Δόλιες ή εσφαλμένες καταχωρήσεις

24. Κάθε καταχώρηση στο Μητρώο, η οποία αποδεικνύεται προς ικανοποίηση του Συμβουλίου ότι επιτεύχθηκε με δόλο ή ψευδείς παραστάσεις διαγράφεται και κάθε καταχώρηση που αποδεικνύεται ως εσφαλμένη διορθώνεται:

Νοείται ότι σημείωση αναφορικά με τους λόγους κάθε τέτοιας διαγραφής ή διόρθωσης τίθεται στο Μητρώο και υπογράφεται από τον Πρόεδρο.