Τακτική γενική συνέλευση του Συλλόγου

19.-(1) Ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Υγείας, μέσα σε έξι (6) μήνες από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, και μετέπειτα ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Συλλόγου, όχι αργότερα από την 31η Ιανουαρίου κάθε έτους, συγκαλούν τακτική γενική συνέλευση όλων των εγγεγραμμένων μελών που ασκούν το επάγγελμα στη Δημοκρατία, σε χρόνο και τόπο που καθορίζονται από αυτούς.

(2) Για τους σκοπούς της γενικής συνέλευσης που συγκαλείται δυνάμει του εδαφίου (1), αποστέλλεται σε όλα τα πρόσωπα που δικαιούνται να παραστούν σ’ αυτή και να ψηφίσουν, το αργότερο δεκατέσσερις (14) ημέρες πριν από την ημερομηνία της εν λόγω συνέλευσης, πρόσκληση η οποία αναφέρει τον τόπο και το χρόνο της συνέλευσης αυτής:

Νοείται ότι, αντί της αποστολής προσκλήσεως που αναφέρεται πιο πάνω, δύναται να γίνει δημοσίευση σε δυο (2) τουλάχιστον πρωινές ημερήσιες εφημερίδες.

(3) Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Συλλόγου ή σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του ή λόγω μη υπάρχοντος προέδρου, μέλος που ορίζεται από τη γενική συνέλευση προεδρεύει της συνέλευσης.

(4) Το τριάντα τοις εκατό (30%) του συνόλου των μελών που είναι εγγεγραμμένα στο Σύλλογο και έχουν πληρωμένες τις συνδρομές τους αποτελεί απαρτία:

Νοείται ότι, αν μέσα σε μισή ώρα από την καθορισμένη ώρα έναρξης της γενικής συνέλευσης δε σχηματισθεί απαρτία, η συνέλευση αναβάλλεται για μισή ώρα, την ίδια μέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας και στον ίδιο τόπο, οπότε οποιοσδήποτε αριθμός παρόντων μελών, ως ανωτέρω αναφέρεται, συνιστούν απαρτία.

(5) Οι αποφάσεις για όλα τα θέματα της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων και ψηφιζόντων μελών, σε περίπτωση δε ισοψηφίας ο πρόεδρος της συνέλευσης έχει δεύτερη ή νικώσα ψήφο.

(6) Η τακτική γενική συνέλευση του Συλλόγου προβαίνει, μεταξύ άλλων, στην εκλογή-

(α) επτά (7) εγγεγραμμένων τεχνολόγων ακτινολόγων και εγγεγραμμένων τεχνολόγων ακτινοθεραπευτών, που θα αποτελούν το διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου, εκ των οποίων οι δύο (2) τουλάχιστον είναι εγγεγραμμένοι τεχνολόγοι ακτινοθεραπευτές·

(β) τεσσάρων (4) μελών του Συλλόγου, για να εκπροσωπούν το Σύλλογο στο Συμβούλιο:

Νοείται ότι σε περίπτωση που κενούται με οποιοδήποτε τρόπο θέση μέλους στο Συμβούλιο, το οποίο έχει υποδειχθεί δυνάμει της ως άνω παραγράφου (β), το διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου υποβάλλει προς τον Υπουργό για διορισμό στη θέση αυτή το μέλος που ήταν επιλαχών κατά την πιο πάνω εκλογή, της ίδιας ειδικότητας με το μέλος του οποίου κενώθηκε η θέση, για να κατέχει τη θέση μέχρι τη λήξη της θητείας του μέλους στη θέση του οποίου διορίστηκε:

Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιο επιλαχών μέλος, το διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου υποβάλλει προς τον Υπουργό για διορισμό στη θέση αυτή, πρόσωπο εγγεγραμμένο στο Σύλλογο που είναι της ίδιας ειδικότητας με το μέλος του οποίου κενώθηκε η θέση, για να κατέχει τη θέση μέχρι τη λήξη της θητείας του μέλους στη θέση του οποίου διορίστηκε.