Εξουσίες Τμήματος Οδικών Μεταφορών

3Α. Το Τμήμα Οδικών Μεταφορών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων ορίζεται ως η αρμόδια Αρχή για την άσκηση των ακόλουθων εξουσιών:

(α) Την ανανέωση αδειών οδικής χρήσεως·

(β) την παροχή αδειών οδικής χρήσεως σε περιπτώσεις αντικατάστασης οχημάτων, αναφορικά προς τα οποία υφίσταται σε ισχύ άδεια που χορηγήθηκε με βάση τον παρόντα Νόμο·

(γ) την έγκριση νέων ή τροποποίηση υφιστάμενων ωραρίων ή δρομολογίων ή και αμφότερων, στις περιπτώσεις που δεν υπάρχουν ενστάσεις των ενδιαφερόμενων προσώπων, στα οποία γνωστοποιείται εκ των προτέρων η πρόθεση του Τμήματος Οδικών Μεταφορών για την έγκριση ή τροποποίηση αυτή·

(δ) την έγκριση για αντικατάσταση ή και ανταλλαγή οχημάτων δημόσιας χρήσης, όπου δεν υπάρχουν ενστάσεις·

(ε) την ανανέωση αδειών οδικής χρήσης, των οποίων η ισχύς έληξε βάσει του εδαφίου (2) του άρθρου 6·

(στ) τη μέχρι έξι μήνες παράταση των εγκρίσεων που χορηγεί η Αρχή Αδειών δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου·

(ζ) την ακινητοποίηση οχημάτων δημόσιας χρήσης·

(η) [Καταργήθηκε]