Άδεια διεθνών οδικών εμπορευματικών μεταφορών για ίδιο λογαριασμό

18.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή παντός ετέρου νόμου ή κανονισμών, η οδική μεταφορά κάθε είδους φορτίου για ίδιο λογαριασμό μεταξύ της επικράτειας της Κυπριακής Δημοκρατίας και της επικράτειας ξένων χωρών και διαμέσου αυτών γίνεται μόνο με φορτηγά μηχανοκίνητα οχήματα ιδιωτικής χρήσης στα οποία χορηγήθηκε από την αρχή αδειών άδεια οδικής χρήσης για μεταφορά φορτίου για ίδιο λογαριασμό με οποιουσδήποτε όρους ή περιορισμούς ήθελε κατά την κρίση της επιβάλει.

(2) Οι πιο κάτω αναφερόμενες διεθνείς οδικές εμπορευματικές μεταφορές εφόσον εκτελούνται προς ή από την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας δε χρειάζονται άδεια διεθνών οδικών εμπορευματικών μεταφορών:

(α) Οι ταχυδρομικές μεταφορές που εκτελούνται στα πλαίσια καθεστώτος δημόσιας υπηρεσίας˙

(β) οι μεταφορές οχημάτων που έχουν υποστεί ζημιά ή βλάβη˙

(γ) οι εμπορευματικές μεταφορές με όχημα του οποίου το συνολικό επιτρεπόμενο μικτό βάρος, συμπεριλαμβανομένων των ρυμουλκουμένων ή ημιρυμουλκουμένων, είναι κάτω των 6 τόνων ή του οποίου το επιτρεπόμενο ωφέλιμο φορτίο, συμπεριλαμβανομένων των ρυμουλκουμένων, είναι κάτω των 3,5 τόνων˙

(δ) η μεταφορά εμπορευμάτων με όχημα, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

(i) τα μεταφερόμενα εμπορεύματα ανήκουν στην επιχείρηση ή έχουν πωληθεί, αγορασθεί, μισθωθεί ή εκμισθωθεί, παραχθεί, εξορυχθεί, μεταποιηθεί ή επισκευασθεί από αυτή,

(ii) η μεταφορά εξυπηρετεί την προσκόμιση των εμπορευμάτων προς την επιχείρηση, την αποστολή τους από αυτή και τη μετακίνηση τους είτε εντός της επιχείρησης είτε για λογαριασμό της εκτός αυτής,

(iii) τα οχήματα που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά αυτή οδηγούνται από το προσωπικό της επιχείρησης,

(iv) τα οχήματα που μεταφέρουν τα εμπορεύματα ανήκουν στην επιχείρηση ή έχουν αγορασθεί από αυτή επί πιστώσει ή έχουν μισθωθεί εφόσον, στην τελευταία αυτή περίπτωση, πληρούν τους όρους που προβλέπει το άρθρο 17 του περί της Πρόσβασης στο Επάγγελμα του Οδικού Μεταφορέα Νόμου του 2001 σχετικά με τη χρησιμοποίηση μισθωμένων οχημάτων χωρίς οδηγό στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές:

Νοείται ότι η διάταξη αυτή δεν ισχύει όταν χρησιμοποιείται εφεδρικό όχημα κατά τη διάρκεια σύντομης βλάβης του οχήματος που χρησιμοποιείται κανονικά,

(v) η μεταφορά αποτελεί απλώς επικουρική δραστηριότητα στα πλαίσια του συνόλου των δραστηριοτήτων της επιχείρησης˙

(ε) οι μεταφορές φαρμάκων, ιατρικών συσκευών και εξοπλισμού, καθώς και άλλων αναγκαίων αντικειμένων ή ειδών σε περίπτωση βοηθειών έκτακτης ανάγκης, ιδίως, κατόπιν θεομηνιών:

Νοείται ότι ούτε οι μετακινήσεις με κενά οχήματα σε σχέση με τις πιο πάνω μεταφορές δε χρειάζονται άδεια διεθνών μεταφορών.

(3) Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη πρόνοια που περιλαμβάνεται στον παρόντα Νόμο, για τις μεταφορές εμπορευμάτων για ίδιο λογαριασμό εντός της επικράτειας της Δημοκρατίας αλλά και μεταξύ και διαμέσου αυτής και της επικράτειας οποιουδήποτε άλλου κράτους, επιτρέπεται από την ημερομηνία που θα καθοριστεί με διάταγμα του Υπουργού που θα δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να χρησιμοποιούνται και οχήματα που έχουν μισθώσει μεταφορικές επιχειρήσεις που είναι εγκαταστημένες είτε στην επικράτεια της Δημοκρατίας είτε στην επικράτεια οποιουδήποτε άλλου κράτους, νοουμένου ότι-

(α) Το όχημα έχει πάρει άδεια κυκλοφορίας ή έχει τεθεί σε κυκλοφορία σύμφωνα με τη νομοθεσία της Δημοκρατίας ή του τελευταίου αυτού κράτους μέλους˙

(β) η σύμβαση αφορά μόνο στη διάθεση οχήματος χωρίς οδηγό και δε συνοδεύεται από σύμβαση παροχής υπηρεσιών που συνομολογείται με την ίδια επιχείρηση και που αφορά στον οδηγό ή στο βοηθητικό προσωπικό˙

(γ) το μισθωμένο όχημα, κατά τη διάρκεια της περιόδου μίσθωσης, ευρίσκεται στην αποκλειστική διάθεση της επιχείρησης που το χρησιμοποιεί˙

(δ) το μισθωμένο όχημα οδηγείται από το προσωπικό της επιχείρησης που το χρησιμοποιεί˙

(ε) η τήρηση των παραπάνω όρων αποδεικνύεται από τα ακόλουθα έγγραφα, που πρέπει να ευρίσκονται μέσα στο όχημα:

(i) τη σύμβαση μίσθωσης του οχήματος ή επικυρωμένο απόσπασμα της σύμβασης αυτής που περιέχει απαραίτητα το όνομα του εκμισθωτή, το όνομα του μισθωτή, την ημερομηνία και τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τα στοιχεία του οχήματος˙

(ii) στην περίπτωση που το όχημα οδηγείται από μισθωτό οδηγό και ο οδηγός δεν είναι εκείνος που μισθώνει το όχημα, τη σύμβαση εργασίας του οδηγού ή επικυρωμένο απόσπασμα αυτής της σύμβασης που περιέχει απαραίτητα το όνομα του εργοδότη, το όνομα του υπαλλήλου, την ημερομηνία και τη διάρκεια της σύμβασης εργασίας ή πρόσφατη απόδειξη καταβολής μισθού:

Νοείται ότι για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου-

“όχημα” σημαίνει φορτηγό μηχανοκίνητο όχημα, ρυμουλκό, ρυμουλκούμενο, ημιρυμουλκούμενο ή μονοκόμματο όχημα, που προορίζεται αποκλειστικά για τη μεταφορά εμπορευμάτων, και

“μισθωμένο όχημα” σημαίνει κάθε όχημα που, με πληρωμή και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα τίθεται στη διάθεση επιχείρησης που πραγματοποιεί οδικές εμπορευματικές μεταφορές, για ίδιο λογαριασμό, με σύμβαση με την επιχείρηση που διαθέτει τα οχήματα.

(4) Νοείται ότι τα έγγραφα που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο μπορούν να αντικατασταθούν από αντίστοιχα έγγραφα που εκδίδουν οι αρμόδιες αρχές άλλου κράτους.

(5) Καμιά άδεια διεθνών οδικών εμπορευματικών μεταφορών για ίδιο λογαριασμό δε θα χορηγείται εκτός αν το όχημα για το οποίο υποβλήθηκε η αίτηση είναι έτσι κατασκευασμένο ή προσαρμοσμένο ώστε να δύναται, κατά την κρίση του Εφόρου, να εκτελεί διεθνείς οδικές μεταφορές εμπορευμάτων και έχει εκδοθεί σε σχέση με το όχημα αυτό πιστοποιητικό επιθεώρησης από την αρμόδια αρχή, το οποίο να βεβαιώνει για την ικανοποιητική μηχανική κατάσταση του και την καταλληλότητα χρήσης τους.