ΜΕΡΟΣ V ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Έκδοση Κανονισμών από το Υπουργικό Συμβούλιο

51.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς για την καλύτερη εφαρμογή του παρόντος Νόμου αναφορικά με οποιοδήποτε θέμα που σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο απαιτεί καθορισμό ή είναι δεκτικό καθορισμού.

(2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1), το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς αναφορικά με οποιοδήποτε από τα ακόλουθα θέματα:

(α)Τα τέλη τα οποία πρέπει να πληρώνονται στο Γραφείο Προστασίας των Δικαιωμάτων των Δημιουργών των Φυτών βάσει του παρόντος Νόμου·

(β)τα έντυπα τα οποία πρέπει να χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου·

(γ)τη σύσταση και λειτουργία του Συμβουλίου Προστασίας των Δικαιωμάτων των Δημιουργών των Φυτών και το διορισμό των μελών του·

(δ)γενικά τη διενέργεια και ρύθμιση θεμάτων καταχώρησης δυνάμει του Νόμου αυτού και οποιωνδήποτε θεμάτων συναφών με την προστασία των δικαιωμάτων των δημιουργών των ποικιλιών των φυτών και των ονομασιών ποικιλιών των φυτών·

(ε)τα καθήκοντα του Γραφείου Προστασίας των Δικαιωμάτων των Δημιουργών των Φυτών και οποιεσδήποτε εξουσίες παρέχονται σ’ αυτό δυνάμει του Νόμου αυτού.

Συνεργασία στην εξέταση

52. Το Γραφείο δικαιούται στα πλαίσια υλοποίησης της Σύμβασης να προβαίνει σε διοικητικές διευθετήσεις, να συνεργάζεται με άλλες αρχές των Συμβαλλόμενων Μερών ή με τις αρμόδιες αρχές οι οποίες τις εποπτεύουν για την εξέταση των ποικιλιών και την επαλήθευση της διατήρησης του αναλλοίωτου των ποικιλιών.

Προστασία καλώς γνωστών ποικιλιών και διάρκεια της προστασίας

53.-(1) Ανεξάρτητα από το άρθρο 6, δικαίωμα δημιουργού μπορεί να χορηγηθεί για ποικιλία η οποία δεν είναι πλέον νέα κατά την ημερομηνία της έναρξης ισχύος του παρόντος Νόμου σε σχέση με τα συγκεκριμένα είδη, τηρουμένων των ακολούθων όρων:

(α)Η αίτηση πρέπει να καταχωρείται μέσα στο έτος το οποίο ακολουθεί την εν λόγω ημερομηνία· και

(β)η ποικιλία πρέπει-

(i)να έχει καταχωρηθεί στον Εθνικό Κατάλογο των Ποικιλιών, ή

(ii)να έχει γίνει το αντικείμενο δικαιώματος δημιουργού σε ένα Συμβαλλόμενο Μέρος, ή να είναι το αντικείμενο αίτησης σε Συμβαλλόμενο Μέρος, νοουμένου ότι η αίτηση οδηγεί μεταγενέστερα στη χορήγηση δικαιώματος του δημιουργού, ή

(iii)να είναι το αντικείμενο απόδειξης αποδεκτής από το Γραφείο αναφορικά με την ημερομηνία κατά την οποία η ποικιλία έπαυσε να είναι νέα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6.

(2) Η διάρκεια του δικαιώματος του δημιουργού η οποία χορηγείται σύμφωνα με το άρθρο αυτό πρέπει να υπολογίζεται με βάση την προγενέστερη από τις πιο κάτω ημερομηνίες:

(α)Την ημερομηνία της καταχώρησης στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών·

(β)την ημερομηνία της χορήγησης του δικαιώματος δημιουργού, σύμφωνα με την υποπαράγραφο (ii) της παραγράφου (β) του εδαφίου (1)·

(γ)την ημερομηνία από την οποία η ποικιλία έπαυσε να είναι νέα, σύμφωνα με την υποπαράγραφο (iii) της παραγράφου (β) του εδαφίου (1).

(3) Όταν δικαίωμα δημιουργού χορηγείται σύμφωνα με το άρθρο αυτό, ο δικαιούχος υπέχει υποχρέωση να χορηγεί άδειες με εύλογους όρους για να επιτρέπει τη συνέχιση οποιασδήποτε εκμετάλλευσης η οποία άρχισε με καλή πίστη από τρίτο μέρος πριν από την εν λόγω καταχώρηση.

Αναγνώριση αποτελεσμάτων τεχνικής εξέτασης

54. Το Γραφείο δύναται με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας να καθορίζει τις αναγνωρισμένες αρχές τεχνικής εξέτασης.

Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

55. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου η οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.