Έκδοση κανονισμών

26.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο, έπειτα από εισήγηση του Συμβουλίου, δύναται να εκδίδει κανονισμούς που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας για τη ρύθμιση κάθε θέματος, το οποίο δυνάμει του παρόντος Νόμου χρειάζεται να καθοριστεί ή είναι δεκτικό καθορισμού για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας των διατάξεων του εδαφίου (1), κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος άρθρου δύναται να -

(α) ρυθμίζουν την δεοντολογία του επαγγέλματος του τεχνολόγου ακτινολόγου και του τεχνολόγου ακτινοθεραπευτή·

(β) καθορίζουν τα τέλη που προβλέπονται από τον παρόντα Νόμο·

(γ) προνοούν για τη διατήρηση και βελτίωση του επιπέδου του επαγγέλματος του τεχνολόγου ακτινολόγου και του τεχνολόγου ακτινοθεραπευτή στη Δημοκρατία.