ΜΕΡΟΣ IV ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Αστικά ένδικα μέσα

48.-(1) Κάθε πρόσωπο το οποίο -

(α)Χωρίς εξουσιοδότηση διενεργεί πράξεις οι οποίες απαιτούν την άδεια του κατόχου, σύμφωνα με το άρθρο 13·

(β)χρησιμοποιεί ονομασία της οποίας η χρήση απαγορεύεται από το εδάφιο (4) του άρθρου 40· ή

(γ)δε χρησιμοποιεί την ονομασία της ποικιλίας της οποίας η χρήση είναι υποχρεωτική σύμφωνα με το εδάφιο (5) του άρθρου 40,

μπορεί να εναχθεί από το δικαιούχο ή από τον κάτοχο αποκλειστικής άδειας. αυτοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν όλα τα ένδικα μέσα τα οποία είναι διαθέσιμα για την προστασία οποιουδήποτε άλλου περιουσιακού δικαιώματος.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, οι διατάξεις των περί Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας Νόμων του 1998 έως 2002 σχετικά με την προστασία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας εφαρμόζονται στην προστασία του δικαιώματος του δημιουργού δυνάμει του παρόντος Νόμου.

Ποινικές κυρώσεις

49.-(1) Κάθε παράβαση του δικαιώματος του δημιουργού από οποιοδήποτε πρόσωπο μη εξουσιοδοτημένο με πλήρη γνώση συνιστά αδίκημα το οποίο τιμωρείται με φυλάκιση για περίοδο η οποία δεν υπερβαίνει το ένα έτος ή με πρόστιμο το οποίο δεν υπερβαίνει τις Κ£3.000 ή και με τις δύο αυτές ποινές.

(2) Στην περίπτωση δεύτερου ή επόμενου αδικήματος, η προβλεπόμενη ποινή είναι φυλάκιση η οποία δεν υπερβαίνει τα δύο έτη ή πρόστιμο το οποίο δεν υπερβαίνει τις Κ£5.000 ή και οι δύο αυτές ποινές.

Άλλα αδικήματα σχετικά με ονομασίες ποικιλιών

50.-(1) Κάθε πρόσωπο το οποίο εν γνώσει των γεγονότων χρησιμοποιεί επωνυμία ποικιλίας η χρήση της οποίας απαγορεύεται από το εδάφιο (4) του άρθρου 40 ή δε χρησιμοποιεί ονομασία ποικιλίας η χρήση της οποίας είναι υποχρεωτική σύμφωνα με το εδάφιο (5) του άρθρου 40, θα υπόκειται σε πρόστιμο το οποίο δε θα υπερβαίνει τις χίλιες πεντακόσιες λίρες ή σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή και τις δύο αυτές ποινές.

(2) Στην περίπτωση δεύτερου ή επόμενου αδικήματος, το πρόστιμο δυνατό να διπλασιάζεται.