Έκτακτη γενική συνέλευση

21.- (1) Το διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση του Συλλόγου, όποτε το κρίνει σκόπιμο ή υποχρεωτικά μετά από γραπτό αίτημα του ενός τετάρτου (1/4) των μελών που είναι εγγεγραμμένα στο Σύλλογο και έχουν πληρωμένες τις συνδρομές τους.

(2) Το αίτημα που υποβάλλεται δυνάμει του εδαφίου (1) εκθέτει το σκοπό της συνέλευσης και υπογράφεται από αυτούς που το υπέβαλαν.

(3) Αν το διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή του αιτήματος, σύμφωνα με τα εδάφια (1) και (2), δε συγκαλέσει έκτακτη γενική συνέλευση, τριάντα (30) από τα μέλη του Συλλόγου που υπέβαλαν το αίτημα δύνανται να συγκαλέσουν έκτακτη γενική συνέλευση.

(4) Οι διατάξεις των εδαφίων (2) και (3), του εδαφίου (4), εξαιρουμένης της επιφύλαξής του, και του εδαφίου (5) του άρθρου 19, εφαρμόζονται τηρουμένων των αναλογιών, για κάθε γενική συνέλευση η οποία συγκαλείται δυνάμει του παρόντος άρθρου.

(5) Αν μέσα σε μισή ώρα από την καθορισμένη ώρα έναρξης της έκτακτης γενικής συνέλευσης δε σχηματιστεί απαρτία, η έκτακτη γενική συνέλευση διαλύεται.