Μεταβίβασις και λήξις ισχύος αδειών οδικής χρήσεως

6.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου η άδεια οδικής χρήσεως αναφέρεται εις το όχημα εν σχέσει προς το οποίον αύτη παρεχωρήθη και δύναται να μεταβιβασθή μετά του οχήματος υπό του ιδιοκτήτου αυτού είτε εν ζωή είτε αιτία θανάτου:

Νοείται ότι μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2010, η άδεια οδικής χρήσεως αστικού ταξί που παραχωρήθηκε με την έναρξη της ισχύος του περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς (Τροποποιητικού) Νόμου του 2002, δύναται να μεταβιβαστεί μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(i) όταν ο κάτοχος της άδειας αποβιώσει· ή

(ii) όταν ο κάτοχος της άδειας συμπληρώσει το 63ο έτος της ηλικίας του· ή

(iii) όταν ο κάτοχος της άδειας αντιμετωπίζει πρόβλημα υγείας που αποδεδειγμένα τον καθιστά ανίκανο για εργασία.

(2) Ανεξαρτήτως πάσης ετέρας διατάξεως του παρόντος άρθρου, η άδεια οδικής χρήσεως παύει ισχύουσα εν περιπτώσει αμελείας του κατόχου αυτής όπως προβή εις την ανανέωσιν αυτής εντός χρονικής περιόδου μέχρι πέντε μηνών από της λήξεως αυτής, εκτός εάν η αρχή αδειών δι’ αποχρώντος κατά την κρίσιν αυτής λόγους ήθελεν εγκρίνει την ακινητοποίησιν του οχήματος διά χρονικήν περίοδον μη υπερβαίνουσαν τα τρία έτη:

Νοείται ότι ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος εδαφίου, η Αρχή Αδειών έχει διακριτική εξουσία να επαναφέρει σε ισχύ άδεια οδικής χρήσης που έπαυσε να ισχύει ή που ακυρώθηκε λόγω διαγραφής του οχήματος, μετά από τις 30.6.1999.

Η αίτηση υποβάλλεται μέσα σε 3 χρόνια από την ημερομηνία που η άδεια οδικής χρήσης έπαυσε να ισχύει από τον κάτοχο της ή από πρόσωπο που έλκει δικαιώματα από τον κάτοχο της υπό την ιδιότητα του ως σύζυ γος ή συγγενής του πρώτου βαθμού:

Για τους δικαιούχους αιτητές που η άδεια οδικής χρήσης τους ακυρώθηκε λόγω διαγραφής του οχήματος μετά τις 30.6.1999, και κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος Νόμου στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας έχουν παρέλθει περισσότερα από τρία χρόνια από την ακύρωση της άδειας, η προθεσμία υποβολής αίτησης παρατείνεται για έξι μήνες από την ημέρα δημοσίευσης του παρόντος Νόμου στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Η Αρχή Αδειών δύναται να επαναφέρει σε ισχύ την ακυρωθείσα άδεια αν πεισθεί ότι η επαναφορά είναι εύλογη και δίκαιη και συντρέχει ένας από τους ακόλουθους λόγους:

(α) Αν ο κάτοχος της άδειας απεβίωσε πριν από την ακύρωσή της· και

(β) αν ο κάτοχος της άδειας αμέλησε να την ανανεώσει λόγω αδυναμίας του να ασκήσει το επάγγελμά του εξαιτίας ασθένειας του ιδίου, της συζύγου ή συγγενή του πρώτου βαθμού, η οποία προέκυψε πριν από την ακύρωση της άδειας οδικής χρήσης του οχήματος του.

(3) Ανεξάρτητα από τα διαλαμβανόμενα στις διατάξεις του εδαφίου (2), άδεια οδικής χρήσης η οποία έπαυσε να ισχύει για οποιοδήποτε λόγο μετά την έκρυθμη κατάσταση επαναφέρεται σε ισχύ από την Αρχή Αδειών οποτεδήποτε διαρκούσης της κατάστασης αυτής, νοουμένου ότι ο ιδιοκτήτης του οχήματος στο οποίο αναφέρεται η άδεια είναι πρόσωπο το οποίο εξαιτίας της έκρυθμης κατάστασης είναι αγνοούμενο ή εγκλωβισμένο στις περιοχές της Δημοκρατίας που ελέγχονται από τα τουρκικά στρατεύματα κατοχής.