Ποινικά αδικήματα και ποινές

25. Οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο -

(α) με ψευδείς ή δόλιες παραστάσεις προκαλεί ή προσπαθεί να προκαλέσει την εγγραφή του ή την εγγραφή οποιουδήποτε άλλου προσώπου στο Μητρώο·

(β) εσκεμμένα και ψευδώς παρουσιάζεται ως εγγεγραμμένος τεχνολόγος ακτινολόγος ή εγγεγραμμένος τεχνολόγος ακτινοθεραπευτής ή λαμβάνει ή χρησιμοποιεί οποιοδήποτε τίτλο, όνομα, χαρακτηρισμό ή προσθήκη με αποτέλεσμα να μπορεί να συναχθεί το λανθασμένο συμπέρασμα ότι είναι εγγεγραμμένος τεχνολόγος ακτινολόγος ή εγγεγραμμένος τεχνολόγος ακτινοθεραπευτής·

(γ) ασκεί ή μετέρχεται την ακτινογραφία ακτινοδιαγνωστικής ή την ακτινογραφία ακτινοθεραπείας κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου·

(δ) ασκεί το επάγγελμα του τεχνολόγου ακτινολόγου ή τεχνολόγου ακτινοθεραπευτή, ενώ του απαγορεύτηκε η άσκηση του επαγγέλματος,

είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τον ένα (1) χρόνο ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει το ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ (€5.000) ή και στις δυο ποινές μαζί.