Συμβούλιον Οδικής Τροχαίας Μεταφοράς

19.-(1) Καθιδρύεται Συμβούλιον Οδικής Τροχαίας Μεταφοράς απαρτιζόμενον εξ αριθμού μελών μη υπερβαινόντων τα δεκαπέντε το οποίον θα συμβουλεύη τον Υπουργόν εφ’ όλων των αφορώντων εις την οδικήν τροχαίαν μεταφοράν θεμάτων.

(2) Τα μέλη του Συμβουλίου διορίζονται υπό του Υπουργού διά χρονικήν περίοδον μη υπερβαίνουσαν τα δύο έτη εκ προσώπων τα οποία κατά την κρίσιν αυτού κέκτηνται πείραν περί την τροχαίαν μεταφοράν και τας συγκοινωνίας και, εφ’ όσον είναι δυνατόν, αντιπροσωπεύουσι τα εν τη τοιαύτη μεταφορά αναμεμιγμένα ποικίλα συμφέροντα.

(3) Το Συμβούλιον συνεδριάζει υπό την προεδρίαν του Υπουργού οσάκις καλήται προς τούτο υπ’ αυτού, κατόπιν προσκλήσεως εν η θα αναγράφωνται τα θέματα της ημερησίας διατάξεως ή εφόσον το ζητήσουν γραπτώς πέντε τουλάχιστο μέλη του Συμβουλίου, τα οποία καθορίζουν συγχρόνως και τα προς συζήτηση θέματα.