μέρος στη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και την Ελβετία·

«μέλος της οικογένειας» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Δικαιώματος των Πολιτών της Ένωσης και των Μελών των Οικογενειών τους να Κυκλοφορούν και να Διαμένουν Ελεύθερα στη Δημοκρατία Νόμου του 2007·

«Μητρώο» σημαίνει το Μητρώο Εγγεγραμμένων Τεχνολόγων Ακτινολόγων και Τεχνολόγων Ακτινοθεραπευτών που τηρείται δυνάμει του άρθρου 6·

«πολίτης κράτους μέλους» σημαίνει πολίτη της Ένωσης, όπως ερμηνεύεται στο άρθρο 2 του περί του Δικαιώματος των Πολιτών της Ένωσης και των Μελών των Οικογενειών τους να Κυκλοφορούν και να Διαμένουν Ελεύθερα στη Δημοκρατία Νόμου του 2007·

«Πρόεδρος» σημαίνει τον πρόεδρο του Συμβουλίου·

«Σύλλογος» σημαίνει τον Παγκύπριο Σύλλογο Εγγεγραμμένων Τεχνολόγων Ακτινολόγων και Τεχνολόγων Ακτινοθεραπευτών που καθιδρύεται δυνάμει του άρθρου 18·

«Συμβούλιο» σημαίνει το Συμβούλιο Εγγραφής Τεχνολόγων Ακτινολόγων και Τεχνολόγων Ακτινοθεραπευτών, το οποίο καθιδρύεται δυνάμει του άρθρου 3·

«Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο» σημαίνει τη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο που υπογράφηκε στο Οπόρτο στις 2 Μαΐου 1992, όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται·

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Υγείας.