ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ
Προϋποθέσεις προστασίας

5. (1) Το δικαίωμα του δημιουργού χορηγείται όταν η ποικιλία είναι -

(α)νέα·

(β)διακεκριμένη·

(γ)ομοιογενής.

(δ)σταθερή· και

(ε)έχει ονομασία που καθιερώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40.

(2) Δεν υπάρχουν οποιεσδήποτε πρόσθετες διαφορετικές προϋποθέσεις για τη χορήγηση του δικαιώματος δημιουργού νοουμένου ότι ο αιτητής συμμορφώνεται με τις τυπικές διαδικασίες, οι οποίες καθορίζονται στον παρόντα Νόμο και πληρώνει τα καθορισμένα τέλη.

Καινοτομία

6. (1) Η ποικιλία είναι νέα αν, κατά την ημερομηνία της καταχώρησης της αίτησης ή, όπου είναι εφαρμόσιμο, κατά την ημερομηνία προτεραιότητας, πολλαπλασιαστικό υλικό ή συγκομιζόμενο υλικό της ποικιλίας δεν πωλήθηκε ή διανεμήθηκε σε άλλους, με τη συγκατάθεση του δημιουργού ή του δικαιοδόχου του, για σκοπούς εκμετάλλευσης της ποικιλίας:

(α)Στην εδαφική περιφέρεια της Δημοκρατίας για περισσότερο από ένα έτος· και

(β)σε εδαφική περιφέρεια άλλη από εκείνη της Δημοκρατίας για περισσότερο από τέσσερα έτη ή στην περίπτωση δέντρων και αμπελιών για περισσότερο από έξι έτη.

(2) Η καινοτομία δε χάνεται ως αποτέλεσμα οποιασδήποτε πώλησης ή διάθεσης σε άλλους:

(α)Η οποία προήλθε από οποιαδήποτε καταχρηστική ενέργεια σε βάρος του δημιουργού ή του δικαιοδόχου του· ή

(β)η οποία αποτελεί μέρος συμφωνίας για τη μεταβίβαση των δικαιωμάτων στην ποικιλία· ή

(γ)η οποία αποτελεί μέρος συμφωνίας δυνάμει της οποίας ένα πρόσωπο πολλαπλασιάζει συγκεκριμένη ποικιλία εκ μέρους του δημιουργού ή του δικαιοδόχου του, νοουμένου ότι η ιδιοκτησία στο πολλαπλασιαζόμενο υλικό επιστρέφει στο δημιουργό ή το δικαιοδόχο του και νοουμένου ότι το πολλαπλασιαζόμενο υλικό δε χρησιμοποιείται για την παραγωγή άλλης ποικιλίας· ή

(δ)η οποία αποτελεί μέρος συμφωνίας δυνάμει της οποίας ένα πρόσωπο αναλαμβάνει δοκιμές επί εδάφους ή εργαστηριακές δοκιμές, ή μικρής κλίμακας δοκιμές επεξεργασίας, με σκοπό την αξιολόγηση της ποικιλίας· ή

(ε)η οποία αποτελεί μέρος της εκπλήρωσης μιας νομικής ή διοικητικής υποχρέωσης, ιδιαίτερα όσον αφορά τη βιολογική ασφάλεια ή την καταχώρηση ποικιλιών σε εθνικό κατάλογο ποικιλιών εισηγμένο στο εμπόριο· ή

(στ)η οποία περιλαμβάνει συγκομιζόμενο υλικό το οποίο είναι υποπροϊόν ή πλεονασματικό προϊόν της δημιουργίας της ποικιλίας ή των δραστηριοτήτων, οι οποίες αναφέρονται στις παραγράφους (γ) μέχρι (ε) του παρόντος εδαφίου, νοουμένου ότι το εν λόγω υλικό πωλείται ή διατίθεται χωρίς προσδιορισμό ταυτότητας της ποικιλίας, για σκοπούς κατανάλωσης.

Διακεκριμένη ποικιλία

7.-(1) Η ποικιλία είναι διακεκριμένη αν διακρίνεται με σαφήνεια από κάθε άλλη κοινώς γνωστή ποικιλία κατά το χρόνο της καταχώρησης της αίτησης ή, όπου είναι εφαρμόσιμο, κατά την ημερομηνία της προτεραιότητας.

(2) Η καταχώρηση σε οποιαδήποτε χώρα αίτησης για χορήγηση δικαιώματος δημιουργού ή για καταχώρηση στον οικείο εθνικό κατάλογο ποικιλιών εισηγμένο στο εμπόριο πρέπει να θεωρείται ότι καθιστούν την ποικιλία η οποία είναι αντικείμενο της αίτησης κοινώς γνωστή από την ημερομηνία της αίτησης, νοουμένου ότι η αίτηση οδηγεί στη χορήγηση του δικαιώματος δημιουργού ή στην καταχώρηση στον κατάλογο, ανάλογα με την περίπτωση.

(3) Η κοινώς γνωστή ποικιλία μπορεί επίσης να αποδεικνύεται με αναφορά σε διάφορους παράγοντες όπως είναι η εμπορική εκμετάλλευση της ποικιλίας η οποία ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη, η καταχώρηση της ποικιλίας σε μητρώο των ποικιλιών το οποίο τηρείται από αναγνωρισμένο οργανισμό/υπηρεσία ή συμπερίληψη της ποικιλίας σε συλλογή αναφοράς.

Ομοιογένεια

8. Η ποικιλία θεωρείται ομοιογενής αν λαμβανομένης υπόψη της μεταβολής η οποία δυνατό να αναμένεται από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του τρόπου πολλαπλασιασμού της, είναι επαρκώς ομοειδής στα σχετικά της χαρακτηριστικά.

Σταθερότητα

9. Η ποικιλία θεωρείται σταθερή αν τα σχετικά της χαρακτηριστικά παραμένουν αμετάβλητα μετά από επαναλαμβανόμενο πολλαπλασιασμό ή, στην περίπτωση ενός ειδικού πολλαπλασιαστικού κύκλου, στο τέλος καθενός τέτοιου κύκλου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ - ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Δικαίωμα δημιουργού

10.-(1) Δικαίωμα δημιουργού απονέμεται στο δημιουργό ή στον κατά τίτλο διάδοχο του.

(2) Όταν δύο ή περισσότερα πρόσωπα δημιούργησαν, ή ανακάλυψαν και ανέπτυξαν, μια ποικιλία από κοινού, το δικαίωμα προστασίας απονέμεται σ’ αυτούς ή στους διαδόχους τους από κοινού. Με την επιφύλαξη οποιασδήποτε αντίθετης συμφωνίας μεταξύ των κοινών δημιουργών, τα μερίδια τους είναι ίσα.

(3) Όταν ο δημιουργός είναι εργοδοτούμενος, το δικαίωμα του δημιουργού προσδιορίζεται από τη σχέση εργασίας μέσα στα πλαίσια της οποίας δημιουργήθηκε, ή ανακαλύφθηκε και αναπτύχθηκε η ποικιλία και σύμφωνα με την εφαρμοστέα επί της συγκεκριμένης σχέσης εργασίας νομοθεσία, αν υπάρχει.

Τεκμήριο προστασίας

11.-(1) Ο αιτητής τεκμαίρεται ότι δικαιούται προστασίας μέχρις ότου αποδειχθεί το αντίθετο.

(2) Όταν η αίτηση γίνεται από κατά τίτλο διάδοχο, αυτή πρέπει να συνοδεύεται από ικανοποιητική απόδειξη του τίτλου του.

Δικαστική προστασία του δικαιώματος του δημιουργού

12.-(1) Όταν καταχωρείται αίτηση για χορήγηση δικαιώματος δημιουργού από πρόσωπο μη δικαιούμενο προστασίας, το δικαιούμενο πρόσωπο μπορεί να εγείρει αγωγή ενώπιον του Δικαστηρίου για την αναγνώρισή του ως αιτητή της συγκεκριμένης αίτησης ή εάν ήδη έγινε αποδεκτή αναγνώριση σ’ αυτόν του δικαιώματος δημιουργού.

(2) Η έγερση τέτοιας αγωγής δεν είναι δυνατή μετά από πέντε έτη από τη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της χορήγησης του δικαιώματος δημιουργού.

(3) Η προθεσμία που αναφέρεται στο εδάφιο (2) δεν ισχύει όταν στην αγωγή προβάλλεται ισχυρισμός ότι ο εναγόμενος ενήργησε με κακή πίστη για την απόκτηση του δικαιώματος δημιουργού.

(4) Όταν η αγωγή επιτύχει, οποιαδήποτε δικαιώματα τα οποία παραχωρούνται από τον εναγόμενο σε τρίτα μέρη σε σχέση με την αίτηση είτε ανάλογα με την περίπτωση το δικαίωμα δημιουργού, καθίστανται άκυρα και χωρίς κανένα νομικό αποτέλεσμα με την επιφύλαξη του εδαφίου (2):

Νοείται ότι, όταν ο δικαιούχος οποιουδήποτε δικαιώματος εκμετάλλευσης ποικιλίας που αποκτήθηκε με καλή πίστη και ο οποίος πήρε πραγματικά και αποτελεσματικά μέτρα με σκοπό να ασκήσει τα δικαιώματά του πριν την ημερομηνία της επίδοσης της αγωγής ή εάν δεν έγινε τέτοια επίδοση, πριν την ημερομηνία της απόφασης, μπορεί να εκτελεί ή να συνεχίσει να εκτελεί τις πράξεις εκμετάλλευσης οι οποίες απορρέουν από τα μέτρα που πάρθηκαν, με την επιφύλαξη της πληρωμής δίκαιης αμοιβής στο πρόσωπο το οποίο δικαιούται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ - ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ
Περιεχόμενο του δικαιώματος του δημιουργού

13.-(1) Τηρουμένων των άρθρων 14 και 15, οι ακόλουθες πράξεις σε σχέση με το πολλαπλασιαστικό υλικό της ποικιλίας στην οποία έχει χορηγηθεί προστασία απαιτούν την εξουσιοδότηση του δικαιούχου:

(α)Παραγωγή ή αναπαραγωγή (πολλαπλα-σιασμός)·

(β)επεξεργασία με σκοπό τη βελτίωση της αναπαραγωγής·

(γ)προσφορά για πώληση·

(δ)πώληση ή άλλη προώθηση στην αγορά·

(ε)εξαγωγή·

(στ)εισαγωγή·

(ζ)αποθήκευση για οποιοδήποτε από τους σκοπούς οι οποίοι αναφέρονται στις παραγράφους (α) μέχρι (στ).

(2) Τηρουμένων των άρθρων 14 και 15, οι πράξεις οι οποίες αναφέρονται στο εδάφιο (1), σε σχέση με συγκομιζόμενο υλικό, περιλαμβανομένων ολόκληρων φυτών και τμημάτων των φυτών τα οποία παράχθηκαν μέσω της μη εξουσιοδοτούμενης χρήσης πολλαπλασιαστικού υλικού της ποικιλίας στην οποία έχει παραχωρηθεί προστασία, απαιτούν την εξουσιοδότηση του δικαιούχου, εκτός αν ο δικαιούχος είχε λογική ευκαιρία να ασκήσει το δικαίωμα του αναφορικά με το εν λόγω πολλαπλασιαστικό υλικό.

(3) Σε σχέση με ποικιλίες ενός καθοριζόμενου φυτικού γένους ή είδους και τηρουμένων των άρθρων 14 και 15 οι πράξεις οι οποίες αναφέρονται στο εδάφιο (1) σε σχέση με προϊόντα που παράχθηκαν άμεσα από συγκομισθέν υλικό της ποικιλίας που παραχωρήθηκε προστασία που εμπίπτουν μέσα στις διατάξεις του εδαφίου (2) μέσω της μη εξουσιοδοτούμενης χρήσης του εν λόγω συγκομισθέντος υλικού, απαιτούν την εξουσιοδότηση του δικαιούχου, εκτός αν ο δικαιούχος είχε την ευκαιρία να ασκήσει το δικαίωμα του αναφορικά με το εν λόγω συγκομισθέν υλικό.

(4) Ο δικαιούχος μπορεί να υποβάλει οποιαδήποτε εξουσιοδότηση η οποία χορηγείται δυνάμει των εδαφίων, (2) ή (3) σε όρους και περιορισμούς.

(5) (α) Οι διατάξεις των εδαφίων (1) μέχρι (4) τυγχάνουν επίσης εφαρμογής αναφορικά με -

(i)ποικιλίες οι οποίες προέρχονται απευθείας από ποικιλία στην οποία παραχωρήθηκε προστασία όταν η τελευταία δεν είναι η ίδια που προέρχεται ουσιαστικά από άλλη ποικιλία στην οποία παραχωρήθηκε προστασία·

(ii)ποικιλίες οι οποίες δεν διακρίνονται με σαφήνεια σύμφωνα με το άρθρο 7 από την ποικιλία στην οποία έχει παραχωρηθεί προστασία·

(iii)ποικιλίες των οποίων η παραγωγή απαιτεί την επαναλαμβανόμενη χρήση της ποικιλίας στην οποία έχει παραχωρηθεί προστασία.

(β) Για τους σκοπούς της υποπαραγράφου (i) της παραγράφου (α), ποικιλία πρέπει να θεωρείται ως να προέρχεται απευθείας από άλλη ποικιλία («την αρχική ποικιλία») όταν·

(i)είναι κατ’ υπεροχή προερχόμενη από την αρχική ποικιλία, ή από ποικιλία η οποία είναι η ίδια προερχόμενη κατ’ υπεροχή από την αρχική ποικιλία, και διατηρεί την εκδήλωση των βασικών χαρακτηριστικών τα οποία προκύπτουν από το γενότυπο ή συνδυασμό των γενότυπων της αρχικής ποικιλίας·

(ii)είναι διακεκριμένη με σαφήνεια από την αρχική ποικιλία· και

(iii)εκτός από τις διαφορές οι οποίες προκύπτουν από το γεγονός ότι η ποικιλία προέρχεται απευθείας από την αρχική ποικιλία, συμφωνεί με την αρχική ποικιλία στην εκδήλωση των βασικών χαρακτη-ριστικών τα οποία προκύπτουν από το γενότυπο ή το συνδυασμό των γενότυπων της αρχικής ποικιλίας.

(γ) Ποικιλίες που προέρχονται απευθείας από ποικιλία στην οποία παραχωρήθηκε προστασία μπορούν να δημιουργούνται για παράδειγμα με την επιλογή μιας φυσικής ή τεχνητής μετάλλαξης, ή μιας σωματοκλωνικής παραλλαγής με την επιλογή μιας επί μέρους παραλλαγής που διαφέρει από τα φυτά της αρχικής ποικιλίας, με επαναδιασταύρωση, ή με τη μετατροπή μιας ποικιλίας με γενετική μηχανική.

Εξαιρέσεις στο δικαίωμα του δημιουργού

14. (1) Το δικαίωμα του δημιουργού δεν καλύπτει-

(α)Πράξεις οι οποίες γίνονται ιδιωτικά και για μη εμπορικούς σκοπούς·

(β)πράξεις οι οποίες γίνονται για πειραματικούς σκοπούς·

(γ)πράξεις οι οποίες γίνονται για το σκοπό δημιουργίας άλλων ποικιλιών· και

(δ)πράξεις οι οποίες αναφέρονται στα εδάφια (1) μέχρι (3) του άρθρου 13, σε σχέση με τέτοιες άλλες ποικιλίες, εκτός όταν τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του εδαφίου (5) του άρθρου 13.

Περιορισμοί του δικαιώματος του δημιουργού

15.-(1) Το δικαίωμα δημιουργού δεν καλύπτει πράξεις οι οποίες αφορούν κάθε υλικό της ποικιλίας που παραχωρήθηκε προστασία ή σε ποικιλία, η οποία καλύπτεται από τις διατάξεις του εδαφίου (5) του άρθρου 13, η οποία πωλήθηκε ή προωθήθηκε διαφορετικά στο εμπόριο από τον δημιουργό ή με συγκατάθεση του στην επικράτεια της Δημοκρατίας ή σε κάθε υλικό το οποίο παράγεται από το εν λόγω υλικό, εκτός αν τέτοιες πράξεις περιλαμβάνουν:

(α)Περαιτέρω πολλαπλασιασμό της συγκεκριμένης ποικιλίας· ή

(β)εξαγωγή υλικού της ποικιλίας, η οποία καθιστά δυνατό τον πολλαπλασιασμό της ποικιλίας, σε ένα κράτος το οποίο δεν προστατεύει ποικιλίες του φυτικού γένους ή είδους στο οποίο ανήκει η ποικιλία, εκτός όταν το εξαγόμενο υλικό είναι για σκοπούς τελικής κατανάλωσης.

(2) Για τους σκοπούς του εδαφίου (1), “υλικό” σε σχέση με ποικιλία σημαίνει:

(α)Οποιαδήποτε μορφή πολλαπλασιαστικού υλικού·

(β)συγκομιζόμενο υλικό, περιλαμβανομένων ολόκληρων φυτών ή τμημάτων των φυτών· και

(γ)κάθε προϊόν το οποίο προέρχεται κατευθείαν από το συγκομιζόμενο υλικό.

Ανεξαρτησία του δικαιώματος δημιουργού από μέτρα ρύθμισης του εμπορίου

16. Το δικαίωμα δημιουργού είναι ανεξάρτητο από κάθε μέτρο το οποίο λαμβάνεται στην επικράτεια της Δημοκρατίας για να ρυθμίζει την παραγωγή, πιστοποίηση και εμπορία πολλαπλασιαστικού υλικού ποικιλιών ή την εισαγωγή ή την εξαγωγή τέτοιου υλικού.

Διάρκεια και προσωρινή προστασία του δικαιώματος δημιουργού

17.-(1) Το δικαίωμα δημιουργού εκπνέει κατά το τέλος του εικοστού ημερολογιακού έτους το οποίο ακολουθεί τη χορήγηση του, ενώ όταν πρόκειται για δέντρα και αμπέλια, το δικαίωμα εκπνέει κατά το τέλος του εικοστού πέμπτου έτους από το έτος παροχής της προστασίας.

(2) Σε σχέση με την περίοδο μεταξύ της δημοσίευσης της αίτησης και της χορήγησης του δικαιώματος δημιουργού, ο αιτών δικαιούται σε δίκαιη αμοιβή από κάθε πρόσωπο το οποίο, κατά τη διάρκεια της εν λόγω περιόδου προέβη σε πράξεις οι οποίες, όταν χορηγηθεί του δικαίωμα του δημιουργού, απαιτούν την εξουσιοδότηση του δημιουργού, όπως προβλέπεται στο άρθρο 13.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV - ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ ΩΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
Μεταβίβαση ιδιοκτησίας

18.-(1) Το δικαίωμα σε αίτηση για χορήγηση δικαιώματος δημιουργού, τα δικαιώματα με βάση αίτηση και το δικαίωμα δημιουργού θεωρούνται σ’ όλες τις περιπτώσεις ως στοιχεία πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας και επί των οποίων θα τυγχάνει εφαρμογής η σχετική νομοθεσία που διέπει τέτοια ιδιοκτησία, εκτός όταν προνοείται διαφορετικά στον παρόντα Νόμο.

(2) Κάθε πράξη με την οποία τα δικαιώματα που αναφέρονται στο εδάφιο (1) (το δικαίωμα σε αίτηση για χορήγηση δικαιώματος δημιουργού, τα δικαιώματα με βάση αίτηση ή το δικαίωμα δημιουργού) μεταβιβάζονται ή τροποποιούνται δεν επηρεάζει τα δικαιώματα που αποκτώνται από τρίτα πρόσωπα πριν την ημερομηνία της πράξης.

(3) Κάθε πράξη με την οποία το δικαίωμα για χορήγηση δικαιώματος δημιουργού τα δικαιώματα με βάση αίτηση ή το δικαίωμα δημιουργού μεταβιβάζονται ή τροποποιούνται, περιλαμβανομένης της δικαστικής προστασίας, δεν είναι δεσμευτική έναντι τρίτων, μέχρις ότου η αίτηση και το δικαίωμα δημιουργού καταχωρηθούν στο Βιβλίο Αιτήσεων και το Μητρώο αντιστοίχως:

Νοείται ότι μια πράξη όμως είναι δεσμευτική, πριν την εν λόγω καταχώρηση, έναντι τρίτων οι οποίοι αποκτούν δικαιώματα μετά την ημερομηνία της πράξης με γνωστοποίηση της πράξης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V - ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ
Αποκλειστική ή μη άδεια εκμετάλλευσης

19.-(1) Ο δικαιούχος δικαιώματος δημιουργού μπορεί να παραχωρήσει αποκλειστική ή μη αποκλειστική άδεια σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο αναφορικά με όλα ή ορισμένα από τα δικαιώματα τα οποία αναφέρονται στο Κεφάλαιο ΙΙΙ του Μέρους αυτού.

(2) Η παραχώρηση άδειας εκμετάλλευσης γίνεται εγγράφως.

(3) Κάθε αποκλειστική άδεια καταχωρείται στο Μητρώο και δημοσιεύεται με γνωστοποίηση στην Επίσημη Εφημερίδα.

(4) Η παραχώρηση αποκλειστικής άδειας δεν είναι δεσμευτική έναντι τρίτων οι οποίοι απέκτησαν δικαιώματα στο δικαίωμα του δημιουργού με καλή πίστη, εκτός αν η αποκλειστική άδεια καταχωρήθηκε ως αναφέρεται στο εδάφιο (3) πριν από την ημερομηνία της απόκτησης της αποκλειστικής άδειας.

Προϋποθέσεις για τη χορήγηση υποχρεωτικής άδειας

20.-(1) Κάθε πρόσωπο μπορεί, με αίτηση η οποία καταχωρείται στο Γραφείο, να ζητήσει υποχρεωτική άδεια σε σχέση με το δικαίωμα δημιουργού. Το Γραφείο χορηγεί την υποχρεωτική άδεια μόνο όταν αυτό είναι αναγκαίο για να διασφαλίζεται το δημόσιο συμφέρον.

(2) Ειδικότερα η υποχρεωτική άδεια σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να χορηγηθεί εκτός εάν συντρέχουν όλες οι πιο κάτω προϋποθέσεις σωρευτικά:

(α) Ο αιτητής για χορήγηση υποχρεωτικής άδειας πρέπει να είναι οικονομικά ή άλλως πως σε θέση να εκμεταλλευτεί το δικαίωμα δημιουργού κατά ικανοποιητικό και αποδοτικό τρόπο και να είναι επίσης πρόθυμος να το κάμει·

(β) ο δημιουργός αρνήθηκε να χορηγήσει στον αιτητή άδεια ή δεν είναι διατεθειμένος να χορηγήσει άδεια με εύλογους όρους·

(γ) έχουν παρέλθει τρία έτη μεταξύ της ημερομηνίας της χορήγησης του δικαιώματος δημιουργού και της ημερομηνίας της αίτησης για τη χορήγηση μιας υποχρεωτικής άδειας· και

(δ) ο αιτητής για χορήγηση υποχρεωτικής άδειας έχει καταβάλει το απαιτούμενο για τη χορήγηση τέλος το οποίο καθορίζεται σε Κανονισμούς.

(3) Η υποχρεωτική άδεια παρέχει στον αδειούχο μη αποκλειστικό δικαίωμα να εκτελεί όλες ή οποιαδήποτε από τις πράξεις οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 14, για την προμήθεια της εγχώριας αγοράς.

(4) Κατά τη χορήγηση υποχρεωτικής άδειας το Γραφείο, καθορίζει την αμοιβή την οποία ο αδειούχος πληρώνει στον δικαιούχο.

(5) Το Γραφείο απαιτεί από το δικαιούχο να προμηθεύει τον αδειούχο τόσο πολλαπλασιαστικό υλικό όσο είναι αναγκαίο για να γίνεται εύλογη χρήση της υποχρεωτικής άδειας, έναντι πληρωμής επαρκούς αμοιβής στον δικαιούχο.

(6) Η διάρκεια της υποχρεωτικής άδειας καθορίζεται από το Γραφείο και μπορεί να παρατείνεται όταν το Γραφείο ικανοποιείται, με βάση μια νέα εξέταση, ότι οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση της άδειας εξακολουθούν να υφίστανται κατά την εκπνοή της πρώτης περιόδου:

Νοείται ότι, υποχρεωτική άδεια χορηγείται για περίοδο μικρότερη των δύο ή μεγαλύτερη των τεσσάρων ετών μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

(7) Το Γραφείο ακυρώνει την υποχρεωτική άδεια όταν οι προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες χορηγήθηκε, δεν υφίστανται πλέον.

(8) Πριν τη χορήγηση υποχρεωτικής άδειας, το Γραφείο μπορεί να ακούει τις απόψεις εθνικών οργανισμών και/ή οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στο συγκεκριμένο τομέα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI - ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ
Πρόωρη λήξη του δικαιώματος του δημιουργού

21.-(1) Το δικαίωμα του δημιουργού λήγει πριν από την εκπνοή της προθεσμία που αναφέρεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 17 -

(α)Όταν ο δικαιούχος του δικαιώματος παραιτείται αυτού, με έγγραφη δήλωση η οποία απευθύνεται στο Γραφείο· ή

(β)όταν το ετήσιο τέλος κατέστη πληρωτέο και δεν καταβλήθηκε μέσα στην προθεσμία.

(2) Στην περίπτωση της παραγράφου (α), η ημερομηνία λήξης πρέπει να είναι εκείνη η οποία καθορίζεται στη δήλωση ή, αν δεν καθορίζεται, η ημερομηνία της παραλαβής της δήλωσης. Στην περίπτωση της παραγράφου (β) η ημερομηνία λήξης πρέπει να είναι η ημερομηνία απαίτησης του τέλους.

Ακύρωση του δικαιώματος του δημιουργού

22.-(1) Το Γραφείο κηρύσσει το δικαίωμα του δημιουργού άκυρο και χωρίς κανένα νομικό αποτέλεσμα όταν διαπιστώσει:

(α)Ότι η ποικιλία δεν ήταν νέα ή διακεκριμένη κατά την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης ή όπου ισχύει κατά την ημερομηνία προτεραιότητας·

(β)ότι, όπου η χορήγηση του δικαιώματος του δημιουργού βασίστηκε κυρίως πάνω σε πληροφορίες και έγγραφα τα οποία υποβλήθηκαν από τον αιτητή, η ποικιλία δεν ήταν ομοιογενής ή σταθερή κατά την εν λόγω ημερομηνία· ή

(γ)ότι το δικαίωμα του δημιουργού χορηγήθηκε σε πρόσωπο το οποίο δε δικαιούται και το πρόσωπο το οποίο δικαιούται δεν ήγειρε αγωγή για δικαστική προστασία σύμφωνα με το άρθρο 12 ή αποποιήθηκε το δικαίωμα να εγείρει τέτοια αγωγή.

(2) Τηρούμενης οποιασδήποτε αντίθετης διάταξης, το δικαίωμα του δημιουργού, το οποίο κηρύχθηκε άκυρο και χωρίς κανένα νομικό αποτέλεσμα, πρέπει να θεωρείται ως να μην είχε χορηγηθεί.

(3) Κάθε πρόσωπο, το οποίο έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να καταθέσει αίτηση ακύρωσης στο Γραφείο.

Περιπτώσεις διαγραφής του δικαιώματος του δημιουργού

23.-(1) Το Γραφείο διαγράφει το δικαίωμα του δημιουργού όταν διαπιστώσει ότι ο κάτοχος δεν ικανοποίησε την υποχρέωσή του σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 45 και ότι η ποικιλία δεν είναι πλέον ομοιογενής ή σταθερή.

(2) Το Γραφείο διαγράφει το δικαίωμα του δημιουργού και στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α)Όταν δικαιούχος δεν ανταποκρίνεται σε απαίτηση η οποία έγινε από το Γραφείο, σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου 46, για σκοπούς επιβεβαίωσης ότι ακολουθείται πρόγραμμα διατήρησης του αναλλοίωτου της ποικιλίας· ή

(β)όταν το Γραφείο προτίθεται να διαγράψει την υφιστάμενη ονομασία της ποικιλίας σύμφωνα με το άρθρο 47 (2) και ο δικαιούχος δεν προτείνει κατάλληλη ονομασία μέσα στην προβλεπόμενη από το εν λόγω άρθρο.

(3) Το δικαίωμα του δημιουργού δεν μπορεί να διαγραφεί παρά μόνο όταν δοθεί στο δικαιούχο σχετική γνωστοποίηση και μια εύλογη περίοδος, που καθορίζεται στη γνωστοποίηση για συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις.

(4) Η διαγραφή λαμβάνει ισχύ από την ημερομηνία της καταχώρησης της σύμφωνα με το άρθρο 24.

Δημοσίευση της εκπνοής

24. Η πρόωρη λήξη, η αναδρομική ακύρωση και η διαγραφή του δικαιώματος του δημιουργού, σύμφωνα με τα άρθρα 22, 23 ή 24 αντίστοιχα, και οι λόγοι αυτών καταχωρούνται στο Μητρώο και δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα.