Μεταφορικόν δελτίον

17.-(1) Πας κάτοχος αδείας μεταφορέως “Α” ή “Β” οφείλει όπως τηρή μεταφορικόν δελτίον εις το οποίον θα σημειούνται προ οιασδήποτε μεταφοράς φορτίου το είδος, ο προορισμός και το όνομα του ιδιοκτήτου του μεταφερομένου φορτίου.

(2) Το μεταφορικόν δελτίον δέον όπως διαφυλάττηται υπό του κατόχου της αδείας εντός του οχήματος και παρουσιάζηται προς έλεγχον οσάκις ήθελε τούτο ζητήσει η αρχή αδειών ή οιονδήποτε έτερον πρόσωπον δεόντως προς τούτο εξουσιοδοτημένον, ή οιονδήποτε αστυνομικόν όργανον.

(3) Η αρχή αδειών δύναται να απαλλάξη τον κάτοχον αδείας μεταφορέως της υπό του παρόντος άρθρου επιβαλλομένης υποχρεώσεως οσάκις, λαμβανομένης υπ’ όψιν της φύσεως της υπ’ αυτού διεξαγομένης εργασίας, κρίνη ότι είναι πρακτικώς αδύνατος ή δυσχερής η τήρησις της τοιαύτης υποχρεώσεως.