Διαδικασία και λήψη αποφάσεων από το διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου

20.-(1) Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου του Συλλόγου είναι τριετής.

(2) Το διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου εκλέγει μεταξύ των μελών του τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο, το γραμματέα και τον ταμία του Συλλόγου.

(3) Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου συγκαλεί τις συνεδριάσεις του συμβουλίου οποτεδήποτε το κρίνει σκόπιμο ή υποχρεωτικά μετά από γραπτό αίτημα τριών (3) τουλάχιστο μελών του, στο οποίο καθορίζονται οι σκοποί της συνεδρίασης, και προεδρεύει των συνεδριάσεων στις οποίες παρευρίσκεται, ενώ, αν απουσιάζει ή κωλύεται, προεδρεύει ο αντιπρόεδρος και, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του αντιπροέδρου, τα παρόντα μέλη εκλέγουν ένα από αυτά, για να προεδρεύει.

(4) Πέντε (5) μέλη του διοικητικού συμβουλίου του Συλλόγου αποτελούν απαρτία.

(5) Οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων και ψηφιζόντων μελών, σε περίπτωση δε ισοψηφίας ο προεδρεύων της συνεδρίασης έχει δεύτερη ή νικώσα ψήφο.

(6) Το διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου ρυθμίζει με εσωτερικούς κανονισμούς, μεταξύ άλλων, τις αρμοδιότητες των μελών του, τη λειτουργία του και τη διαδικασία που ακολουθείται στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου και στις γενικές συνελεύσεις του Συλλόγου.