ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι - ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ
Συμβούλιο Προστασίας των Δικαιωμάτων των Δημιουργών των Φυτών

25.-(1) Ο Υπουργός εντός 6 μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου διορίζει Συμβούλιο Προστασίας των Δικαιωμάτων των Δημιουργών των Φυτών το οποίο αποτελείται από εκπροσώπους των ενδιαφερόμενων μερών οι οποίοι εμπλέκονται στο θέμα της προστασίας των ποικιλιών των φυτών.

(2) Το Συμβούλιο προεδρεύεται από ένα ανώτερο αξιωματούχο του Υπουργείου.

(3) Οι όροι οι οποίοι διέπουν το διορισμό των μελών του Συμβουλίου και τη λειτουργία του Συμβουλίου καθορίζονται σε Κανονισμούς.

(4) Το Συμβούλιο συμβουλεύει και υποβάλλει προτάσεις στον Υπουργό για θέματα σχετικά με τον παρόντα Νόμο, βοηθά το Γραφείο στην εφαρμογή του παρόντος Νόμου και εκτελεί οποιεσδήποτε άλλες εργασίες οι οποίες του ανατίθενται ειδικά από τον παρόντα Νόμο ή τους Κανονισμούς ενεργώντας πάντοτε με σκοπό την καλύτερη εφαρμογή του Νόμου.

Γραφείο Δικαιωμάτων των Δημιουργών των Φυτών

26.-(1) Ιδρύεται Γραφείο Δικαιωμάτων των Δημιουργών των Φυτών ως Τμήμα του Κλάδου Πνευματικής Ιδιοκτησίας του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη του Υπουργείου.

(2) Το Γραφείο εκπροσωπείται από τον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη.

(3) Οι αποφάσεις του Γραφείου λαμβάνονται από τον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη.

Υποχρέωση κοινοποίησης αρνητικών αποφάσεων

27.-(1) Κάθε απόφαση που εκδίδεται από το Γραφείο, η οποία επηρεάζει αρνητικά ένα μέρος σε διαδικασίες ενώπιον του πρέπει να κοινοποιείται στο διάδικο αυτό με αιτιολόγηση.

(2) Το επηρεαζόμενο μέρος μπορεί να υποβάλει παρατηρήσεις προφορικά ή εγγράφως μέσα σε τριάντα ημέρες από την ημερομηνία της γνωστοποίησης.

Βιβλίο Αιτήσεων, Μητρώο Προστασίας των Ποικιλιών των Φυτών και Αρχείο

28.-(1) Το Γραφείο διατηρεί Βιβλίο Αιτήσεων, Μητρώο Προστασίας των Ποικιλιών των Φυτών καθώς και Αρχείο. Το Βιβλίο, το Μητρώο και το Αρχείο πρέπει να είναι ανοικτά για δημόσια επιθεώρηση, επιφυλασσομένης της καταβολής των καθορισμένων τελών.

(2) Κάθε πρόσωπο το οποίο έχει έννομο συμφέρον μπορεί να επιθεωρεί:

(α)Τα έγγραφα τα οποία αναφέρονται στις αιτήσεις·

(β)τα έγγραφα τα οποία αφορούν τα δικαιώματα των δημιουργών τα οποία ήδη χορηγήθηκαν· και

(γ)τις καλλιεργητικές δοκιμές και άλλες αναγκαίες δοκιμές.

(3) Στην περίπτωση ποικιλιών των οποίων η παραγωγή απαιτεί επαναλαμβανόμενη χρήση άλλων ποικιλιών ως συστατικών, ο αιτητής μπορεί, όταν κάνει την αίτηση του, να ζητήσει όπως τα έγγραφα και οι δοκιμές οι οποίες αναφέρονται στα συστατικά να μην υπόκεινται σε επιθεώρηση.

(4) Το Γραφείο διατηρεί τα πρωτότυπα ή αντίγραφα των εγγράφων στους φακέλους μέχρι πέντε έτη μετά την απόσυρση ή απόρριψη της αίτησης ή τη λήξη του δικαιώματος του δημιουργού.

Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας

29. Το Γραφείο δημοσιεύει στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας τα ακόλουθα:

(α)Αιτήσεις για χορήγηση δικαιωμάτων των δημιουργών·

(β)αιτήσεις για ονομασίες ποικιλιών·

(γ)εγγραφές νέων ονομασιών για ποικιλίες στις οποίες παραχωρήθηκε προστασία·

(δ)παραχωρήσεις δικαιωμάτων των δημιουργών·

(ε)αλλαγές αιτητών ή των κατόχων·

(στ)λήξη δικαιώματος του δημιουργού·

(ζ)τις παραχωρούμενες άδειες εκμετάλλευσης σύμφωνα με τα άρθρα 19 και 20.

Αποκατάσταση δικαιωμάτων στην προτέρα τους κατάσταση σε περιπτώσεις μη τήρησης χρονικής προθεσμίας

30.-(1) Εάν παρόλη την προσπάθεια που υπό τις περιστάσεις κατέβαλε ο αιτητής ή ο δικαιούχος, ή ο οποιοσδήποτε άλλος διάδικος στις διαδικασίες ενώπιον του Γραφείου, δεν κατέστη δυνατό να τηρηθούν οι χρονικές προθεσμίες που απαιτούνται από το Γραφείο, τα δικαιώματά του, κατόπιν αίτησης, αποκαθίστανται αν η απώλεια οποιουδήποτε δικαιώματος ή τα μέσα αποκατάστασης τα οποία προνοούνται στον παρόντα Νόμο μπορεί να αποδοθούν άμεσα στη μη τήρηση από αυτόν της εν λόγω χρονικής προθεσμίας.

(2) Η αίτηση αυτή υποβάλλεται μέσα σε δύο μήνες αφότου η αιτία της μη συμμόρφωσης έπαυσε να υφίσταται και, οπωσδήποτε, εντός έτους από την εκπνοή της χρονικής προθεσμίας η οποία δεν τηρήθηκε. Η αίτηση πρέπει να είναι κατάλληλα τεκμηριωμένη και πρέπει να συνοδεύεται από το καθορισμένο τέλος για την επαναφορά των πραγμάτων στην προτέρα τους κατάσταση (restitutio in integrum).

(3) Όταν η αίτηση γίνεται αποδεκτή, πρέπει να δίνεται στον αιτητή χρονική προθεσμία ίση προς τη χρονική προθεσμία που δεν τηρήθηκε, η οποία να αρχίζει από την ημερομηνία λήψης της γνωστοποίησης της απόφασης, μέσα στην οποία θα πρέπει να εκτελέσει την πράξη που παραλείφθηκε.

(4) Όταν τα δικαιώματα αποκαθίστανται, ο αιτητής δεν μπορεί να επιβάλλει τα δικαιώματά του εναντίον οποιουδήποτε προσώπου το οποίο, με καλή πίστη, απασχολήθηκε ή πήρε πραγματικά και αποτελεσματικά μέτρα με σκοπό την εκμετάλλευση της ποικιλίας στην περίοδο μεταξύ της απώλειας των δικαιωμάτων και της δημοσίευσης της γνωστοποίησης για την αποκατάσταση αυτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II - Η ΑΙΤΗΣΗ
Τύπος και περιεχόμενο της αίτησης

31.-(1) Κάθε πρόσωπο το οποίο επιθυμεί να προστατεύσει μια ποικιλία καταχωρεί αίτηση στο Γραφείο η οποία περιλαμβάνει ή συνοδεύεται τουλάχιστον από τα ακόλουθα στοιχεία:

(α)Το όνομα και τη διεύθυνση του αιτητή και όπου απαιτείται του αντίκλητου·

(β)το όνομα και τη διεύθυνση του δημιουργού, αν αυτός δεν είναι ο αιτητής·

(γ)τον προσδιορισμό του βοτανικού είδους (λατινικό και κοινό όνομα)·

(δ)την ονομασία η οποία προτείνεται για την ποικιλία ή μια προσωρινή επωνυμία (κωδική ονομασία του δημιουργού)·

(ε)όταν διεκδικείται η προτεραιότητα μιας προγενέστερης αίτησης, το Συμβαλλόμενο Μέρος στο οποίο καταχωρήθηκε η αίτηση και η ημερομηνία καταχώρησης·

(στ)τεχνική περιγραφή της ποικιλίας·

(ζ)απόδειξη πληρωμής του τέλους της αίτησης.

(2) Ο λεπτομερής τύπος και το περιεχόμενο της αίτησης, και τα έγγραφα τα οποία πρέπει να επισυνάπτονται, καθορίζονται σε Κανονισμούς.

Προτεραιότητα

32.-(1) Ο αιτητής μπορεί να κάμει χρήση δικαιώματος προτεραιότητας, το οποίο βασίζεται σε προγενέστερη αίτηση η οποία κατατέθηκε για την ίδια ποικιλία, από τον ίδιο ή από το δικαιοδόχο του, στην αρμόδια αρχή ενός Συμβαλλόμενου Μέρους.

(2) Όταν προηγούνται της αίτησης η οποία κατατίθεται στο Γραφείο περισσότερες της μίας αιτήσεις σε Συμβαλλόμενα Μέρη, προτεραιότητα μπορεί τηρουμένου του εδαφίου (3) να βασίζεται μόνο στην πρώτη αίτηση.

(3) Το δικαίωμα προτεραιότητας πρέπει να διεκδικείται ρητά στην αίτηση η οποία κατατίθεται στο Γραφείο το αργότερο εντός δώδεκα μηνών από την ημερομηνία της κατάθεσης της πρώτης αίτησης. Η ημέρα της κατάθεσης δεν πρέπει να περιλαμβάνεται στην εν λόγω περίοδο.

(4) Για να μπορεί να κάμει χρήση του δικαιώματος προτεραιότητας, ο αιτητής υποβάλλει στο Γραφείο, μέσα σε τρεις μήνες από την ημερομηνία καταχώρησης η οποία αναφέρεται στο εδάφιο (4) του άρθρου 34, ένα αντίγραφο της πρώτης αίτησης, το οποίο πιστοποιήθηκε ως γνήσιο αντίγραφο από την αρμόδια αρχή στην οποία κατατέθηκε η εν λόγω αίτηση· το Γραφείο μπορεί να ζητήσει όπως προσκομιστεί μετάφραση της πρώτης αίτησης μέσα σε τρεις μήνες από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης.

(5) Το αποτέλεσμα της προτεραιότητας είναι ότι σε σχέση με τους όρους προστασίας οι οποίοι συνδέονται με την ποικιλία, η αίτηση πρέπει να θεωρείται ότι κατατέθηκε κατά την ημερομηνία της κατάθεσης της πρώτης αίτησης.

(6) Ο αιτητής της πιο πάνω αίτησης δικαιούται να απαιτήσει όπως η εξέταση της ποικιλίας αναβληθεί μέχρι δύο έτη από την ημερομηνία λήξης της περιόδου προτεραιότητας ή τρία έτη από την ημερομηνία καταχώρησης της πρώτης αίτησης. Το Γραφείο δικαιούται να αρχίσει την εξέταση της ποικιλίας, πριν την ημερομηνία η οποία καθορίζεται από τον αιτητή σε τέτοια περίπτωση, επιτρέπει δε στον αιτητή μια κατάλληλη περίοδο μέσα στην οποία να προσκομίσει τις πληροφορίες, τα έγγραφα ή το υλικό τα οποία απαιτούνται για το σκοπό της εξέτασης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
Εξέταση ως προς τις τυπικές προϋποθέσεις της αίτησης

33.-(1) Το Γραφείο εξετάζει κατά πόσο πληρούνται οι τυπικές προϋποθέσεις της αίτησης και απαντά στον αιτητή το συντομότερο δυνατό.

(2) Όταν η αίτηση δεν είναι αποδεκτή λόγω του βοτανικού είδους στο οποίο ανήκει η ποικιλία, τα έγγραφα τα οποία επισυνάπτονται στην αίτηση και το τέλος που καταβάλλεται πρέπει να επιστρέφονται στον αιτητή.

(3) Όταν η αίτηση είναι ελλειπής ή λανθασμένη, το Γραφείο απαιτεί από τον αιτητή να τη διορθώσει μέσα σε σαράντα πέντε ημέρες από την ημερομηνία λήψης της αίτησης. Κάθε αίτηση η οποία δε διορθώνεται μέσα στην καθορισμένη περίοδο πρέπει να θεωρείται ως να μην είχε υποβληθεί.

(4) Σε κάθε αίτηση η οποία είναι συμπληρωμένη και ορθή δίδεται ημερομηνία καταχώρησης και καταχωρείται στο Βιβλίο των Αιτήσεων. Ως ημερομηνία καταχώρησης θεωρείται η ημερομηνία κατά την οποία οι πληροφορίες οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 31 δίνονται στο Γραφείο.

Ουσιαστική εξέταση της αίτησης

34.-(1) Το Γραφείο εξετάζει την αίτηση ως προς την ουσία για να εκτιμήσει, με βάση τις πληροφορίες οι οποίες αναφέρονται στην αίτηση, ότι η ποικιλία είναι νέα και ότι ο αιτητής δικαιούται προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 11.

(2) Όταν κατά την εξέταση διαπιστώνεται λόγος για τη μη χορήγηση δικαιώματος του δημιουργού, η αίτηση απορρίπτεται.

Τεχνική εξέταση της ποικιλίας.

35.-(1) Η ποικιλία υποβάλλεται σε τεχνική εξέταση σκοπός της οποίας είναι

(α) Να επαληθεύσει ότι η ποικιλία ανήκει στο βοτανικό είδος το οποίο δηλώθηκε·

(β) να διαπιστώσει ότι η ποικιλία είναι διακεκριμένη, ομοιογενής και σταθερή· και

(γ) όπου η ποικιλία διαπιστώνεται ότι ικανοποιεί τις ανωτέρω προϋποθέσεις να καθιερώσει μια επίσημη περιγραφή της.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (3) και (4) η εξέταση διενεργείται υπό την επίβλεψη του Γραφείου.

(3) Όταν δοκιμή καλλιέργειας ή άλλες αναγκαίες δοκιμές έχουν γίνει ή γίνονται από την αρμόδια αρχή ενός Συμβαλλόμενου Μέρους και όταν τα αποτελέσματα εκείνων των δοκιμών μπορούν να ληφθούν από το Γραφείο και να μεταφερθούν στις αγροκλιματικές συνθήκες της Δημοκρατίας, η εξέταση μπορεί να βασίζεται στα εν λόγω αποτελέσματα.

(4) Όταν η εξέταση δε βασίζεται σε αποτελέσματα τα οποία λαμβάνονται σύμφωνα με το εδάφιο (3), η εξέταση πρέπει να βασίζεται πάνω σε καλλιεργητικές δοκιμές και άλλες αναγκαίες δοκιμές οι οποίες διεξάγονται -

(α) Από αναγνωρισμένο ίδρυμα ή αρχή στη Δημοκρατία· ή

(β) από τον αιτητή κατόπιν απαίτησης του Γραφείου.

Πληροφορίες, έγγραφα και υλικό τα οποία απαιτούνται για την εξέταση

36.-(1) Ο αιτητής υποβάλλει στο Γραφείο όλες τις πληροφορίες, τα έγγραφα ή το υλικό τα οποία απαιτούνται από το Γραφείο για τους σκοπούς της τεχνικής εξέτασης της ποικιλίας.

(2) Παράλειψη να υποβληθούν οι απαιτούμενες πληροφορίες, τα έγγραφα ή το υλικό, έχει ως αποτέλεσμα να απορριφθεί η αίτηση, εκτός αν ο αιτητής παρουσιάσει βάσιμη δικαιολογία για την παράλειψή του.

Δημοσίευση και ενστάσεις στην αίτηση

37.-(1) Η αίτηση για χορήγηση δικαιώματος δημιουργού δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29.

(2) Από την ημερομηνία της δημοσίευσης της αίτησης οποιοδήποτε πρόσωπο μπορεί, μέσα σε εξήντα μέρες, να καταθέσει στο Γραφείο ενστάσεις στη χορήγηση δικαιώματος του δημιουργού.

(3) Οι ενστάσεις πρέπει να γίνονται εγγράφως και να τεκμηριώνονται. Τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία πρέπει να επισυνάπτονται.

(4) Οι ενστάσεις πρέπει να βασίζονται αποκλειστικά πάνω στον ισχυρισμό ότι η ποικιλία δεν είναι νέα ή διακεκριμένη ή ομοιογενής ή σταθερή ή στο ότι ο αιτητής δε δικαιούται προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 11.

Εξέταση ενστάσεων

38.-(1) Οι ενστάσεις στη χορήγηση δικαιώματος δημιουργού κοινοποιούνται χωρίς καθυστέρηση στον αιτητή, ο οποίος εντός εξήντα ημερών πρέπει να εκφράσει τις απόψεις του και να δηλώσει κατά πόσο προτίθεται να διατηρήσει, να τροποποιήσει ή να αποσύρει την αίτηση του· η προθεσμία μπορεί να παραταθεί εφόσον τούτο ήθελε ζητηθεί από τον αιτητή, δεόντως τεκμηριωμένα.

(2) Όταν ο αιτητής δεν απαντήσει μέσα στην καθορισμένη προθεσμία, η αίτηση θεωρείται ότι έχει αποσυρθεί. Όταν απαντήσει και επιδιώκει να διατηρήσει την αίτηση, με ή χωρίς τροποποίηση, η απάντησή του πρέπει να κοινοποιείται στον ενιστάμενο, ο οποίος εντός τριάντα ημερών μπορεί να εκφράσει τις απόψεις του επί της απάντησης και να δηλώσει κατά πόσο προτίθεται να διατηρήσει ή να αποσύρει την ένσταση του.

(3) Η ένσταση η οποία έχει διατηρηθεί εξετάζεται από το Γραφείο:

(α)Ανεξάρτητα από την κανονική διαδικασία της αίτησης όταν η ένσταση βασίζεται στον ισχυρισμό ότι η ποικιλία δεν είναι νέα ή ότι ο αιτητής δε δικαιούται προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 11· ή

(β)στα πλαίσια της τεχνικής εξέτασης της ποικιλίας όταν αυτή βασίζεται στον ισχυρισμό ότι η ποικιλία στερείται διάκρισης, ομοιογένειας ή σταθερότητας:

Νοείται ότι, το Γραφείο μπορεί να διαφοροποιήσει του όρους της τεχνικής εξέτασης της ποικιλίας, ώστε να διευκολυνθεί και η εξέταση της ένστασης.

(4) Το Γραφείο μπορεί να απαιτήσει από ενιστάμενο να υποβάλει περισσότερες πληροφορίες και τεκμηρίωση προς υποστήριξη της ένστασης του ή τέτοιο αναγκαίο φυτικό πολλαπλασιαστικό υλικό για την τεχνική εξέταση, τηρουμένων κατ’ αναλογία των διατάξεων του άρθρου 40.

Χορήγηση δικαιώματος του δημιουργού ή απόρριψη της αίτησης

39.-(1) Όταν το Γραφείο ικανοποιείται ως αποτέλεσμα της εξέτασης ότι η ποικιλία πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 και ότι ο αιτητής ικανοποιεί τις λοιπές προϋποθέσεις που αναφέρονται στον παρόντα Νόμο, το Γραφείο προβαίνει στη χορήγηση του δικαιώματος του δημιουργού.

(2) Όταν το Γραφείο δεν ικανοποιείται σύμφωνα με το εδάφιο (1) απορρίπτει την αίτηση.

(3) Η χορήγηση δικαιώματος του δημιουργού, ή η απόρριψη της αίτησης καταχωρείται στο Βιβλίο Αιτήσεων και δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα.

(4) Η χορήγηση του δικαιώματος του δημιουργού καταχωρείται επίσης στο Μητρώο Προστασίας των Δικαιωμάτων των Δημιουργών. Η περιγραφή της ποικιλίας δύναται να καταχωρείται στο Μητρώο με αναφορά στο φάκελο της ποικιλίας που τηρείται στο Γραφείο.

(5) Το Γραφείο κατά την εξέταση και λήψη τελικής απόφασης επί των αιτήσεων ενεργεί με κάθε δυνατή ταχύτητα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV - ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΙΑΣ
Σκοπός της ονομασίας και συστατικά στοιχεία μιας ονομασίας

40.-(1) Η ονομασία μιας ποικιλίας στην οποία έχει παραχωρηθεί προστασία θα αποτελεί το γενικό της προσδιορισμό.

(2) Η ονομασία μπορεί να αποτελείται από οποιαδήποτε λέξη, συνδυασμό λέξεων, συνδυασμό λέξεων και αριθμών ή συνδυασμό γραμμάτων και αριθμών, με ή χωρίς μια συγκεκριμένη έννοια, νοουμένου ότι αυτά επιτρέπουν την εξακρίβωση της ποικιλίας.

(3) Όταν μια ονομασία έχει ήδη χρησιμοποιηθεί για την ποικιλία στη Δημοκρατία ή σε Συμβαλλόμενο Μέρος, ή προτάθηκε ή έχει καταχωρηθεί σε ένα Συμβαλλόμενο Μέρος, μόνο η ονομασία εκείνη μπορεί να χρησιμοποιείται για τους σκοπούς της διαδικασίας ενώπιον του Γραφείου, εκτός αν υπάρχει λόγος απόρριψης σύμφωνα με το άρθρο 41. Οποιαδήποτε συνώνυμα πρέπει να καταγράφονται στο Βιβλίο Αιτήσεων και στο Μητρώο.

(4) Για όσο χρόνο μια ποικιλία τυγχάνει εκμετάλλευσης, απαγορεύεται να χρησιμοποιείται στην εδαφική περιφέρεια της Δημοκρατίας ή ενός Συμβαλλομένου Μέρους μια επωνυμία η οποία είναι πανομοιότυπη ή μπορεί να προκαλέσει σύγχυση με την ονομασία της ποικιλίας εκείνης σε σχέση με άλλη ποικιλία του ίδιου είδους ή ενός στενά συγγενικού είδους. Η απαγόρευση παραμένει σε ισχύ μετά τη λήξη της εκμετάλλευσης όταν η ονομασία απόκτησε ειδική σημασία αναφορικά με την ποικιλία. Η απαγόρευση αυτή ισχύει επίσης, αναφορικά με τις ονομασίες οι οποίες είναι καταχωρημένες σε Συμβαλλόμενα Μέρη.

(5) Κάθε πρόσωπο το οποίο προσφέρει για πώληση, πωλεί ή εμπορεύεται άλλως πως πολλαπλασιαστικό υλικό μιας ποικιλίας στην οποία παραχωρήθηκε προστασία είναι υποχρεωμένο να χρησιμοποιεί την ονομασία εκείνης της ποικιλίας. Η υποχρέωση αυτή εφαρμόζεται επίσης στις ποικιλίες οι οποίες αναφέρονται στην υποπαράγραφο (ii) της παραγράφου (α) του εδαφίου (5) του άρθρου 13.

(6) Η υποχρέωση να χρησιμοποιείται μια ονομασία δεν τελειώνει με το δικαίωμα του δημιουργού το οποίο έδωσε αφορμή γι’ αυτή.

(7) Προηγούμενα δικαιώματα τρίτων μερών δεν επηρεάζονται.

(8) Όταν μια ποικιλία προσφέρεται για πώληση ή άλλως πως τίθεται στο εμπόριο, η χρησιμοποίηση της καταχωρημένης ονομασίας της ποικιλίας σε συνδυασμό με εμπορικό σήμα, εμπορική επωνυμία ή άλλη παρόμοια ένδειξη επιτρέπεται, με την επιφύλαξη ότι η ονομασία παραμένει εύκολα αναγνωρίσιμη.

Λόγοι απόρριψης καταχώρησης ονομασίας ποικιλίας

41.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων της Σύμβασης, η καταχώρηση μιας ονομασίας ποικιλίας απορρίπτεται εάν:

(α)Δεν ικανοποιεί τις διατάξεις του άρθρου 40·

(β)δεν είναι κατάλληλη για τον προσδιορισμό της ποικιλίας, ιδιαίτερα λόγω έλλειψης διάκρισης ή γλωσσικής ακαταλληλότητας·

(γ)είναι αντίθετη στο δημόσιο συμφέρον ή την ηθική·

(δ)αποτελείται αποκλειστικά από σημεία ή ενδείξεις οι οποίες δυνατό να χρησιμοποιούνται για τις ποικιλίες των φυτών και των σπόρων, για να καθορίζουν είδος, ποιότητα, ποσότητα, επιδιωκόμενο σκοπό, αξία, γεωγραφική προέλευση ή χρόνο παραγωγής·

(ε)είναι δυνατό να παραπλανεί ή να προκαλεί σύγχυση ως προς τα χαρακτηριστικά, την αξία ή τη γεωγραφική προέλευση της ποικιλίας, ή τη σχέση της με το δημιουργό ή τον αιτητή· ή

(στ)είναι όμοια ή προκαλεί σύγχυση, με ονομασία που υπάρχει στη Δημοκρατία ή σε ένα Συμβαλλόμενο Μέρος υφιστάμενης ποικιλίας του ιδίου ή ενός στενά συγγενικού είδους, εκτός αν η υφιστάμενη ποικιλία δε χρησιμοποιείται πλέον και η ονομασία αυτή δεν απόκτησε οποιαδήποτε ειδική σημασία.

(2) Το Γραφείο καθορίζει τα στενά συγγενικά είδη μέσα στην έννοια της παραγράφου (στ), του εδαφίου (1).

(3) Η καταχώρηση μιας ονομασίας ποικιλίας απορρίπτεται επίσης όταν η ονομασία περιέχει κάποιο στοιχείο το οποίο εμποδίζει ή είναι δυνατό να εμποδίσει την ελεύθερη χρήση της επωνυμίας αυτής, ιδιαίτερα κάποιο στοιχείο το οποίο σύμφωνα με τον περί Εμπορικών Σημάτων Νόμο δε θα γινόταν αποδεκτό για καταχώρηση ως εμπορικό σήμα για προϊόντα τα οποία έχουν κάποια σχέση με την ποικιλία.

(4) Τέτοιες ονομασίες που αναφέρονται στο εδάφιο (3) απορρίπτονται ιδιαίτερα αν ο δικαιούχος του δικαιώματος των προαναφερόμενων στοιχείων έχει καταθέσει στο Γραφείο γραπτή ένσταση στην προτεινόμενη ονομασία.

Διαδικασία ονομασίας ποικιλίας

42.-(1) Η ονομασία η οποία προτείνεται για την ποικιλία πρέπει να υποβάλλεται μαζί με την αίτηση για προστασία.

(2) Με την επιφύλαξη της πληρωμής του καθορισμένου τέλους και της συμπερίληψης μιας προσωρινής ονομασίας για την ποικιλία στην αίτηση, ο αιτητής μπορεί να καθυστερήσει τη διαδικασία για εγγραφή της ονομασίας. Σε τέτοια περίπτωση, ο αιτητής προτείνει μια ονομασία για την ποικιλία μέσα σε τριάντα ημέρες από την ημερομηνία λήψης απαίτησης από το Γραφείο η οποία απευθύνεται στον ίδιο. Αν ο αιτητής δεν υποβάλει πρόταση μέσα στην καθορισμένη προθεσμία, η αίτηση απορρίπτεται.

(3) Αν το Γραφείο δε διαπιστώνει λόγο απόρριψης, σύμφωνα με την παράγραφο (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 41 και δεν περιήλθε στην αντίληψη του οποιοσδήποτε λόγος απόρριψης σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 41, η προτεινόμενη ονομασία θα δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα και θα κοινοποιείται επίσης στις αρμόδιες αρχές των Συμβαλλόμενων Μερών.

(4) Κάθε ενδιαφερόμενο πρόσωπο μπορεί, εντός τριών μηνών από τη δημοσίευση, να καταχωρήσει ένσταση στην καταχώρηση της ονομασίας η οποία βασίζεται πάνω σ’ οποιοδήποτε από τους λόγους απόρριψης σύμφωνα με το άρθρο 41. Οι αρμόδιες αρχές των Συμβαλλόμενων Μερών μπορούν να υποβάλουν παρατηρήσεις.

(5) Οι ενστάσεις και παρατηρήσεις πρέπει να κοινοποιούνται στον αιτητή, ο οποίος έχει προθεσμία τριάντα ημερών για να απαντήσει.

(6) Ο αιτητής μπορεί, με βάση τις ενστάσεις και παρατηρήσεις, να υποβάλει νέα πρόταση.

(7) Όταν η προτεινόμενη ονομασία δεν ικανοποιεί τις διατάξεις του άρθρου 40, το Γραφείο ζητά από τον αιτητή να υποβάλει νέα πρόταση μέσα σε τριάντα ημέρες από την ημερομηνία της λήψης της γνωστοποίησης. Η μη υποβολή πρότασης μέσα στην καθορισμένη προθεσμία συνεπάγεται την απόρριψη της αίτησης.

(8) Η νέα πρόταση υπόκειται στη διαδικασία εξέτασης και δημοσίευσης η οποία προνοείται στο άρθρο αυτό.

(9) Όταν η νέα πρόταση δεν ικανοποιεί τις διατάξεις του άρθρου 40, το Γραφείο μπορεί να επιδώσει ειδοποίηση στον αιτητή για να προτείνει μια ονομασία η οποία να ικανοποιεί τις εν λόγω διατάξεις. Η μη συμμόρφωση του αιτητή συνεπάγεται την απόρριψη της αίτησης.

(10) Κάθε απόφαση του Γραφείου πρέπει να συνοδεύεται από έκθεση αιτιολόγησης της απόφασης. Η απόφαση πρέπει να γνωστοποιείται στους διάδικους. Η απόρριψη της προτεινόμενης ονομασίας πρέπει επίσης να συνοδεύεται από έκθεση των λόγων απόρριψης.

(11) Η ονομασία πρέπει να καταχωρείται ταυτόχρονα με τη χορήγηση του δικαιώματος του δημιουργού.

Διαγραφή ονομασίας και καταχώρηση νέας ονομασίας

43.-(1) Το Γραφείο ακυρώνει εγγεγραμμένη ονομασία-

(α)Όταν διαπιστώνεται ότι η ονομασία έχει καταχωρηθεί παρά την ύπαρξη λόγου για απόρριψη σύμφωνα με την παράγραφο (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 41·

(β)όταν το ζητά ο δικαιούχος και αποδεικνύει έννομο συμφέρον· ή

(γ)όταν ο δικαιούχος ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο παρουσιάζει δικαστική απόφαση η οποία απαγορεύει τη χρήση της ονομασίας σε σχέση με την ποικιλία.

(2) Το Γραφείο πληροφορεί τον κάτοχο για την προτιθέμενη διαγραφή και απαιτεί από τον ίδιο να προτείνει μια νέα ονομασία μέσα σε τριάντα ημέρες από την ημερομηνία λήψης της απαίτησης. Αν η ποικιλία δεν προστατεύεται πλέον, η πρόταση για μια νέα ονομασία μπορεί να γίνει από το Γραφείο.

(3) Η προτεινόμενη νέα ονομασία υπόκειται στη διαδικασία εξέτασης και δημοσίευσης η οποία προνοείται από το άρθρο 42. Η νέα ονομασία πρέπει να εγγράφεται και να δημοσιεύεται μόλις εγκριθεί. Η προηγούμενη ονομασία διαγράφεται ταυτόχρονα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V - ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΣΕ ΙΣΧΥ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ
Ετήσιο τέλος

44.-(1) Ο δικαιούχος υποχρεούται να καταβάλλει ετήσιο τέλος για να διατηρεί το δικαίωμα του δημιουργού σε ισχύ.

(2) Το τέλος καθίσταται οφειλόμενο κατά την αρχή του ημερολογιακού έτους στο οποίο αναφέρεται. Το τέλος είναι πληρωτέο μέχρι τις 31 Ιανουαρίου εκάστου έτους.

Διατήρηση της ποικιλίας

45.-(1) Ο δικαιούχος υπέχει υποχρέωση να διατηρεί την ποικιλία στην οποία έχει παραχωρηθεί προστασία ή όπου είναι σχετικό, τα κληρονομικά της συστατικά για όλη τη διάρκεια του δικαιώματος του δημιουργού.

(2) Ο δικαιούχος οφείλει να προμηθεύει το Γραφείο ή κάποια άλλη αρχή η οποία ορίζεται από το Γραφείο, μέσα στην καθορισμένη περίοδο, με τις πληροφορίες, έγγραφα ή υλικό τα οποία θεωρούνται αναγκαία για την επαλήθευση της διατήρησης της ποικιλίας.

Επαλήθευση της διατήρησης του αναλλοίωτου της ποικιλίας

46.-(1) Το Γραφείο επαληθεύει το γεγονός ότι η ποικιλία και όπου είναι σχετικό, τα κληρονομικά της συστατικά διατηρούνται καθόλη την περίοδο της προστασίας.

(2) Όταν υπάρχει υποψία ότι η ποικιλία δε διατηρείται και οι υποψίες δεν εξαλείφονται από τις πληροφορίες και τα έγγραφα τα οποία υποβάλλονται από το δικαιούχο σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου 45, το Γραφείο ζητά την επαλήθευση της διατήρησης του αναλλοίωτου της ποικιλίας κάτω από όρους οι οποίοι καθορίζονται από αυτό. Η επαλήθευση περιλαμβάνει καλλιεργητικές δοκιμές και άλλες δοκιμές κατά τις οποίες το υλικό το οποίο υποβάλλεται από τον κάτοχο συγκρίνεται με την επίσημη περιγραφή και το επίσημο δείγμα της ποικιλίας.

(3) Όταν η επαλήθευση καταδεικνύει ότι ο δικαιούχος απέτυχε να διατηρήσει την ποικιλία, ο δικαιούχος πρέπει να έχει δικαίωμα ακρόασης πριν να ληφθεί απόφαση για διαγραφή του δικαιώματος του δημιουργού σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 23.

Προμήθεια και διαφύλαξη δειγμάτων

47.-(1) Κατόπιν αιτήματος του Γραφείου, ο δικαιούχος προμηθεύει το Γραφείο ή οποιαδήποτε αρχή η οποία υποδεικνύεται από αυτό, μέσα σε καθορισμένη περίοδο, με κατάλληλα δείγματα της ποικιλίας στην οποία έχει παραχωρηθεί προστασία ή, όπου είναι σχετικό, των κληρονομικών της συστατικών με σκοπό -

(α)Να αποδείξει ή να ανανεώσει το επίσημο δείγμα της ποικιλίας· ή

(β)να αναλάβει τη συγκριτική εξέταση άλλων ποικιλιών για σκοπούς προστασίας.

(2) Κατόπιν αιτήματος του Γραφείου, ο δικαιούχος οφείλει να διατηρεί ή διαφυλάσσει το επίσημο δείγμα για λογαριασμό του Γραφείου.