Συνδρομή στο Σύλλογο

22.-(1) Το διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου δύναται να επιβάλει στα εγγεγραμμένα μέλη ετήσια συνδρομή, το ύψος της οποίας καθορίζεται από την τακτική γενική συνέλευση.

(2) Η συνδρομή που είναι πληρωτέα δυνάμει του εδαφίου (1) δύναται να διεκδικηθεί από το Σύλλογο με αγωγή και να εισπραχθεί ως χρέος οφειλόμενο προς το διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου.

(3) Εγγεγραμμένο μέλος του Συλλόγου δε δικαιούται να προσέλθει σε οποιαδήποτε συνέλευση του Συλλόγου ή να είναι υποψήφιο για εκλογή στο διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου, εκτός αν καταβάλει προηγουμένως τη δυνάμει του παρόντος Νόμου πληρωτέα συνδρομή.