ΜΕΡΟΣ Ι ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ
Συνοπτικός τίτλος

1. Οι περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς Νόμοι του 1982 μέχρι 2001 θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς Νόμοι του 1982 μέχρι 2001.

Ερμηνεία

2.-(1) Εν τω παρόντι Νόμω, εκτός εάν άλλως προκύπτη εκ του κειμένου-

“αναθεωρητική αρχή αδειών” σημαίνει την δυνάμει του άρθρου 4 καθιδρυομένην αναθεωρητικήν αρχήν αδειών·

“αρχή αδειών” σημαίνει την δυνάμει του άρθρου 3 καθιδρυομένην αρχήν αδειών·

“αστική τροχαία περιοχή” σημαίνει περιοχήν καθοριζομένην υπό του Υπουργού διά διατάγματος δημοσιευομένου εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας·

“έκρυθμος κατάστασις” σημαίνει την συνεπεία της Τουρκικής εισβολής δημιουργηθείσαν κατάστασιν η οποία εξακολουθεί να υφίσταται μέχρις ότου το Υπουργικόν Συμβούλιον, διά γνωστοποιήσεως εις την επίσημον εφημερίδα της Δημοκρατίας, ορίση ημερομηνίαν λήξεως της τοιαύτης καταστάσεως·

“εταιρεία” σημαίνει εταιρείαν εγγεγραμμένην δυνάμει του περί Εταιρειών Νόμου ή του περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου και περιλαμβάνει οιανδήποτε ομόρρυθμον εταιρείαν ή ετερόρρυθμον εταιρείαν εγγεγραμμένην δυνάμει του περί Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων Εταιρειών και Εμπορικών Επωνυμιών Νόμου·

“ιδιωτικόν λεωφορείον” σημαίνει παν λεωφορείον πλην των δημοσίας χρήσεως τοιούτων·

“λεωφορείον” σημαίνει μηχανοκίνητον όχημα δυνάμενον να μεταφέρη πλείονας των οκτώ καθημένων επιβατών·

“λεωφορείο δημόσιας χρήσης” [Διαγράφηκε]

“όχημα δημοσίας χρήσεως” σημαίνει μηχανοκίνητον όχημα εγγεγραμμένον ως μηχανοκίνητον όχημα δημοσίας χρήσεως δυνάμει των περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμων του 1972 έως 1978, ή οιουδήποτε εκάστοτε εν ισχύι Νόμου τροποποιούντος ή αντικαθιστώντος αυτούς, και των δυνάμει τούτων εκδιδομένων Κανονισμών·

“Συμβούλιον” σημαίνει το δυνάμει του άρθρου 19 καθιδρυόμενον Συμβούλιον Οδικής Τροχαίας Μεταφοράς·

“ταξί” σημαίνει μηχανοκίνητον όχημα δημοσίας χρήσεως αναφορικώς προς το οποίον εχορηγήθη άδεια οδικής χρήσεως αγροτικού ταξί ή αστικού ταξί ή υπεραστικού ταξί δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου·

“Υπουργός” σημαίνει τον Υπουργόν Συγκοινωνιών και Έργων.

(2) Οι εν τω παρόντι Νόμω μη άλλως καθορισθέντες όροι κέκτηνται, εκτός εάν άλλως προκύπτη εκ του κειμένου, την έννοιαν ην απέδωκαν αυτοίς οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμοι του 1972 έως 1978, ή οιοσδήποτε εκάστοτε εν ισχύι Νόμος τροποποιών ή αντικαθιστών αυτούς.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΑΔΕΙΑΙ ΟΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
Αρχή Αδειών

3.-(1) Καθιδρύεται αρχή αδειών έχουσα εξουσίαν και καθήκον εκδόσεως αδειών οδικής χρήσεως δυνάμει του παρόντος Νόμου, προσέτι δε τοιαύτας ετέρας εξουσίας και καθήκοντα ως ήθελον παραχωρηθή αυτή υπό του παρόντος Νόμου.

(2) Η αρχή αδειών απαρτίζεται εξ ενός προέδρου και οκτώ ετέρων μελών, διοριζομένων υπό του Υπουργικού Συμβουλίου διά χρονικήν περίοδον μη υπερβαίνουσαν τα τρία έτη.

(3) Ο πρόεδρος και τα μέλη της αρχής αδειών δεν δύνανται να κέκτηνται οιονδήποτε άμεσον ή έμμεσον οικονομικόν συμφέρον εν οιαδήποτε επιχειρήσει μεταφορών εν τη Δημοκρατία.

(4) Ο πρόεδρος προϊσταται της αρχής αδειών, συγκαλεί και προεδρεύει των συνεδριάσεων αυτής και υπογράφει τα πρακτικά.

(5) Αποτελεί καθήκον του προέδρου να μεριμνά όπως πάσα απόφασις της αρχής αδειών εκτελήται δεόντως.

(6) Εν περιπτώσει απουσίας ή προσωρινού κωλύματος του προέδρου, καθήκοντα προέδρου ασκεί εν των μελών της αρχής αδειών υποδεικνυόμενον υπό του Υπουργού.

(7) Ο πρόεδρος ή το ασκούν καθήκοντα προέδρου μέλος και έτερα τέσσερα μέλη αποτελούν απαρτίαν. Αι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφίαν, εν περιπτώσει δε ισοψηφίας ο πρόεδρος της συνεδριάσεως κέκτηται την νικώσαν ψήφον.

(8) Η αρχή αδειών συνέρχεται εις τακτικάς συνεδριάσεις και ρυθμίζει η ιδία την κατά τας συνεδριάσεις αυτής ακολουθουμένην διαδικασίαν.

(9) Αι αποφάσεις της αρχής αδειών δι’ ων χορηγούνται άδειαι οδικής χρήσεως δεν καθίστανται εκτελεσταί προ της παρόδου της εις το άρθρον 4Α προβλεπομένης προθεσμίας προς άσκησιν ιεραρχικής προσφυγής και εν περιπτώσει ασκήσεως τοιαύτης προσφυγής προ της εκδόσεως επ’ αυτής αποφάσεως, εκτός εάν πρόκειται περί μιας των ακολούθων περιπτώσεων:

(α) επί αντικαταστάσεων οχημάτων εις τας οποίας δικαιούται ο ιδιοκτήτης τούτων συμφώνως ταις διατάξεσι του παρόντος Νόμου˙

(β) επί χορηγήσεως αδείας οδικής χρήσεως εις όχημα το οποίον αντηλλάγη μεθ’ ετέρου τινός διά το οποίον υφίστατο εν ισχύι η αυτή μετά της χορηγουμένης αδείας οδικής χρήσεως˙

(γ) επί χορηγήσεως αδείας οδικής χρήσεως εις όχημα του οποίου η κυριότης μετεβιβάσθη και διά το οποίον υφίστατο εν ισχύι η αυτή μετά της χορηγουμένης άδεια οδικής χρήσεως˙

(δ) επί χορηγήσεως εις ειδικάς περιπτώσεις προσωρινών αδειών οδικής χρήσεως˙

(ε) οσάκις υφίστανται εξ αντικειμένου ειδικαί περιστάσεις και πρόκειται περί αδειών διά την χορήγησιν των οποίων δεν υπεβλήθησαν ενστάσεις.

Εξουσίες Τμήματος Οδικών Μεταφορών

3Α. Το Τμήμα Οδικών Μεταφορών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων ορίζεται ως η αρμόδια Αρχή για την άσκηση των ακόλουθων εξουσιών:

(α) Την ανανέωση αδειών οδικής χρήσεως·

(β) την παροχή αδειών οδικής χρήσεως σε περιπτώσεις αντικατάστασης οχημάτων, αναφορικά προς τα οποία υφίσταται σε ισχύ άδεια που χορηγήθηκε με βάση τον παρόντα Νόμο·

(γ) την έγκριση νέων ή τροποποίηση υφιστάμενων ωραρίων ή δρομολογίων ή και αμφότερων, στις περιπτώσεις που δεν υπάρχουν ενστάσεις των ενδιαφερόμενων προσώπων, στα οποία γνωστοποιείται εκ των προτέρων η πρόθεση του Τμήματος Οδικών Μεταφορών για την έγκριση ή τροποποίηση αυτή·

(δ) την έγκριση για αντικατάσταση ή και ανταλλαγή οχημάτων δημόσιας χρήσης, όπου δεν υπάρχουν ενστάσεις·

(ε) την ανανέωση αδειών οδικής χρήσης, των οποίων η ισχύς έληξε βάσει του εδαφίου (2) του άρθρου 6·

(στ) τη μέχρι έξι μήνες παράταση των εγκρίσεων που χορηγεί η Αρχή Αδειών δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου·

(ζ) την ακινητοποίηση οχημάτων δημόσιας χρήσης·

(η) [Καταργήθηκε]

Αναθεωρητική Αρχή Αδειών

4.-(1) Καθιδρύεται αναθεωρητική αρχή αδειών έχουσα εξουσίαν και καθήκον την εξέτασιν ιεραρχικών προσφυγών ασκουμένων δυνάμει του άρθρου 4Α του παρόντος Νόμου.

(2) Η αναθεωρητική αρχή αδειών σύγκειται εξ ενός προέδρου κεκτημένου νομικήν κατάρτισιν και τεσσάρων ετέρων μελών εχόντων ειδικήν γνώσιν και πείραν περί τα θέματα μεταφορών, απάντων διοριζομένων υπό του Υπουργικού Συμβουλίου.

(3) Η θητεία της αναθεωρητικής αρχής αδειών θα είναι τριετής.

(4) Το Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται καθ’ οιονδήποτε χρόνον να τερματίση τον διορισμόν οιουδήποτε μέλους της αναθεωρητικής αρχής αδειών.

(5) Παν μέλος της αναθεωρητικής αρχής αδειών δύναται να υποβάλη οποτεδήποτε ιδιογράφως παραίτησιν απευθυνομένην προς το Υπουργικόν Συμβούλιον.

(6) Εν περιπτώσει καθ’ ην θέσις κενούται εξ οιουδήποτε λόγου, το Υπουργικόν Συμβούλιον προβαίνει εις νέον διορισμόν διά το υπόλοιπον χρονικόν διάστημα της θητείας της αναθεωρητικής αρχής αδειών.

(7) Η εγκυρότης οιασδήποτε πράξεως ή εργασίας της αναθεωρητικής αρχής αδειών δεν επηρεάζεται λόγω χηρείας θέσεως μέλους αυτής εφ’ όσον ο αριθμός των μελών δεν είναι ολιγώτερος των τριών.

(8) Ο πρόεδρος και τα μέλη της αναθεωρητικής αρχής αδειών δεν δύνανται να κέκτηνται οιονδήποτε άμεσον ή έμμεσον οικονομικόν συμφέρον εν οιαδήποτε επιχειρήσει μεταφορών εν τη Δημοκρατία.

(9) Εις τον πρόεδρον και τα λοιπά μέλη της αναθεωρητικής αρχής αδειών δυνατόν να καταβάλλωνται τοιαύτα έξοδα παραστάσεως, ως ήθελον επί τούτω εκάστοτε καθορισθή υπό του Υπουργικού Συμβουλίου.

(10) Ο πρόεδρος συγκαλεί τας συνεδριάσεις της αναθεωρητικής αρχής αδειών και προεδρεύει τούτων και υπογράφει τα πρακτικά.

(11) Ο πρόεδρος καταρτίζει την ημερησίαν διάταξιν εκάστης συνεδριάσεως και μεριμνά όπως αύτη κοινοποιήται εις έκαστον μέλος δύο τουλάχιστον ημέρας προ της συνεδριάσεως. Εν περιπτώσει επειγούσης ανάγκης η ημερησία διάταξις δύναται να κυκλοφορήση μεταξύ των μελών αμέσως προ της συνεδριάσεως.

(12) Αποτελεί καθήκον του προέδρου να μεριμνά όπως πάσα απόφασις της αναθεωρητικής αρχής αδειών εκτελήται δεόντως.

(13) Εν περιπτώσει απουσίας ή προσωρινού κωλύματος του προέδρου καθήκοντα προέδρου ασκεί εν των μελών υποδεικνυόμενον υπό του Υπουργού.

(14) Ο πρόεδρος ή το ασκούν καθήκοντα προέδρου μέλος και έτερα δύο μέλη αποτελούν απαρτίαν.

(15) Αι αποφάσεις της αναθεωρητικής αρχής αδειών λαμβάνονται κατά πλειοψηφίαν, εν περιπτώσει δε ισοψηφίας ο πρόεδρος της συνεδριάσεως κέκτηται την νικώσαν ψήφον.

(16) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου και παντός Κανονισμού εκδοθέντος δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, η αναθεωρητική αρχή αδειών δύναται να ρυθμίζη τον τρόπον διεξαγωγής των εργασιών της, την τηρητέαν διαδικασίαν κατά την εξέτασιν των ιεραρχικών προσφυγών και την εσωτερικήν αυτής λειτουργίαν.

Ιεραρχικαί προσφυγαί

4Α.-(1) Πάσα απόφασις της αρχής αδειών εκδοθείσα δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου δύναται να προσβληθή δι’ εγγράφου προσφυγής υπό παντός έχοντος έννομον συμφέρον εντός είκοσι ημερών από της ημέρας της εις αυτόν κοινοποιήσεως της αποφάσεως. Κατ’ εξαίρεση δεν επιτρέπεται προσφυγή σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου αναφορικά με αποφάσεις της Αρχής Αδειών που προνοούν για αναστολή της άδειας οδικής χρήσεως για χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τις δεκαπέντε ημέρες.

(2) Πάσα προσφυγή ασκουμένη δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου απευθύνεται προς τον πρόεδρον της αναθεωρητικής αρχής αδειών και εν αυτή εκτίθενται οι προς υποστήριξιν ταύτης λόγοι.

(3) Η αναθεωρητική αρχή αδειών εξετάζει την ενώπιον αυτής ασκηθείσαν προσφυγήν άνευ υπαιτίου βραδύτητος, αφού ακούση τους ενδιαφερομένους ή δώση την ευκαιρίαν εις αυτούς να εκθέσουν τας απόψεις των, αποφασίζει δε επί ταύτης.

(4) Η αναθεωρητική αρχή αδειών μπορεί να εκδώσει μία από τις ακόλουθες αποφάσεις:

(α) Να επικυρώσει την προσβληθείσα απόφαση˙

(β) να ακυρώσει την προσβληθείσα απόφαση˙

(γ) να τροποποιήσει την προσβληθείσα απόφαση˙

(δ) να προβεί η ίδια σε έκδοση νέας απόφασης σε αντικατάσταση της προσβληθείσας˙

(ε) να παραπέμψει την υπόθεση στην Αρχή Αδειών και να τη διατάσσει να προβεί σε ορισμένη ενέργεια.

(5) Η Αναθεωρητική Αρχή Αδειών, κατά τη λήψη μιας από τις αποφάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους (δ) και (ε) του προηγούμενου εδαφίου, μπορεί να λάβει υπόψη και γεγονότα μεταγενέστερα της έκδοσης της απόφασης της Αρχής Αδειών.

Άδεια οδικής χρήσεως

5.-(1) Ουδέν μηχανοκίνητον όχημα θα χρησιμοποιήται δι’ οιανδήποτε εκ των εν τω παρόντι άρθρω αναφερομένων οδικών χρήσεων, εκτός εάν είναι εφωδιασμένον δι’ αδείας δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, και μόνον υπό τους εν τη τοιαύτη αδεία διαλαμβανομένους όρους.

(2) Ανεξαρτήτως των διατάξεων παντός ετέρου οικείου Νόμου ή Κανονισμών, ουδέν μηχανοκίνητον όχημα δύναται να εγγραφή ή να παραμείνη εγγεγραμμένον ως όχημα δημοσίας χρήσεως, εκτός εάν είναι εφωδιασμένον δι’ αδείας δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(3) Η αρχή αδειών κέκτηται διακριτικήν εξουσίαν παροχής αδειών οδικής χρήσεως, κατόπιν αιτήσεων υποβαλλομένων προς αυτήν εν τω νενομισμένω τύπω, υπό τοιούτους όρους ως ήθελε κρίνει πρέπον υπό τας περιστάσεις να επιβάλη δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

Νοείται ότι η Αρχή Αδειών θα καθορίζει και θα ανακοινώνει τις χρονικές προθεσμίες, μέσα στις οποίες θα αποδέχεται αιτήσεις για χορήγηση αδειών οδικής χρήσης:

Νοείται περαιτέρω ότι η Αρχή Αδειών ανεξάρτητα από τις διατάξεις του βασικού νόμου έχει εξουσία να καθορίζει και να ανακοινώνει, ταυτόχρονα με τις χρονικές προθεσμίες, κριτήρια, με βάση τα οποία θα επιλέγει σε ποιους αιτητές θα χορηγεί τις απαιτούμενες νέες άδειες οδικής χρήσεως.

(4) Η αρχή αδειών δύναται δι’ ευλόγους αιτίας και κατά πάντα χρόνον να τροποποιή τους εν τη αδεία επιβληθέντας όρους.

(5) Πάσα άδεια οδικής χρήσεως θα είναι εν τω νενομισμένω τύπω εν ω θα καθορίζηται η οδική χρήσις δι’ ην παρέχεται.

(6) Οι άδειες οδικής χρήσης θα χορηγούνται για μια από τις ακόλουθες οδικές χρήσεις:

(α) [Καταργήθηκε]

(β) για τη μεταφορά επιβατών αστικού ή αγροτικού ταξί με μίσθωση·

(γ) για τη μεταφορά επιβατών υπεραστικού ταξί με κόμιστρο κατά επιβάτη·

(δ) [Διαγράφηκε]·

(ε) για ιδιωτικά λεωφορεία·

(ζ) [Διαγράφηκε]

(η) για τη μεταφορά φορτίου για ίδιο λογαριασμό.

(7) Ουδέν όχημα δύναται, άνευ της αδείας της αρχής αδειών, να εκτελή πλείονας της μιας οδικάς χρήσεις.

(8) Ουδεμία άδεια οδικής χρήσεως θα χορηγήται αναφορικώς προς οιονδήποτε όχημα δι’ εκτέλεσιν οιασδήποτε μεταφοράς επιβατών, εκτός εάν ο ιδιοκτήτης τούτου ικανοποιήση την αρχήν αδειών ότι ούτος, ή, οσάκις πρόκειται περί νομικού προσώπου, τα έχοντα την ευθύνην των επιχειρήσεων τούτου πρόσωπα, είναι καλού χαρακτήρος, επί τη βάσει πιστοποιητικού εκδιδομένου υπό του Αρχηγού της Αστυνομίας εις το οποίον θα πιστοποιήται ότι ούτος δεν κατεδικάσθη κατά τα τελευταία δύο έτη δι’ οιονδήποτε αδίκημα κατά παράβασιν του περί Ναρκωτικών Φαρμάκων Νόμου ή του περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών Νόμου ή των διατάξεων του περί Τελωνείων και Φόρων Καταναλώσεως Νόμου των αφορωσών εις την απαγόρευσιν ή περιορισμόν της εισαγωγής ή εξαγωγής εμπορευμάτων ή εις την καταστολήν της λαθρεμπορίας ή των διατάξεων των άρθρων 144 έως 177, αμφοτέρων συμπεριλαμβανομένων, του Ποινικού Κώδικος.

(9) Ουδεμία άδεια οδικής χρήσεως θα χορηγήται αναφορικώς προς οιονδήποτε όχημα δημοσίας χρήσεως προς εκτέλεσιν οιασδήποτε οδικής χρήσεως δι’ ην απαιτείται τοιούτον όχημα δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, εκτός εάν ο ιδιοκτήτης τούτου πείση την αρχήν αδειών ότι μετέρχεται ή προτίθεται όπως μετέλθη την μεταφορικήν επιχείρησιν ως κύριον αυτού επάγγελμα.

(10) Οι άδειες οδικής χρήσης θα ισχύουν για χρονική περίοδο μέχρι πέντε ετών από την ημερομηνία έκδοσης τους και θα ανανεώνονται για περαιτέρω περιόδους μέχρι πέντε ετών η καθεμιά με την καταβολή του νενομισμένου τέλους, εκτός αν προηγουμένως ανακληθούν ή ανασταλούν δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

(11) Η άδεια οδικής χρήσεως δύναται να ανακληθή υπό της αρχής αδειών δι’ ένα εκ των ακολούθων λόγων:

(α) Οσάκις αύτη ελήφθη διά δόλου, ή ψευδών παραστάσεων ή αποκρύψεως ουσιώδους γεγονότος ή λόγω μη πληρώσεως οιουδήποτε των όρων υφ’ ους αύτη παρεχωρήθη·

(β) λόγω συχνής ή και συστηματικής υπό του κατόχου αυτής παραβάσεως των εν αυτή επιβληθέντων όρων·

(γ) λόγω συχνής ή και συστηματικής υπό του κατόχου αυτής παραβάσεως των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδομένων Κανονισμών, είτε διά του οχήματος αναφορικώς προς το οποίον παρεχωρήθη αύτη είτε, οσάκις το όχημα διά του οποίου διαπράττεται η παράβασις δεν είναι αδειούχον, δι’ ετέρου οχήματος του οποίου ούτος τυγχάνει ιδιοκτήτης·

(δ) οσάκις ο κάτοχος αυτής παραλείπη να εκτελή την οδικήν χρήσιν δι’ ην παρεχωρήθη διά χρονικήν περίοδον δύο μηνών εκτός εάν ούτος εξησφάλισε την έγκρισιν της αρχής αδειών διά την τοιαύτην παράλειψιν·

(ε) οσάκις αι συνθήκαι αι υφιστάμεναι κατά τον χρόνον της χορηγήσεως αυτής ήλλαξαν ουσιωδώς:

Νοείται ότι μία άδεια οδικής χρήσεως θα ανακαλήται υπό της αρχής αδειών δυνάμει των εν ταις παραγράφοις (β) και (γ) του παρόντος εδαφίου αναφερομένων λόγων μόνον οσάκις αύτη ανεστάλη προηγουμένως δυνάμει του εδαφίου (12) του παρόντος άρθρου.

(12) Η άδεια οδικής χρήσεως δύναται να ανασταλή υπό της αρχής αδειών διά χρονικήν περίοδον μη υπερβαίνουσαν το εν έτος οσάκις ο κάτοχος αυτής παραβαίνη οιανδήποτε των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτών εκδιδομένων Κανονισμών είτε διά του οχήματος αναφορικώς προς το οποίον παρεχωρήθη αύτη είτε, οσάκις το όχημα διά του οποίου διαπράττεται η παράβασις δεν είναι αδειούχον, δι’ ετέρου οχήματος του οποίου ούτος τυγχάνει ιδιοκτήτης ή οσάκις ο κάτοχος αυτής παραβαίνη οιονδήποτε των εν τη αδεία επιβληθέντων όρων, νοουμένου ότι αι τοιαύται παραβάσεις εβεβαιώθησαν διά δικαστικής καταδίκης.

(13) Αι διατάξεις του παρόντος άρθρου θα εφαρμόζωνται κατά τρόπον παρέχοντα, κατά το δυνατόν, εις πάντας τους ενδιαφερομένους ίσην ευκαιρίαν κτήσεως κέρδους.

(14) Η αρχή αδειών κατά την άσκησιν της διακριτικής αυτής εξουσίας δυνάμει του παρόντος άρθρου θα λαμβάνη υπ’ όψιν τας εισηγήσεις του Τμήματος Χερσαίων Μεταφορών και τας παραστάσεις παντός αμέσως ενδιαφερομένου προσώπου.

Μεταβίβασις και λήξις ισχύος αδειών οδικής χρήσεως

6.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου η άδεια οδικής χρήσεως αναφέρεται εις το όχημα εν σχέσει προς το οποίον αύτη παρεχωρήθη και δύναται να μεταβιβασθή μετά του οχήματος υπό του ιδιοκτήτου αυτού είτε εν ζωή είτε αιτία θανάτου:

Νοείται ότι μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2010, η άδεια οδικής χρήσεως αστικού ταξί που παραχωρήθηκε με την έναρξη της ισχύος του περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς (Τροποποιητικού) Νόμου του 2002, δύναται να μεταβιβαστεί μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(i) όταν ο κάτοχος της άδειας αποβιώσει· ή

(ii) όταν ο κάτοχος της άδειας συμπληρώσει το 63ο έτος της ηλικίας του· ή

(iii) όταν ο κάτοχος της άδειας αντιμετωπίζει πρόβλημα υγείας που αποδεδειγμένα τον καθιστά ανίκανο για εργασία.

(2) Ανεξαρτήτως πάσης ετέρας διατάξεως του παρόντος άρθρου, η άδεια οδικής χρήσεως παύει ισχύουσα εν περιπτώσει αμελείας του κατόχου αυτής όπως προβή εις την ανανέωσιν αυτής εντός χρονικής περιόδου μέχρι πέντε μηνών από της λήξεως αυτής, εκτός εάν η αρχή αδειών δι’ αποχρώντος κατά την κρίσιν αυτής λόγους ήθελεν εγκρίνει την ακινητοποίησιν του οχήματος διά χρονικήν περίοδον μη υπερβαίνουσαν τα τρία έτη:

Νοείται ότι ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος εδαφίου, η Αρχή Αδειών έχει διακριτική εξουσία να επαναφέρει σε ισχύ άδεια οδικής χρήσης που έπαυσε να ισχύει ή που ακυρώθηκε λόγω διαγραφής του οχήματος, μετά από τις 30.6.1999.

Η αίτηση υποβάλλεται μέσα σε 3 χρόνια από την ημερομηνία που η άδεια οδικής χρήσης έπαυσε να ισχύει από τον κάτοχο της ή από πρόσωπο που έλκει δικαιώματα από τον κάτοχο της υπό την ιδιότητα του ως σύζυ γος ή συγγενής του πρώτου βαθμού:

Για τους δικαιούχους αιτητές που η άδεια οδικής χρήσης τους ακυρώθηκε λόγω διαγραφής του οχήματος μετά τις 30.6.1999, και κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος Νόμου στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας έχουν παρέλθει περισσότερα από τρία χρόνια από την ακύρωση της άδειας, η προθεσμία υποβολής αίτησης παρατείνεται για έξι μήνες από την ημέρα δημοσίευσης του παρόντος Νόμου στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Η Αρχή Αδειών δύναται να επαναφέρει σε ισχύ την ακυρωθείσα άδεια αν πεισθεί ότι η επαναφορά είναι εύλογη και δίκαιη και συντρέχει ένας από τους ακόλουθους λόγους:

(α) Αν ο κάτοχος της άδειας απεβίωσε πριν από την ακύρωσή της· και

(β) αν ο κάτοχος της άδειας αμέλησε να την ανανεώσει λόγω αδυναμίας του να ασκήσει το επάγγελμά του εξαιτίας ασθένειας του ιδίου, της συζύγου ή συγγενή του πρώτου βαθμού, η οποία προέκυψε πριν από την ακύρωση της άδειας οδικής χρήσης του οχήματος του.

(3) Ανεξάρτητα από τα διαλαμβανόμενα στις διατάξεις του εδαφίου (2), άδεια οδικής χρήσης η οποία έπαυσε να ισχύει για οποιοδήποτε λόγο μετά την έκρυθμη κατάσταση επαναφέρεται σε ισχύ από την Αρχή Αδειών οποτεδήποτε διαρκούσης της κατάστασης αυτής, νοουμένου ότι ο ιδιοκτήτης του οχήματος στο οποίο αναφέρεται η άδεια είναι πρόσωπο το οποίο εξαιτίας της έκρυθμης κατάστασης είναι αγνοούμενο ή εγκλωβισμένο στις περιοχές της Δημοκρατίας που ελέγχονται από τα τουρκικά στρατεύματα κατοχής.

Καταστροφή και απώλεια κατοχής οχήματος δημοσίας χρήσεως

7.-(1) Ανεξαρτήτως παντός εν τω παρόντι Νόμω διαλαμβανομένου εν περιπτώσει καταστροφής ή αναγκαστικής απωλείας της κατοχής οχήματος δημοσίας χρήσεως αναφορικώς προς το οποίον παρεχωρήθη άδεια οδικής χρήσεως η ισχύς της τοιαύτης αδείας ατονεί, εις δε τον τέως κάτοχον του τοιούτου οχήματος παρέχεται άδεια οδικής χρήσεως αναφορικώς προς έτερον όχημα, εάν ζητήση δι’ αιτήσεως αυτού την έκδοσιν της τοιαύτης αδείας εντός ανατρεπτικής προθεσμίας ενός έτους από της καταστροφής ή της αναγκαστικής απωλείας της κατοχής του οχήματος.

(2) Η αρχή αδειών κατά την χορήγησιν αδείας δυνάμει του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου εφαρμόζει κατ’ αναλογίαν τας σχετικάς περί αντικαταστάσεως οχημάτων διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(3) Η δυνάμει του παρόντος άρθρου άδεια χορηγείται διά συγκεκριμένον όχημα πλήρως περιγραφόμενον εν τη προς τούτο υποβαλλομένη αιτήσει:

Νοείται ότι η αρχή αδειών δύναται να χορηγήση άδειαν δυνάμει του παρόντος εδαφίου υπό προθεσμίαν μέχρι τριών μηνών.

(4) Διά τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ο όρος “καταστροφή του οχήματος” περιλαμβάνει σοβαράν βλάβην εις το όχημα καθιστώσαν την επισκευήν του τοιούτου οχήματος οικονομικώς ασύμφορον διά τον ιδιοκτήτην αυτού.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΡΥΘΜΙΣΙΣ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ
Λεωφορεία

8. [Διαγράφηκε]
Ταξί

9.-(1) Διά τους σκοπούς του παρόντος άρθρου τα ταξί διακρίνονται εις αγροτικά ταξί, αστικά ταξί και υπεραστικά ταξί, η δε παρεχομένη άδεια οδικής χρήσεως ως άδεια αγροτικού ταξί, άδεια αστικού ταξί και άδεια υπεραστικού ταξί, αντιστοίχως, ταύτα δε καθορίζονται ως ακολούθως:

“Αγροτικόν ταξί” σημαίνει ταξί έχον έδραν και χώρον σταθμεύσεως εκτός αστικής τροχαίας περιοχής αναλαμβάνον την μεταφοράν επιβατών μη υπερβαινόντων τους εξ επί μισθώσει ουχί δε επί κομίστρω κατ’ επιβάτην˙

“αστικόν ταξί” σημαίνει ταξί έχον έδραν και χώρον σταθμεύσεως εντός αστικής τροχαίας περιοχής αναλαμβάνον την μεταφοράν επιβατών μη υπερβαινόντων τους εξ επί μισθώσει, ουχί δε επί κομίστρω κατ’ επιβάτην˙

“υπεραστικό ταξί” σημαίνει ταξί που αναλαμβάνει τη μεταφορά επιβατών που δεν υπερβαίνει τους οκτώ επί κομίστρω κατά επιβάτη και όχι επί μισθώσει, από μια περιοχή που καθορίζεται από τον Υπουργό ύστερα από προηγούμενη γνώμη του Συμβουλίου σε άλλη περιοχή, σε διαδρομή που καθορίζεται από την Αρχή Αδειών.

(2) Δεν παρέχεται άδεια οδικής χρήσεως διά ταξί δυνάμει του παρόντος άρθρου, εκτός εάν το όχημα εν σχέσει προς το οποίον θα παραχωρηθή η άδεια, είναι εφωδιασμένον διά πλακών αναγνωρίσεως, ως προνοείται διά Κανονισμών, εις δε την περίπτωσιν αστικού ταξί, εκτός εάν τούτο επιπροσθέτως είναι εφωδιασμένον διά ταξιμέτρου του καθοριζομένου διά Κανονισμών τύπου.

(3) Η αρχή αδειών εν τη ενασκήσει της διακριτικής αυτής εξουσίας δέον όπως λαμβάνη υπ’ όψιν τα ακόλουθα:

(α) Όσον αφορά εις αστικά ταξί και αγροτικά ταξί:

(ι) την έκτασιν καθ’ ην τυχόν αι ανάγκαι της οικείας αστικής τροχαίας περιοχής ή αγροτικής κοινότητος, αναλόγως της περιπτώσεως, εξυπηρετούνται επαρκώς˙

(ιι) τον βαθμόν εις τον οποίον είναι πιθανόν ότι ο αιτητής θα δύναται να παρέχη τας αιτουμένας μεταφορικάς υπηρεσίας˙

(ιιι) την έκτασιν καθ’ ην η σκοπουμένη οδική χρήσις είναι αναγκαία ή ευκταία εν τω δημοσίω συμφέροντι˙

(ιv) τας ανάγκας της περιοχής εν τω συνόλω της αναφορικώς προς την μεταφοράν επιβατών˙

(β) Όσον αφορά εις υπεραστικά ταξί-

(ι) Την έκτασιν των μεταφορικών αναγκών τας οποίας σκοπεί να εξυπηρετήση η αιτουμένη οδική γραμμή˙

(ιι) την ύπαρξιν άλλων αδειούχων μεταφορικών επιχειρήσεων παρεχουσών τας αυτάς ή παρομοίας μεταφορικάς υπηρεσίας εις την περιοχήν και τον βαθμόν επαρκείας και τακτικότητος εις τον οποίον αι τοιαύται υπηρεσίαι παρέχονται˙

(ιιι) τον βαθμόν εις τον οποίον είναι πιθανόν ότι ούτος θα δύναται να παρέχη ασφαλείς, συνεχείς και τακτικάς μεταφορικάς υπηρεσίας˙

(ιv) την ανάγκην συντονισμού της οδικής μεταφοράς επιβατών εις την περιοχήν προς εξασφάλισιν επαρκών, καταλλήλων και αποτελεσματικών μεταφορικών υπηρεσιών και αποφυγήν επιβλαβούς ανταγωνισμού των αναμεμιγμένων εις τας τοιαύτας μεταφοράς προσώπων˙

(v) την έκτασιν καθ’ ην η προτεινομένη οδική γραμμή είναι αναγκαία ή ευκταία εν τω δημοσίω συμφέροντι.

(4) Οσάκις ταξί, αναφορικώς προς το οποίον υπάρχει εν ισχύι άδεια ταξί, τεθή εκτός κυκλοφορίας, ο ιδιοκτήτης τούτου δικαιούται, τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος ή παντός ετέρου οικείου Νόμου, να τύχη αδείας ταξί της αυτής κατηγορίας ως του αντικατασταθησομένου, αναφορικώς προς το τοιούτο ταξί:

Νοείται ότι εάν ο εν τη αδεία κυκλοφορίας του αντικατασταθησομένου ταξί προβλεπόμενος αριθμός επιβατών δεν υπερβαίνη τους εξ χορηγείται άδεια διά την αντικατάστασιν του διά ταξί δυναμένου να μεταφέρη επιβάτας μη υπερβαίνοντας τους εξ.

(5) Τα δι’ εκάστην κατηγορίαν ταξί επιτρεπόμενα κόμιστρα καθορίζονται υπό του Υπουργού, αφού λάβη υπ’ όψιν την γνώμην του Συμβουλίου Οδικής Τροχαίας Μεταφοράς.

(6) Ανεξαρτήτως οιασδήποτε ετέρας διατάξεως του παρόντος Νόμου, οσάκις κάτοχοι αδειών αστικού ταξί με την αυτήν έδραν ή υπεραστικού ταξί ήθελον ιδρύσει εταιρείαν διά την από κοινού εξυπηρέτησιν, εις την περίπτωσιν των αστικών ταξί, απάντων των εν ταις αδείαις αναφερομένων χώρων σταθμεύσεως, εις δε την περίπτωσιν των υπεραστικών ταξί, των εν ταις αδείαις αναφερομένων οδικών γραμμών και των εν αυταίς καθοριζομένων διαδρομών, η αρχή αδειών χορηγεί προς την εταιρείαν ενιαίαν άδειαν οδικής χρήσεως διά παροχήν υπό των ταξί αυτής οιασδήποτε μεταφορικής υπηρεσίας ην ηδύνατο οιονδήποτε τούτων να παράσχη προ της συστάσεως της εταιρείας:

Νοείται ότι εις την περίπτωσιν των αστικών ταξί η αρχή αδειών θα χορηγή την τοιαύτην άδειαν υπό τον όρον ότι άπαντες οι χώροι σταθμεύσεως θα εξυπηρετώνται υπό της εταιρείας ως και προ της συστάσεως αυτής:

Νοείται περαιτέρω ότι η αρχή αδειών δύναται να αρνηθή την χορήγησιν ενιαίας αδείας δυνάμει του παρόντος εδαφίου, εάν υφίσταται κίνδυνος εκμεταλλεύσεως ή μη επαρκούς εξυπηρετήσεως του κοινού ή παραβλάπτεται άλλως το δημόσιον συμφέρον.

Οχήματα εκμισθούμενα άνευ οδηγού

10. [Διαγράφηκε]
Ιδιωτικά λεωφορεία

11.-(1) Η αρχή αδειών δύναται να χορηγή αδείας οδικής χρήσεως δι’ εκτέλεσιν μεταφοράς επιβατών διά λεωφορείων ιδιωτικής χρήσεως ανηκόντων εις εμπορικάς ή ετέρας επιχειρήσεις.

(2) Η τοιαύτη άδεια παρέχει εις τον κάτοχον αυτής το δικαίωμα όπως μεταφέρη δωρεάν επιβάτας μόνον διά ή σχετικώς προς τους σκοπούς της υπ’ αυτού διεξαγομένης επιχειρήσεως.

(3) Η αρχή αδειών χορηγεί την δυνάμει του παρόντος άρθρου άδειαν οδικής χρήσεως ιδιωτικού λεωφορείου εφ’ όσον πεισθή ότι τα υφιστάμενα αδειούχα λεωφορεία δημοσίας χρήσεως δεν δύνανται να εξυπηρετήσουν τας σκοπουμένας διά της αιτουμένης αδείας μεταφορικάς ανάγκας και υπό τοιούτους όρους και περιορισμούς οίους ήθελε κρίνει πρέπον να επιβάλη υπό τας περιστάσεις.

(4) Έκαστον ιδιωτικόν λεωφορείον δι’ ο εχορηγήθη άδεια δυνάμει του παρόντος άρθρου δέον όπως φέρη εφ’ εκάστης των πλευρών αυτού, επιγραφήν αναγράφουσαν την επωνυμίαν και το είδος της επιχειρήσεως εν σχέσει προς την οποίαν χρησιμοποιείται τούτο.

(5)(1) Πας κάτοχος αδείας οδικής χρήσεως δυνάμει του παρόντος άρθρου δέον όπως προ οιασδήποτε μεταφοράς επιβατών συμπληροί κατάλογον εν ω θα αναγράφωνται τα ονόματα των μεταφερομένων προσώπων και η σχέσις τούτων μετά της υπ’ αυτού διεξαγομένης επιχειρήσεως.

(β) Ο τοιούτος κατάλογος δέον όπως διαφυλάττηται υπό του κατόχου της αδείας εντός του ιδιωτικού λεωφορείου και παρουσιάζηται προς έλεγχον οσάκις ήθελε τούτο ζητήσει η αρχή αδειών ή οιονδήποτε πρόσωπον δεόντως εξουσιοδοτημένον υπ’ αυτής, ή οιονδήποτε αστυνομικόν όργανον.

Ιδιωτικό λεωφορείο για πολύτεκνες οικογένειες

11Α.-(1) Η Αρχή Αδειών χορηγεί άδειες οδικής χρήσης ιδιωτικού λεωφορείου “πολύτεκνης οικογένειας” σε πολύτεκνες οικογένειες για εξυπηρέτηση των μεταφορικών αναγκών των οικογενειών αυτών μόνο.

(2) Η άδεια αυτή:

(α) Θα αφορά όχημα που μπορεί να μεταφέρει από εννέα μέχρι δώδεκα καθήμενους επιβάτες (εξαιρουμένου του οδηγού).

(β) Θα αναφέρεται στο πρόσωπο σε σχέση με το οποίο αυτή χορηγήθηκε και δεν μπορεί να μεταβιβαστεί από τον κάτοχο της είτε εν ζωή είτε αιτία θανάτου, παρά μόνο σε μέλος της ίδιας πολύτεκνης οικογένειας:

Νοείται ότι σε περίπτωση αίτησης για μεταβίβαση της άδειας σε μέλος της ίδιας πολύτεκνης οικογένειας, αυτή θα εξετάζεται ως νέα αίτηση.

(3) Σε περίπτωση υποβολής αίτησης για αντικατάσταση αδειούχου ιδιωτικού λεωφορείου πολύτεκνης οικογένειας με άλλο, αυτή θα εξετάζεται ως νέα αίτηση.

(4) Πολύτεκνη οικογένεια δεν μπορεί να κατέχει περισσότερες από μια άδεια οδικής χρήσης ιδιωτικού λεωφορείου πολύτεκνης οικογένειας.

(5) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου:

(α) “πολύτεκνη οικογένεια” σημαίνει οικογένεια της οποίας ο ένας τουλάχιστο των συζύγων είναι πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας, και η οποία έχει τέσσερα και περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα·

(β) “εξαρτώμενο τέκνο” σημαίνει τέκνο που είναι:

(i) Κάτω των 18 ετών·

(ii) Άνω των 18 ετών και είναι μαθητής ή σπουδάζει στην Κύπρο ή στο εξωτερικό·

(iii) Άνω των 18 ετών και εκτελεί τη στρατιωτική του θητεία στην Εθνική Φρουρά·

(iv) Ανύπαντρο και ανάπηρο οποιασδήποτε ηλικίας, το οποίο δεν άσκησε το δικαίωμα του για την απόκτηση άλλου αφορολόγητου αυτοκινήτου ή δεν έτυχε οικονομικής βοήθειας από το κράτος για την αγορά αυτοκινήτου.

(6) Η άδεια οδικής χρήσης του ιδιωτικού λεωφορείου πολύτεκνης οικογένειας θα εξακολουθήσει να ανανεώνεται εφόσον το λεωφορείο εξακολουθεί να βρίσκεται στην ιδιοκτησία του προσώπου στο οποίο χορηγήθηκε η άδεια, έστω και αν ο αριθμός των εξαρτώμενων του έχει μειωθεί και κάτω των τεσσάρων.

Καταργήθηκε

12. Καταργήθηκε.

Καταργήθηκε

13. Καταργήθηκε.

Ιδιωτικά μηχανοκίνητα οχήματα

14. Απαγορεύεται η από οποιοδήποτε πρόσωπο με ιδιωτικό μηχανοκίνητο όχημα μεταφορά επιβατών επί μισθώσει ή επ’ αμοιβή.

ΜΕΡΟΣ IV ΡΥΘΜΙΣΙΣ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΟΡΤΙΟΥ
Καταργήθηκε

15. Καταργήθηκε.

Άδεια μεταφορέα "Β"

16. [Διαγράφηκε]
Άδεια μεταφορέα "Γ"

16.Α-(1) Η αρχή αδειών δύναται να χορηγεί άδεια σε ειδικά διασκευασμένα οχήματα, φορτηγά οχήματα, οχήματα έλξης ρυμουλκούμενου, οχήματα έλξης ημιρυμουλκούμενου που στο παρόν άρθρο θα αναφέρεται ως άδεια μεταφορέα "Γ", και τα οποία ανήκουν σε επιχειρήσεις, εφόσον ικανοποιηθεί ότι η χρήση τέτοιων οχημάτων είναι απαραίτητη για τις ανάγκες της επιχείρησης που διεξάγει ο αιτητής:

Νοείται ότι η άδεια θα χορηγείται σε εξαιρετικές μόνο περιπτώσεις, αφού προηγουμένως ληφθεί υπόψη η δυνατότητα κατάλληλης εξυπηρέτησης από επιχειρήσεις που κατέχουν άδεια οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων για εσωτερικές οδικές μεταφορές.

(2) Ουδεμία αίτηση για χορήγηση άδειας μεταφορέα "Γ" θα εξετάζεται, εκτός αν προηγουμένως έχει δημοσιευθεί από τον αιτητή στον ημερήσιο τύπο, παγκύπριας κυκλοφορίας, η πρόθεσή του να υποβάλει αίτηση για απόκτηση άδειας μεταφορέα "Γ", συμπεριλαμβανομένων λεπτομερειών, για τρεις τουλάχιστον συνεχόμενες ημέρες.

(3) Η αρχή αδειών, κατά την άσκηση της διακριτικής εξουσίας της για τη χορήγηση άδειας μεταφορέα "Γ" δυνάμει του παρόντος άρθρου, λαμβάνει δεόντως υπόψη την έκταση και τη φύση της επιχείρησης του αιτητή ή της επιχείρησης που αυτός προγραμματίζει να οργανώσει.

(4) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου θα εφαρμόζονται κατά τρόπο που δε θα παραβλάπτει τα καλώς νοούμενα συμφέροντα των επιχειρήσεων που κατέχουν άδεια οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων για εσωτερικές οδικές μεταφορές με μίσθωση ή με αμοιβή.

(5) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή παντός ετέρου οικείου Νόμου ή Κανονισμών, η άδεια μεταφορέα "Γ" θα ισχύει για χρονική περίοδο μέχρι τεσσάρων ετών από την ημερομηνία έκδοσής της, εκτός αν προηγουμένως ανακληθεί ή ανασταλεί δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου και δε θα ανανεώνεται:

Νοείται ότι η αρχή αδειών μπορεί, σε περιπτώσεις καταστροφής ή αναγκαστικής απώλειας της κατοχής του οχήματος, να εγκρίνει την αντικατάσταση αδειούχου μεταφορέα "Γ", για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα ισχύος της άδειας μεταφορέα "Γ".

(6) Η αρχή αδειών, κατά την άσκηση της διακριτικής της εξουσίας δυνάμει του παρόντος άρθρου, θα λαμβάνει υπόψη τις εισηγήσεις των αυτοκινητιστικών οργανώσεων και τις παραστάσεις κάθε άμεσα ενδιαφερόμενου προσώπου.

(7) Κανένα όχημα αναφορικά προς το οποίο χορηγήθηκε άδεια μεταφορέα "Γ" δεν μπορεί να χρησιμοποιείται για μεταφορά φορτίου επί μισθώσει ή επ΄ αμοιβή, ούτε άμεσα ούτε έμμεσα.

(8) Κάθε μεταφορέας "Γ" πρέπει να φέρει στην εξωτερική πλευρά των πλαϊνών θυρών του επιγραφή στην οποία θα αναγράφεται η επωνυμία και το είδος της επιχείρησης σε σχέση προς την οποία χρησιμοποιείται, η κατηγορία του φορτίου το οποίο μπορεί να μεταφέρει με βάση την άδεια μεταφορέα "Γ" που του χορηγήθηκε, καθώς και ο αριθμός της άδειας οδικής χρήσης του.

(9) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου-

"ειδικά διασκευασμένο όχημα" σημαίνει φορτηγό μηχανοκίνητο όχημα, συμπεριλαμβανομένου και συνδυασμού οχημάτων, με μικτό επιτρεπόμενο βάρος μεγαλύτερο των 20.000 κιλών, το οποίο έχει κατασκευαστεί ή διασκευαστεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να χρησιμοποιείται για τη μεταφορά συγκεκριμένου είδους φορτίου και μόνο αυτού.

"όχημα έλξης ημιρυμουλκούμενου" σημαίνει ρυμουλκό όχημα το οποίο έχει κατασκευαστεί ή διασκευαστεί αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο για να έλκει ημιρυμουλκούμενα, ανεξάρτητα από το μικτό επιτρεπόμενο βάρος τους.

"φορτηγό όχημα" σημαίνει ενιαίο όχημα με κινητήρα της κατηγορίας Ν2 ή Ν3 το οποίο έχει κατασκευαστεί ή διασκευαστεί αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο για τη μεταφορά εμπορευμάτων με μικτό επιτρεπόμενο βάρος μεγαλύτερο των 20.000 κιλών χωρίς ρυμουλκούμενο.

Μεταφορικόν δελτίον

17. [Διαγράφηκε]
ΜΕΡΟΣ V ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΙΔΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ
Άδεια διεθνών οδικών εμπορευματικών μεταφορών για ίδιο λογαριασμό

18.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή παντός ετέρου νόμου ή κανονισμών, η οδική μεταφορά κάθε είδους φορτίου για ίδιο λογαριασμό μεταξύ της επικράτειας της Κυπριακής Δημοκρατίας και της επικράτειας ξένων χωρών και διαμέσου αυτών γίνεται μόνο με φορτηγά μηχανοκίνητα οχήματα ιδιωτικής χρήσης στα οποία χορηγήθηκε από την αρχή αδειών άδεια οδικής χρήσης για μεταφορά φορτίου για ίδιο λογαριασμό με οποιουσδήποτε όρους ή περιορισμούς ήθελε κατά την κρίση της επιβάλει.

(2) Οι πιο κάτω αναφερόμενες διεθνείς οδικές εμπορευματικές μεταφορές εφόσον εκτελούνται προς ή από την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας δε χρειάζονται άδεια διεθνών οδικών εμπορευματικών μεταφορών:

(α) Οι ταχυδρομικές μεταφορές που εκτελούνται στα πλαίσια καθεστώτος δημόσιας υπηρεσίας˙

(β) οι μεταφορές οχημάτων που έχουν υποστεί ζημιά ή βλάβη˙

(γ) οι εμπορευματικές μεταφορές με όχημα του οποίου το συνολικό επιτρεπόμενο μικτό βάρος, συμπεριλαμβανομένων των ρυμουλκουμένων ή ημιρυμουλκουμένων, είναι κάτω των 6 τόνων ή του οποίου το επιτρεπόμενο ωφέλιμο φορτίο, συμπεριλαμβανομένων των ρυμουλκουμένων, είναι κάτω των 3,5 τόνων˙

(δ) η μεταφορά εμπορευμάτων με όχημα, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

(i) τα μεταφερόμενα εμπορεύματα ανήκουν στην επιχείρηση ή έχουν πωληθεί, αγορασθεί, μισθωθεί ή εκμισθωθεί, παραχθεί, εξορυχθεί, μεταποιηθεί ή επισκευασθεί από αυτή,

(ii) η μεταφορά εξυπηρετεί την προσκόμιση των εμπορευμάτων προς την επιχείρηση, την αποστολή τους από αυτή και τη μετακίνηση τους είτε εντός της επιχείρησης είτε για λογαριασμό της εκτός αυτής,

(iii) τα οχήματα που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά αυτή οδηγούνται από το προσωπικό της επιχείρησης,

(iv) τα οχήματα που μεταφέρουν τα εμπορεύματα ανήκουν στην επιχείρηση ή έχουν αγορασθεί από αυτή επί πιστώσει ή έχουν μισθωθεί εφόσον, στην τελευταία αυτή περίπτωση, πληρούν τους όρους που προβλέπει το άρθρο 17 του περί της Πρόσβασης στο Επάγγελμα του Οδικού Μεταφορέα Νόμου του 2001 σχετικά με τη χρησιμοποίηση μισθωμένων οχημάτων χωρίς οδηγό στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές:

Νοείται ότι η διάταξη αυτή δεν ισχύει όταν χρησιμοποιείται εφεδρικό όχημα κατά τη διάρκεια σύντομης βλάβης του οχήματος που χρησιμοποιείται κανονικά,

(v) η μεταφορά αποτελεί απλώς επικουρική δραστηριότητα στα πλαίσια του συνόλου των δραστηριοτήτων της επιχείρησης˙

(ε) οι μεταφορές φαρμάκων, ιατρικών συσκευών και εξοπλισμού, καθώς και άλλων αναγκαίων αντικειμένων ή ειδών σε περίπτωση βοηθειών έκτακτης ανάγκης, ιδίως, κατόπιν θεομηνιών:

Νοείται ότι ούτε οι μετακινήσεις με κενά οχήματα σε σχέση με τις πιο πάνω μεταφορές δε χρειάζονται άδεια διεθνών μεταφορών.

(3) Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη πρόνοια που περιλαμβάνεται στον παρόντα Νόμο, για τις μεταφορές εμπορευμάτων για ίδιο λογαριασμό εντός της επικράτειας της Δημοκρατίας αλλά και μεταξύ και διαμέσου αυτής και της επικράτειας οποιουδήποτε άλλου κράτους, επιτρέπεται από την ημερομηνία που θα καθοριστεί με διάταγμα του Υπουργού που θα δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να χρησιμοποιούνται και οχήματα που έχουν μισθώσει μεταφορικές επιχειρήσεις που είναι εγκαταστημένες είτε στην επικράτεια της Δημοκρατίας είτε στην επικράτεια οποιουδήποτε άλλου κράτους, νοουμένου ότι-

(α) Το όχημα έχει πάρει άδεια κυκλοφορίας ή έχει τεθεί σε κυκλοφορία σύμφωνα με τη νομοθεσία της Δημοκρατίας ή του τελευταίου αυτού κράτους μέλους˙

(β) η σύμβαση αφορά μόνο στη διάθεση οχήματος χωρίς οδηγό και δε συνοδεύεται από σύμβαση παροχής υπηρεσιών που συνομολογείται με την ίδια επιχείρηση και που αφορά στον οδηγό ή στο βοηθητικό προσωπικό˙

(γ) το μισθωμένο όχημα, κατά τη διάρκεια της περιόδου μίσθωσης, ευρίσκεται στην αποκλειστική διάθεση της επιχείρησης που το χρησιμοποιεί˙

(δ) το μισθωμένο όχημα οδηγείται από το προσωπικό της επιχείρησης που το χρησιμοποιεί˙

(ε) η τήρηση των παραπάνω όρων αποδεικνύεται από τα ακόλουθα έγγραφα, που πρέπει να ευρίσκονται μέσα στο όχημα:

(i) τη σύμβαση μίσθωσης του οχήματος ή επικυρωμένο απόσπασμα της σύμβασης αυτής που περιέχει απαραίτητα το όνομα του εκμισθωτή, το όνομα του μισθωτή, την ημερομηνία και τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τα στοιχεία του οχήματος˙

(ii) στην περίπτωση που το όχημα οδηγείται από μισθωτό οδηγό και ο οδηγός δεν είναι εκείνος που μισθώνει το όχημα, τη σύμβαση εργασίας του οδηγού ή επικυρωμένο απόσπασμα αυτής της σύμβασης που περιέχει απαραίτητα το όνομα του εργοδότη, το όνομα του υπαλλήλου, την ημερομηνία και τη διάρκεια της σύμβασης εργασίας ή πρόσφατη απόδειξη καταβολής μισθού:

Νοείται ότι για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου-

“όχημα” σημαίνει φορτηγό μηχανοκίνητο όχημα, ρυμουλκό, ρυμουλκούμενο, ημιρυμουλκούμενο ή μονοκόμματο όχημα, που προορίζεται αποκλειστικά για τη μεταφορά εμπορευμάτων, και

“μισθωμένο όχημα” σημαίνει κάθε όχημα που, με πληρωμή και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα τίθεται στη διάθεση επιχείρησης που πραγματοποιεί οδικές εμπορευματικές μεταφορές, για ίδιο λογαριασμό, με σύμβαση με την επιχείρηση που διαθέτει τα οχήματα.

(4) Νοείται ότι τα έγγραφα που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο μπορούν να αντικατασταθούν από αντίστοιχα έγγραφα που εκδίδουν οι αρμόδιες αρχές άλλου κράτους.

(5) Καμιά άδεια διεθνών οδικών εμπορευματικών μεταφορών για ίδιο λογαριασμό δε θα χορηγείται εκτός αν το όχημα για το οποίο υποβλήθηκε η αίτηση είναι έτσι κατασκευασμένο ή προσαρμοσμένο ώστε να δύναται, κατά την κρίση του Εφόρου, να εκτελεί διεθνείς οδικές μεταφορές εμπορευμάτων και έχει εκδοθεί σε σχέση με το όχημα αυτό πιστοποιητικό επιθεώρησης από την αρμόδια αρχή, το οποίο να βεβαιώνει για την ικανοποιητική μηχανική κατάσταση του και την καταλληλότητα χρήσης τους.

ΜΕΡΟΣ VI ΠΟΙΚΙΛΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Συμβούλιον Οδικής Τροχαίας Μεταφοράς

19.-(1) Καθιδρύεται Συμβούλιον Οδικής Τροχαίας Μεταφοράς απαρτιζόμενον εξ αριθμού μελών μη υπερβαινόντων τα δεκαπέντε το οποίον θα συμβουλεύη τον Υπουργόν εφ’ όλων των αφορώντων εις την οδικήν τροχαίαν μεταφοράν θεμάτων.

(2) Τα μέλη του Συμβουλίου διορίζονται υπό του Υπουργού διά χρονικήν περίοδον μη υπερβαίνουσαν τα δύο έτη εκ προσώπων τα οποία κατά την κρίσιν αυτού κέκτηνται πείραν περί την τροχαίαν μεταφοράν και τας συγκοινωνίας και, εφ’ όσον είναι δυνατόν, αντιπροσωπεύουσι τα εν τη τοιαύτη μεταφορά αναμεμιγμένα ποικίλα συμφέροντα.

(3) Το Συμβούλιον συνεδριάζει υπό την προεδρίαν του Υπουργού οσάκις καλήται προς τούτο υπ’ αυτού, κατόπιν προσκλήσεως εν η θα αναγράφωνται τα θέματα της ημερησίας διατάξεως ή εφόσον το ζητήσουν γραπτώς πέντε τουλάχιστο μέλη του Συμβουλίου, τα οποία καθορίζουν συγχρόνως και τα προς συζήτηση θέματα.

Διορισμός και εξουσίαι Ελεγκτών

20.-(1) Προς τον σκοπόν αποτελεσματικωτέρας εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Νόμου ο Διευθυντής του Τμήματος Χερσαίων Μεταφορών δύναται να ορίζη Ελεγκτάς εκ των υπαλλήλων του Τμήματος του.

(2) Οι ούτω οριζόμενοι Ελεγκταί κέκτηνται τας ακολούθους εξουσίας:

(α) Όπως εισέρχωνται εντός οιουδήποτε οχήματος δημοσίας χρήσεως ή υποστατικού μεταφορικής επιχειρήσεως προς τον σκοπόν εξετάσεως ή διερευνήσεως οιουδήποτε ζητήματος σχετιζομένου με την εφαρμογήν του παρόντος Νόμου˙

(β) όπως διατάσσωσι τον οδηγόν οιουδήποτε εν κινήσει οχήματος δημοσίας χρήσεως να σταματήση τούτο και να παράσχη προς αυτούς οιανδήποτε πληροφορίαν ήθελον ούτοι ζητήσει αναφορικώς προς οιονδήποτε ζήτημα σχετιζόμενον με την εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος Νόμου˙

(γ) όπως διατάσσωσι την παρουσίασιν ή προσαγωγήν οιωνδήποτε αδειών, δελτίων ή ετέρων εγγράφων των οποίων η τήρησις ή και η φύλαξις απαιτείται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου˙

(δ) όπως ασκούν οιασδήποτε ετέρας εξουσίας σχετιζομένας με την εφαρμογήν του παρόντος Νόμου.

Αδικήματα

21.-(1) Πας όστις χρησιμοποιεί οιονδήποτε μηχανοκίνητον όχημα ή προκαλεί, επιτρέπει ή ανέχεται την χρήσιν αυτού κατά παράβασιν του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδομένων Κανονισμών, ή κατέχων άδειαν οδικής χρήσεως παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθή προς οιονδήποτε όρον τεθέντα εν αυτή, είναι ένοχος αδικήματος και εν περιπτώσει καταδίκης υπόκειται εις φυλάκισιν διά χρονικόν διάστημα μη υπερβαίνον τους εξ μήνας ή εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας .450 ή εις αμφοτέρας τας ποινάς της φυλακίσεως και της χρηματικής ποινής.

(2) Το Δικαστήριον ενώπιον του οποίου προσήφθη κατηγορία εναντίον προσώπου τινός δι’ αδίκημα διαπραχθέν κατά παράβασιν του εδαφίου (1), δύναται, κατόπιν EX PARTE αιτήσεως, να διατάξη την προσωρινήν απαγόρευσιν της κυκλοφορίας του αναφερομένου εις την κατηγορίαν οχήματος μέχρι της τελικής εκδικάσεως της υποθέσεως αναφορικώς προς ην προσήφθη η κατηγορία:

Νοείται ότι η έκδοσις τοιούτου διατάγματος υπόκειται εις τας διατάξεις του περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμου, των περί Δικαστηρίων Νόμων και των περί Πολιτικής Δικονομίας Διαδικαστικών Κανονισμών:

Νοείται περαιτέρω ότι εάν εκδοθή διάταγμα απαγορεύον προσωρινώς την κυκλοφορίαν οχήματος αναφερομένου εις την κατηγορίαν ως προνοείται εν τω παρόντι εδαφίω, και το πρόσωπον εναντίον του οποίου προσήφθη η κατηγορία απαλλαγή ή αθωωθή, το τοιούτο πρόσωπον έχει αγώγιμον δικαίωμα προς αποζημίωσιν διά την ζημίαν ην υπέστη συνεπεία της προσωρινής απαγορεύσεως της κυκλοφορίας του εν λόγω οχήματος.

(3) Εάν το πρόσωπον εναντίον του οποίου εξεδόθη διάταγμα δυνάμει του εδαφίου (2) δεν υπακούη ή παραλείπη να συμμορφωθή προς το τοιούτο διάταγμα, είναι ένοχον ποινικού αδικήματος και υπόκειται εις φυλάκισιν διά χρονικόν διάστημα μη υπερβαίνον το εν έτος ή εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας .1000 ή εις αμφοτέρας τας ποινάς της φυλακίσεως και της χρηματικής ποινής.

Πρόσθετοι εξουσίαι του Δικαστηρίου

22.-(1) Εάν το καταδικασθέν δυνάμει του προηγουμένου άρθρου πρόσωπον βαρύνεται διά προηγουμένης καταδίκης διά το αυτό ή παρομοίας φύσεως αδίκημα, το Δικαστήριον δύναται επιπροσθέτως οιασδήποτε ετέρας ποινής, να διατάξη την αποστέρησιν του καταδικασθέντος προσώπου της ικανότητος του κατέχειν ή λαμβάνειν άδειαν οδηγήσεως μηχανοκινήτου οχήματος, ή την απαγόρευσιν της κυκλοφορίας του οχήματος του χρησιμοποιηθέντος διά την διάπραξιν του αδικήματος ή αμφότερα, διά τοσούτον χρονικόν διάστημα, ως το Δικαστήριον ήθελεν αποφασίσει.

(2) Επί εκδόσεως οιουδήποτε διατάγματος δυνάμει του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, το Δικαστήριον διατάσσει όπως σημειωθή η διαταχθείσα ανικανότης επί της αδείας οδηγήσεως του καταδικασθέντος προσώπου ή της αδείας κυκλοφορίας του οχήματος αναλόγως της περιπτώσεως.

Ειδικές διατάξεις για οδηγούς

23. Απαγορεύεται η απασχόληση οποιουδήποτε προσώπου ως οδηγού οχημάτων δημόσιας χρήσης στο οποίο παραχωρήθηκε άδεια για εκτέλεση μεταφοράς επιβατών ή άδεια διεθνών μεταφορών, εκτός αν το πρόσωπο τούτο είναι κάτοχος ισχύουσας επαγγελματικής άδειας οδηγού που εκδόθηκε με βάση τις διατάξεις του περί της Επαγγελματικής Άδειας Οδηγού Νόμου του 1989.

Κανονισμοί

24.-(1) Το Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται να εκδίδη Κανονισμούς διά την καλυτέραν εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Ειδικώτερον και άνευ επηρεασμού της γενικότητος του εδαφίου (1) οι Κανονισμοί ούτοι δύνανται να προνοώσι περί απάντων ή περί τινων των ακολούθων ζητημάτων:

(α) Περί του καθορισμού παντός ζητήματος ή τέλους, όπερ δυνάμει του παρόντος Νόμου χρήζει ή είναι δεκτικόν καθορισμού˙

(β) περί της ρυθμίσεως της παροχής αδειών δυνάμει του παρόντος Νόμου, της ακολουθητέας διαδικασίας των κατηγοριών των διαφόρων αδειών και των όρων οίτινες δυνατόν να επιβληθώσιν επί τινος αδείας και της επιβολής τέλους δι’ εκάστην άδειαν δυνάμει του παρόντος Νόμου˙

(γ) περί του καθορισμού του τύπου των δυνάμει του παρόντος Νόμου απαιτουμένων αιτήσεων, δελτίων, καταλόγων και ετέρων εγγράφων˙

(δ) περί της ρυθμίσεως των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των κατόχων αδείας οδικής χρήσεως και της συμπεριφοράς των οδηγών και επιβατών παντός οχήματος εις ο παρεσχέθη άδεια δυνάμει του παρόντος Νόμου˙

(ε) περί της μεταφοράς επιβατών, των αποσκευών και αγαθών αυτών επί παντός οχήματος εις ο παρεσχέθη άδεια δυνάμει του παρόντος Νόμου˙

(στ) περί της τηρητέας διαδικασίας αναφορικώς προς την άσκησιν και εξέτασιν ιεραρχικών προσφυγών και της επιβολής τέλους δι’ εκάστην τοιαύτην προσφυγήν˙

(ζ) περί του καθορισμού του τύπου των μηχανοκινήτων οχημάτων δι’ α απαιτείται άδεια οδικής χρήσεως δυνάμει του παρόντος Νόμου και του τρόπου καθ’ ον ταύτα δέον να είναι κατεσκευασμένα ή διεσκευασμένα, περιλαμβανομένου του καθορισμού των εξαρτημάτων και συσκευών μετά των οποίων δέον τα τοιαύτα οχήματα να είναι εφωδιασμένα.

(3) Κανονισμοί γινόμενοι επί τη βάσει του παρόντος άρθρου κατατίθενται εις την Βουλήν των Αντιπροσώπων. Εάν εντός τριάκοντα ημερών από της τοιαύτης καταθέσεως η Βουλή των Αντιπροσώπων δι’ αποφάσεως αυτής δεν τροποποιήση ή ακυρώση τους ούτω κατατεθέντας Κανονισμούς εν όλω ή εν μέρει, τότε ούτοι αμέσως μετά την πάροδον της ως άνω προθεσμίας δημοσιεύονται εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας και τίθενται εν ισχύι από της τοιαύτης δημοσιεύσεως. Εν περιπτώσει τροποποιήσεως τούτων εν όλω ή εν μέρει υπό της Βουλής των Αντιπροσώπων ούτοι δημοσιεύονται εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας ως ήθελον ούτω τροποποιηθή υπ’ αυτής και τίθενται εν ισχύι από της τοιαύτης δημοσιεύσεως.

  • 9/1982
  • ΔΙΟΡΘ/I/1765/27.3.82
  • 84/1984
Προσωριναί διατάξεις

25. Ανεξαρτήτως των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή παντός ετέρου οικείου νόμου ή κανονισμών, η αρχή αδειών δύναται, διαρκούσης της εκρύθμου καταστάσεως, όπως χορηγή προσωρινάς αδείας διά τοιαύτην οδικήν χρήσιν οίαν ήθελεν υπό τας περιστάσεις κρίνει πρέπουσαν, διά χρονικόν διάστημα καθοριζόμενον υπ’ αυτής, εις οχήματα άτινα λόγω της εκρύθμου καταστάσεως δεν δύνανται να εκτελούν την οδικήν χρήσιν εν σχέσει προς την οποίαν εχορηγήθη άδεια δυνάμει των διατάξεων των διά του παρόντος Νόμου καταργουμένων Νόμων:

Νοείται ότι παν όχημα όπερ, προ της εκρύθμου καταστάσεως είχεν άδειαν δυνάμει των διατάξεων των διά του παρόντος Νόμου καταργουμένων Νόμων δι’ οιανδήποτε οδικήν χρήσιν, θα θεωρήται ως έχον την τοιαύτην άδειαν και μετά την λήξιν της εκρύθμου καταστάσεως:

Noείται περαιτέρω ότι, ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, η αρχή αδειών δύναται διαρκούσης της έκρυθμης κατάστασης να χορηγεί σε μη εγγεγραμμένα μηχανοκίνητα οχήματα, που έχουν αποκτήσει άδεια οδικής χρήσης για καθορισμένη περίοδο και καθορισμένο σκοπό, δυνάμει της δεύτερης επιφύλαξης της παραγράφου (1) του Κανονισμού 4 των περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμών, προσωρινές άδειες για τέτοια οδική χρήση και υπό τέτοιους όρους όπως ήθελε κρίνει υπό τις περιστάσεις και για τέτοιο χρονικό διάστημα όπως ήθελε θεωρήσει πρέπον.

Καταργήσεις και επιφυλάξεις

26.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (4) του άρθρου 4 του παρόντος Νόμου, οι περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς Νόμοι του 1964 έως 1975 διά του παρόντος καταργούνται.

(2) Οι περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς Κανονισμοί του 1964 έως του 1978, οι εκδοθέντες δυνάμει του άρθρου 15 των διά του παρόντος Νόμου καταργουμένων Νόμων, μέχρις ου τροποποιηθώσιν ή ανακληθώσι διά Κανονισμών εκδοθησομένων δυνάμει του άρθρου 24 του παρόντος Νόμου, λογίζονται ως εκδοθέντες δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου και θα τυγχάνωσιν εφαρμογής κατά τον αυτόν τρόπον, ως εάν είχον εκδοθή δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(3) Οσάκις παρίσταται ανάγκη όπως υποβληθή, γίνη ή εκδοθή οιαδήποτε αίτησις, άδεια ή ετέρα πράξις προς εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος Νόμου, περί ων ουδείς τύπος προβλέπεται εν τοις διατηρουμένοις εν ισχύι δυνάμει του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου Κανονισμοίς, ή η χρήσις του προβλεπομένου τύπου δεν ενδείκνυται υπό τας περιστάσεις, ο Υπουργός δύναται να καθορίση έτερον τινα τύπον ή να επιφέρη τοιαύτας τροποποιήσεις επί των εν τοις Κανονισμοίς καθοριζομένων τοιούτων ίνα, κατά την κρίσιν αυτού, αντιμετωπισθή η περίστασις.

(4) Πάσα απόφασις, πράξις ή έγκρισις εκδοθείσα υφ’ οιασδήποτε αρχής ή προσώπου δυνάμει των διά του παρόντος Νόμου καταργουμένων Νόμων ή των δυνάμει τούτων εκδοθέντων Κανονισμών λογίζονται ως εκδοθείσαι δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(5) Παν μηχανοκίνητον όχημα αναφορικώς προς το οποίον υφίσταται κατά την ημερομηνίαν ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Νόμου εν ισχύι άδεια, χορηγηθείσα δυνάμει των διατάξεων των διά του παρόντος Νόμου καταργουμένων Νόμων, θα θεωρήται ως έχον άδειαν οδικής χρήσεως δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου και θα συνεχίση έχον τοιαύτην άδειαν τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ

Άρθρο 10(1)

ΗΛΙΚΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΚΜΙΣΘΟΥΜΕΝΟΥ ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ

 

 

ΠΡΩΤΗ ΣΤΗΛΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΤΗΛΗ
Κατηγορία Οχήματος Ηλικία Οχήματος
Β Μέχρι έξι ετών
Β+Ε Μέχρι έξι ετών
Γ Μέχρι δεκατεσσάρων ετών
Γ1 Μέχρι δώδεκα ετών
Δ Μέχρι δώδεκα ετών
Δ1 Μέχρι δέκα ετών
Στ Μέχρι δεκατεσσάρων ετών
Η Μέχρι δεκατεσσάρων ετών
Ζ Μέχρι είκοσι ετών
ΙΒ Μέχρι οκτώ ετών
Σημείωση
6 του Ν84/84Μεταβατική διάταξις

Αι κατά την έναρξιν της ισχύος του παρόντος Νόμου εκκρεμούσαι ενώπιον του Υπουργού προσφυγαί θεωρούνται ότι εγένοντο και εκκρεμούν βάσει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, αίτινες εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, και επί των τοιούτων προσφυγών:

Σημείωση
3 του Ν224/89Έναρξη ισχύος του Νόμου αυτού

Η ισχύς των διατάξεων του Νόμου αυτού αρχίζει έξι μήνες μετά την έναρξη της ισχύος του περί της Επαγγελματικής Άδειας Οδηγού Νόμου του 1989.

Σημείωση
4 του Ν134/91Ειδικές διατάξεις

Οι πρόνοιες της παραγράφου (α) του άρθρου 3 του παρόντος Νόμου θα έχουν επίσης εφαρμογή στις υποθέσεις και ενστάσεις που εκκρεμούν κατά την έναρξη της ισχύος του περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς (Τροποποιητικού) Νόμου του 1991.

Σημείωση
3 του Ν.3(I)/2002Έναρξη της ισχύος του Ν.3(I)/2002

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν.3(I)/2002] τίθεται σε ισχύ την 1η Μαρτίου 2002.

Σημείωση
2 του Ν.99(I)/2002Έναρξη της ισχύος του περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς (Τροποποιητικού) Νόμου του 2001, (Νόμος 102(Ι) του 2001)

Ο περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς (Τροποποιητικός) Νόμος του 2001 (Νόμος 102(Ι) του 2001), τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 6 αυτού του ακόλουθου νέου άρθρου:

7. Η ισχύς του παρόντος Νόμου αρχίζει σε ημερομηνία που θα ορισθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο με Γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Σημείωση
3 του Ν.99(I)/2002Έναρξη ισχύος του Ν.99(I)/2002

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν.99(I)/2002] θεωρείται ότι τέθηκε σε ισχύ την 13η Ιουλίου 2001.

Σημείωση
3 του Ν.100(I)/2002Μεταβατική διάταξη

Για τους δικαιούχους αιτητές που η άδεια οδικής χρήσης τους ακυρώ θηκε τη χρονική περίοδο μεταξύ 1.7.1999 και 30.9.1999, η προθεσμία υποβο λής της πιο πάνω αίτησης παρατείνεται για τρεις μήνες από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.100(I)/2002] στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρα τίας.

Σημείωση
4 του Ν.271(I)/2004 Έναρξη της ισχύος του Ν.271(I)/2004

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν.271(I)/2004] τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσης του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, εκτός από την παράγραφο (β) του άρθρου 2 αυτού, που τίθεται σε ισχύ την 2αν Ιανουαρίου 2005.

Σημείωση
5 του Ν.96(I)/2009Κατάργηση του άρθρου 8 του βασικού νόμου

Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (4) του άρθρου 4 του περί της Πρόσβασης στο Επάγγελμα του Οδικού Μεταφορέα Νόμου, το άρθρο 8 του βασικού νόμου καταργείται.

Σημείωση
6 του Ν.96(I)/2009Μεταβατική διάταξη

Αιτήσεις ή διαδικασίες οι οποίες έχουν υποβληθεί ή αρχίσει με βάση τις διατάξεις του βασικού νόμου, οι οποίες καταργούνται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.96(I)/2009] και οι οποίες παραμένουν εκκρεμείς κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.96(I)/2009], θεωρούνται ότι δεν υποβλήθηκαν ή ότι δεν άρχισαν, ανάλογα με την περίπτωση.

Σημείωση
7 του Ν.96(I)/2009Έναρξη Ισχύος του Ν.96(I)/2009

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.96(I)/2009] τίθεται σε ισχύ με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Σημείωση
7 του Ν. 38(Ι)/2012Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 38(Ι)/2012]

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν. 38(Ι)/2012] τίθεται σε ισχύ του περί της Εκμίσθωσης Οχημάτων Χωρίς Οδηγό Νόμου του 2012 [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 39(Ι)/2012].