Διορισμός και εξουσίαι Ελεγκτών

20.-(1) Προς τον σκοπόν αποτελεσματικωτέρας εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Νόμου ο Διευθυντής του Τμήματος Χερσαίων Μεταφορών δύναται να ορίζη Ελεγκτάς εκ των υπαλλήλων του Τμήματος του.

(2) Οι ούτω οριζόμενοι Ελεγκταί κέκτηνται τας ακολούθους εξουσίας:

(α) Όπως εισέρχωνται εντός οιουδήποτε οχήματος δημοσίας χρήσεως ή υποστατικού μεταφορικής επιχειρήσεως προς τον σκοπόν εξετάσεως ή διερευνήσεως οιουδήποτε ζητήματος σχετιζομένου με την εφαρμογήν του παρόντος Νόμου˙

(β) όπως διατάσσωσι τον οδηγόν οιουδήποτε εν κινήσει οχήματος δημοσίας χρήσεως να σταματήση τούτο και να παράσχη προς αυτούς οιανδήποτε πληροφορίαν ήθελον ούτοι ζητήσει αναφορικώς προς οιονδήποτε ζήτημα σχετιζόμενον με την εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος Νόμου˙

(γ) όπως διατάσσωσι την παρουσίασιν ή προσαγωγήν οιωνδήποτε αδειών, δελτίων ή ετέρων εγγράφων των οποίων η τήρησις ή και η φύλαξις απαιτείται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου˙

(δ) όπως ασκούν οιασδήποτε ετέρας εξουσίας σχετιζομένας με την εφαρμογήν του παρόντος Νόμου.