Εξουσίες του διοικητικού συμβουλίου του Συλλόγου

23. Το διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου εξετάζει όλα τα θέματα που άπτονται του επαγγέλματος του εγγεγραμμένου τεχνολόγου ακτινολόγου και εγγεγραμμένου τεχνολόγου ακτινοθεραπευτή και προβαίνει σε ενέργειες τις οποίες θεωρεί σκόπιμες και χωρίς επηρεασμό της γενικότητας της διάταξης αυτής, έχει τις ακόλουθες εξουσίες:

(α) Να προωθεί και να προστατεύει το κύρος του επαγγέλματος·

(β) να καταρτίζει επιτροπές για την καλύτερη εκτέλεση των αρμοδιοτήτων του·

(γ) να μεριμνά για την προαγωγή και βελτίωση του επιπέδου της διαγνωστικής και θεραπευτικής ακτινοτεχνολογίας (ακτινογραφίας) στη Δημοκρατία·

(δ) να επιλαμβάνεται θεμάτων δεοντολογίας και να εξετάζει και να υποβάλλει εισηγήσεις αναφορικά με την ισχύουσα νομοθεσία που ρυθμίζει την άσκηση του επαγγέλματος του τεχνολόγου ακτινολόγου και του τεχνολόγου ακτινοθεραπευτή·

(ε) να ασκεί τη διαχείριση της περιουσίας του Συλλόγου·

(ζ) να εκδίδει ταυτότητα μέλους του Συλλόγου.