Παγκύπριος Σύλλογος Εγγεγραμμένων Τεχνολόγων Ακτινολόγων και Τεχνολόγων Ακτινοθεραπευτών

18. Ιδρύεται Παγκύπριος Σύλλογος Εγγεγραμμένων Τεχνολόγων Ακτινολόγων και Ακτινοθεραπευτών, με μέλη όλους ανεξαιρέτως τους εγγεγραμμένους τεχνολόγους ακτινολόγους και όλους ανεξαιρέτως τους εγγεγραμμένους τεχνολόγους ακτινοθεραπευτές που ασκούν το επάγγελμα στη Δημοκρατία, εξαιρουμένων των τεχνολόγων ακτινολόγων και τεχνολόγων ακτινοθεραπευτών που βρίσκονται στην Δημοκρατία για παροχή υπηρεσιών δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 12.