Αρχή Αδειών

3.-(1) Καθιδρύεται αρχή αδειών έχουσα εξουσίαν και καθήκον εκδόσεως αδειών οδικής χρήσεως δυνάμει του παρόντος Νόμου, προσέτι δε τοιαύτας ετέρας εξουσίας και καθήκοντα ως ήθελον παραχωρηθή αυτή υπό του παρόντος Νόμου.

(2) Η αρχή αδειών απαρτίζεται εξ ενός προέδρου και οκτώ ετέρων μελών, διοριζομένων υπό του Υπουργικού Συμβουλίου διά χρονικήν περίοδον μη υπερβαίνουσαν τα τρία έτη.

(3) Ο πρόεδρος και τα μέλη της αρχής αδειών δεν δύνανται να κέκτηνται οιονδήποτε άμεσον ή έμμεσον οικονομικόν συμφέρον εν οιαδήποτε επιχειρήσει μεταφορών εν τη Δημοκρατία.

(4) Ο πρόεδρος προϊσταται της αρχής αδειών, συγκαλεί και προεδρεύει των συνεδριάσεων αυτής και υπογράφει τα πρακτικά.

(5) Αποτελεί καθήκον του προέδρου να μεριμνά όπως πάσα απόφασις της αρχής αδειών εκτελήται δεόντως.

(6) Εν περιπτώσει απουσίας ή προσωρινού κωλύματος του προέδρου, καθήκοντα προέδρου ασκεί εν των μελών της αρχής αδειών υποδεικνυόμενον υπό του Υπουργού.

(7) Ο πρόεδρος ή το ασκούν καθήκοντα προέδρου μέλος και έτερα τέσσερα μέλη αποτελούν απαρτίαν. Αι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφίαν, εν περιπτώσει δε ισοψηφίας ο πρόεδρος της συνεδριάσεως κέκτηται την νικώσαν ψήφον.

(8) Η αρχή αδειών συνέρχεται εις τακτικάς συνεδριάσεις και ρυθμίζει η ιδία την κατά τας συνεδριάσεις αυτής ακολουθουμένην διαδικασίαν.

(9) Αι αποφάσεις της αρχής αδειών δι’ ων χορηγούνται άδειαι οδικής χρήσεως δεν καθίστανται εκτελεσταί προ της παρόδου της εις το άρθρον 4Α προβλεπομένης προθεσμίας προς άσκησιν ιεραρχικής προσφυγής και εν περιπτώσει ασκήσεως τοιαύτης προσφυγής προ της εκδόσεως επ’ αυτής αποφάσεως, εκτός εάν πρόκειται περί μιας των ακολούθων περιπτώσεων:

(α) επί αντικαταστάσεων οχημάτων εις τας οποίας δικαιούται ο ιδιοκτήτης τούτων συμφώνως ταις διατάξεσι του παρόντος Νόμου˙

(β) επί χορηγήσεως αδείας οδικής χρήσεως εις όχημα το οποίον αντηλλάγη μεθ’ ετέρου τινός διά το οποίον υφίστατο εν ισχύι η αυτή μετά της χορηγουμένης αδείας οδικής χρήσεως˙

(γ) επί χορηγήσεως αδείας οδικής χρήσεως εις όχημα του οποίου η κυριότης μετεβιβάσθη και διά το οποίον υφίστατο εν ισχύι η αυτή μετά της χορηγουμένης άδεια οδικής χρήσεως˙

(δ) επί χορηγήσεως εις ειδικάς περιπτώσεις προσωρινών αδειών οδικής χρήσεως˙

(ε) οσάκις υφίστανται εξ αντικειμένου ειδικαί περιστάσεις και πρόκειται περί αδειών διά την χορήγησιν των οποίων δεν υπεβλήθησαν ενστάσεις.