Εξουσίες Τμήματος Οδικών Μεταφορών

3Α. Το Τμήμα Οδικών Μεταφορών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων ορίζεται ως η αρμόδια Αρχή για την άσκηση των ακόλουθων εξουσιών:

(α) Την ανανέωση αδειών οδικής χρήσεως·

(β) την παροχή αδειών οδικής χρήσεως σε περιπτώσεις αντικατάστασης οχημάτων, αναφορικά προς τα οποία υφίσταται σε ισχύ άδεια που χορηγήθηκε με βάση τον παρόντα Νόμο·

(γ) την έγκριση νέων ή τροποποίηση υφιστάμενων ωραρίων ή δρομολογίων ή και αμφότερων, στις περιπτώσεις που δεν υπάρχουν ενστάσεις των ενδιαφερόμενων προσώπων, στα οποία γνωστοποιείται εκ των προτέρων η πρόθεση του Τμήματος Οδικών Μεταφορών για την έγκριση ή τροποποίηση αυτή·

(δ) την έγκριση για αντικατάσταση ή και ανταλλαγή οχημάτων δημόσιας χρήσης, περιλαμβανομένων και λεωφορείων δημόσιας χρήσης με λεωφορεία μεγαλύτερης χωρητικότητας, όπου δεν υπάρχουν ενστάσεις·

(ε) την ανανέωση αδειών οδικής χρήσης, των οποίων η ισχύς έληξε βάσει του εδαφίου (2) του άρθρου 6·

(στ) τη μέχρι έξι μήνες παράταση των εγκρίσεων που χορηγεί η Αρχή Αδειών δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου·

(ζ) την ακινητοποίηση οχημάτων δημόσιας χρήσης·

(η) τη χορήγηση προσωρινής άδειας οδικής χρήσεως σε υφιστάμενα οχήματα δημόσιας χρήσης σε έκτακτες περιπτώσεις, για μεταφορά επιβατών για χρονικό διάστημα μέχρι δεκαπέντε ημερών χωρίς τη δυνατότητα ανανέωσής της:

Νοείται ότι κατά την άσκηση της εξουσίας αυτής το Τμήμα Οδικών Μεταφορών οφείλει να ενημερώνει γραπτώς -

(i) την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων· και

(ii) την Αρχή Αδειών το αργότερο μέχρι την πρώτη συνεδρία της που έπεται κάθε περίπτωσης χορήγησης τέτοιας προσωρινής άδειας.