ΜΕΡΟΣ I ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προστασίας των Νέων Ποικιλιών των Φυτών Νόμος του 2004.

Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια:

«αιτητής» σημαίνει το πρόσωπο το οποίο καταχώρησε αίτηση για τη χορήγηση δικαιώματος δημιουργού·

«Αρμόδια Αρχή» σημαίνει το Τμήμα του Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη·

«Γραφείο» σημαίνει το Γραφείο Προστασίας των Δικαιωμάτων των Δημιουργών των Φυτών το οποίο εγκαθιδρύεται δυνάμει του άρθρου 26 και είναι το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη·

«δικαιούχος» σημαίνει τον κάτοχο του δικαιώματος δημιουργού·

«δημιουργός» σημαίνει το πρόσωπο το οποίο δημιούργησε ή ανακάλυψε και ανέπτυξε μια ποικιλία·

«Δικαστήριο» σημαίνει το αρμόδιο Επαρχιακό Δικαστήριο της επαρχίας στην οποία έγινε η βάση της αγωγής εκτός από τις περιπτώσεις προσφυγής εναντίον απόφασης του Γραφείου Προστασίας Δικαιωμάτων των Δημιουργών των Φυτών σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο η οποία εκδικάζεται στο Ανώτατο Δικαστήριο·

«ειδοποίηση» σημαίνει, επικοινωνία από το Γραφείο με διάδικο σε διαδικασίες ενώπιον του Γραφείου·

«Ένωση» σημαίνει τη Διεθνή Ένωση για την Προστασία των Νέων Ποικιλιών των Φυτών·

«Έφορος» σημαίνει τον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη·

«Κανονισμοί» σημαίνει τους κανονισμούς οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου·

«κράτος μέλος» σημαίνει κράτος που είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

«Μητρώο» σημαίνει το Μητρώο Προστασίας των Ποικιλιών των Φυτών, το οποίο τηρείται από τον Έφορο·

«ποικιλία» σημαίνει σπόρους, παραβολάδες, μοσχεύματα, ομάδα φυτών σε ένα μοναδικό φυτικό είδος του χαμηλότερου γνωστού βαθμού, η οποία ομάδα ανεξαρτήτως από το κατά πόσο οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση δικαιώματος δημιουργού ικανοποιούνται πλήρως, μπορεί να-

(α)Καθορίζεται από την εκδήλωση των χαρακτηριστικών τα οποία απορρέουν από ένα συγκεκριμένο γενότυπο ή συνδυασμό γενοτύπων,

(β)διακρίνεται από οποιαδήποτε άλλη ομάδα φυτών με την εκδήλωση τουλάχιστον ενός από τα εν λόγω χαρακτηριστικά, και

(γ)θεωρείται ως μια μονάδα σε σχέση με την καταλληλότητα της για να πολλαπλασιάζεται χωρίς να μεταβάλλεται·

«προστατευόμενη ποικιλία» σημαίνει την ποικιλία, η οποία είναι αντικείμενο δικαιώματος δημιουργού, προσδιορίζεται από την περιγραφή, η οποία καθιερώνεται με βάση την παράγραφο (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 35 και από το επίσημο δείγμα το οποίο αναφέρεται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 47, και η οποία φέρει ονομασία όπως αναφέρεται στην παράγραφο (ν) του εδαφίου (1) του άρθρου 5.

«Συμβαλλόμενο Μέρος» σημαίνει κράτος (άλλο από τη Δημοκρατία) το οποίο είναι μέρος στη Σύμβαση·

«Σύμβαση» σημαίνει τη Διεθνή Σύμβαση για την Προστασία των Νέων Ποικιλιών των Φυτών·

«Συμβούλιο» σημαίνει το Συμβούλιο Δικαιωμάτων των Δημιουργών των Φυτών το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 25·

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.

Δικαιούχοι δικαιωμάτων προστασίας

3.-(1) Τα δικαιώματα τα οποία απονέμονται από το Νόμο αυτό μπορούν να αποκτώνται από -

(α)υπηκόους της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους και πρόσωπα τα οποία έχουν την κατοικία τους ή το εγγεγραμμένο γραφείο τους ή της επιχείρησής τους στη Δημοκρατία ή σε κράτος μέλος·

(β)υπηκόους των Συμβαλλόμενων Μερών και πρόσωπα τα οποία έχουν την κατοικία τους ή το εγγεγραμμένο γραφείο τους ή της επιχείρησής τους στην εδαφική περιφέρεια ενός Συμβαλλόμενου Μέρους· και

(γ)υπηκόους κάθε κράτους το οποίο χωρίς να είναι Συμβαλλόμενο Μέρος, χορηγεί αποτελεσματική προστασία σε ποικιλία φυτού στους πολίτες της Δημοκρατίας, και πρόσωπα που έχουν την κατοικία τους ή το εγγεγραμμένο γραφείο τους ή της επιχείρησής τους στο κράτος αυτό.

(2) Για τους σκοπούς της παραγράφου (β), του εδαφίου (1) «υπήκοος» σημαίνει, στην περίπτωση που το Συμβαλλόμενο Μέρος είναι κράτος, τους υπηκόους του κράτους εκείνου και, στην περίπτωση που το Συμβαλλόμενο Μέρος είναι διακυβερνητικός οργανισμός, τους υπηκόους των κρατών τα οποία είναι μέλη στον οργανισμό αυτό.

(3) Για τους σκοπούς της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1) το Γραφείο αποφασίζει κατά πόσο η προστασία των ποικιλιών των φυτών που προσφέρεται από ένα κράτος είναι αποτελεσματική.

Αντιπρόσωπος σε διαδικασίες

4. Πρόσωπο το οποίο δεν έχει κατοικία ή εγγεγραμμένο γραφείο ή την επιχείρηση του στη Δημοκρατία μπορεί να είναι διάδικος ή ενδιαφερόμενο μέρος σε διαδικασίες οι οποίες εγείρονται δυνάμει του παρόντος Νόμου και να διεκδικεί δικαιώματα που απορρέουν απ’ αυτό, μόνο αν έχει αντιπρόσωπο ο οποίος να είναι κάτοικος ή να έχει γραφείο στη Δημοκρατία. Ο αντιπρόσωπος πρέπει να έχει εξουσία να ενεργεί εκ μέρους του αντιπροσωπευόμενού του, ενώπιον του Γραφείου και σε νομικές διαδικασίες, οι οποίες αφορούν την προστασία των νέων ποικιλιών των φυτών.