Μεταβίβασις και λήξις ισχύος αδειών οδικής χρήσεως

6.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου η άδεια οδικής χρήσεως αναφέρεται εις το όχημα εν σχέσει προς το οποίον αύτη παρεχωρήθη και δύναται να μεταβιβασθή μετά του οχήματος υπό του ιδιοκτήτου αυτού είτε εν ζωή είτε αιτία θανάτου:

Νοείται ότι νέα άδεια οδικής χρήσεως αστικού ταξί που θα παραχωρηθεί μετά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου δε δύναται να μεταβιβασθεί με οποιοδήποτε τρόπο από το πρόσωπο προς το οποίο αυτή έχει παραχωρηθεί. Κατ' εξαίρεση, η Αρχή Αδειών δύναται να εγκρίνει μεταβίβαση της εν λόγω άδειας σε φυσικό πρόσωπο, όταν ο κάτοχος της άδειας αποβιώσει ή απωλέσει λόγω ηλικίας το δικαίωμα να κατέχει επαγγελματική άδεια οδηγού ή καταστεί φυσικά ανίκανος να ασκεί το επάγγελμα του οδηγού ταξί και υποβληθεί αίτηση για μεταβίβαση σε αδελφό, σύζυγο, παιδί ή σύζυγο παιδιού κατόχου το οποίο πρόκειται να ασκήσει το επάγγελμα του οδηγού ταξί σε σχέση με τη συγκεκριμένη άδεια του αστικού ταξί:

Νοείται περαιτέρω ότι νέα άδεια οδικής χρήσεως αστικού ταξί θα παραχωρείται μόνο σε φυσικό πρόσωπο.

(2) Ανεξαρτήτως πάσης ετέρας διατάξεως του παρόντος άρθρου, η άδεια οδικής χρήσεως παύει ισχύουσα εν περιπτώσει αμελείας του κατόχου αυτής όπως προβή εις την ανανέωσιν αυτής εντός χρονικής περιόδου μέχρι πέντε μηνών από της λήξεως αυτής, εκτός εάν η αρχή αδειών δι’ αποχρώντος κατά την κρίσιν αυτής λόγους ήθελεν εγκρίνει την ακινητοποίησιν του οχήματος διά χρονικήν περίοδον μη υπερβαίνουσαν τα τρία έτη.

(3) Ανεξάρτητα από οτιδήποτε άλλο διαλαμβάνεται στον παρόντα Νόμο, άδεια οδικής χρήσης οχήματος εκμισθούμενου άνευ οδηγού που έπαυσε να ισχύει δυνάμει του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου μεταξύ της 1ης Ιανουαρίου 1996 και της 31ης Μαρτίου 1999, των δύο ημερομηνιών συμπεριλαμβανομένων, δύναται να επανεκδοθεί στον προηγούμενο κάτοχο της, νοουμένου ότι-

(α) Ο ενδιαφερόμενος θα ζητήσει με αίτηση του την έκδοση της μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριών μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος Νόμου στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας·

(β) ο ενδιαφερόμενος εξακολουθεί να ασκεί το επάγγελμα του ιδιοκτήτη οχήματος εκμισθούμενου άνευ οδηγού ως κύριο επάγγελμα του, και διατηρεί προς τούτο κατάλληλη επαγγελματική στέγη· και

(γ) το όχημα που θα εγγραφεί ως όχημα εκμισθούμενο άνευ οδηγού πληρεί τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου.