Κανονισμοί

24.-(1) Το Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται να εκδίδη Κανονισμούς διά την καλυτέραν εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Ειδικώτερον και άνευ επηρεασμού της γενικότητος του εδαφίου (1) οι Κανονισμοί ούτοι δύνανται να προνοώσι περί απάντων ή περί τινων των ακολούθων ζητημάτων:

(α) Περί του καθορισμού παντός ζητήματος ή τέλους, όπερ δυνάμει του παρόντος Νόμου χρήζει ή είναι δεκτικόν καθορισμού˙

(β) περί της ρυθμίσεως της παροχής αδειών δυνάμει του παρόντος Νόμου, της ακολουθητέας διαδικασίας των κατηγοριών των διαφόρων αδειών και των όρων οίτινες δυνατόν να επιβληθώσιν επί τινος αδείας και της επιβολής τέλους δι’ εκάστην άδειαν δυνάμει του παρόντος Νόμου˙

(γ) περί του καθορισμού του τύπου των δυνάμει του παρόντος Νόμου απαιτουμένων αιτήσεων, δελτίων, καταλόγων και ετέρων εγγράφων˙

(δ) περί της ρυθμίσεως των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των κατόχων αδείας οδικής χρήσεως και της συμπεριφοράς των οδηγών και επιβατών παντός οχήματος εις ο παρεσχέθη άδεια δυνάμει του παρόντος Νόμου˙

(ε) περί της μεταφοράς επιβατών, των αποσκευών και αγαθών αυτών επί παντός οχήματος εις ο παρεσχέθη άδεια δυνάμει του παρόντος Νόμου˙

(στ) περί της τηρητέας διαδικασίας αναφορικώς προς την άσκησιν και εξέτασιν ιεραρχικών προσφυγών και της επιβολής τέλους δι’ εκάστην τοιαύτην προσφυγήν˙

(ζ) περί του καθορισμού του τύπου των μηχανοκινήτων οχημάτων δι’ α απαιτείται άδεια οδικής χρήσεως δυνάμει του παρόντος Νόμου και του τρόπου καθ’ ον ταύτα δέον να είναι κατεσκευασμένα ή διεσκευασμένα, περιλαμβανομένου του καθορισμού των εξαρτημάτων και συσκευών μετά των οποίων δέον τα τοιαύτα οχήματα να είναι εφωδιασμένα.

(3) Κανονισμοί γινόμενοι επί τη βάσει του παρόντος άρθρου κατατίθενται εις την Βουλήν των Αντιπροσώπων. Εάν εντός τριάκοντα ημερών από της τοιαύτης καταθέσεως η Βουλή των Αντιπροσώπων δι’ αποφάσεως αυτής δεν τροποποιήση ή ακυρώση τους ούτω κατατεθέντας Κανονισμούς εν όλω ή εν μέρει, τότε ούτοι αμέσως μετά την πάροδον της ως άνω προθεσμίας δημοσιεύονται εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας και τίθενται εν ισχύι από της τοιαύτης δημοσιεύσεως. Εν περιπτώσει τροποποιήσεως τούτων εν όλω ή εν μέρει υπό της Βουλής των Αντιπροσώπων ούτοι δημοσιεύονται εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας ως ήθελον ούτω τροποποιηθή υπ’ αυτής και τίθενται εν ισχύι από της τοιαύτης δημοσιεύσεως.