Οχήματα εκμισθούμενα άνευ οδηγού

10.-(1) Τηρουμένων των δυνάμει του παρόντος Νόμου εκάστοτε εν ισχύι Κανονισμών, δεν παρέχεται άδεια οχήματος εκμισθουμένου άνευ οδηγού, εκτός εάν-

(α) ο αιτούμενος την χορήγησιν τοιαύτης αδείας ικανοποιήση την αρχήν αδειών ότι προτίθεται να διατηρή κατάλληλον επαγγελματικήν στέγην·

(β) το όχημα το εκμισθούμενον άνευ οδηγού-

(ί) είναι ηλικίαςουχί πέραν των 4 ετών:

Νοείται ότι οχήματα τύπου “Λαντ Ρόβερ” και οχήματα των οποίων ο κυβισμός της μηχανής υπερβαίνει τα 1600 κυβικά εκατοστά δύναται να είναι ηλικίας και πέραν των τεσσάρων ετών αλλ’ ουχί πέραν των εξ:

Νοείται περαιτέρω ότι η αρχή αδειών δύναται να παρατείνη εκάστοτε την τοιαύτην άδειαν οχήματος εκμισθουμένου άνευ οδηγού διά περαιτέρω περίοδον μέχρι δύο ετών υπό τον όρον ότι θα υποβάλληται διά το τοιούτον όχημα, υπό παντός ενδιαφερομένου προσώπου, πιστοποιητικόν επιθεωρήσεως της δυνάμει της οικείας νομοθεσίας αρμοδίας αρχής βεβαιούν περί της ικανοποιητικής μηχανικής καταστάσεως του ειρημένου οχήματος και της καταλληλότητος χρήσεως αυτού·

(ii) πληροί τας προνοίας των εκάστοτε ισχυόντων αναφορικώς προς μηχανοκίνητα οχήματα νόμων, κανονισμών και διαταγμάτων.

(2) Η Αρχή Αδειών, κατά την άσκηση της διακριτικής της εξουσίας δυνάμει του παρόντος άρθρου, θα λαμβάνει υπόψη τα πιο κάτω:

(α) Την έκταση των αναγκών, όπως αυτές καθορίζονται σύμφωνα με το εδάφιο (3) κατωτέρω.

(β) Το βαθμό στον οποίο είναι πιθανόν αυτός να δύναται να παρέχει ασφαλείς, επαρκείς και κατάλληλες υπηρεσίες.

(γ) Την ύπαρξη άλλων αδειούχων επιχειρήσεων μεταφορών που παρέχουν τις ίδιες μεταφορικές υπηρεσίες για την αποφυγή επιβλαβούς ανταγωνισμού.

(δ) Να λαμβάνει δεόντως υπόψη, πλην των όσων διαλαμβάνονται στο εδάφιο (14) του άρθρου 5, τις απόψεις του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού και να ακούει τις παραστάσεις των αυτοκινητιστικών οργανώσεων.

(3) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου καθιδρύεται ειδική επιτροπή με αρμοδιότητα να εξετάζει τις ανάγκες και, εφόσο διαπιστώνει ότι υπάρχουν τέτοιες ανάγκες, να καθορίζει το πλαίσιο του απαιτούμενου αριθμού αδειών που θα παραχωρούνται για την ικανοποίηση τους.

Η Επιτροπή θα απαρτίζεται από τα ακόλουθα πρόσωπα:

(α) Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων ως Πρόεδρο.

(β) Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών.

(γ) Έναν εκπρόσωπο του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού.

(δ) Έναν εκπρόσωπο του Συμβουλίου Οδικής Τροχαίας Μεταφοράς.

(ε) Έναν εκπρόσωπο του Τμήματος Οδικών Μεταφορών.

(στ) Τρεις εκπροσώπους των αυτοκινητιστικών οργανώσεων.

(4) Η θητεία της Ειδικής Επιτροπής θα είναι διετής.

(5) Για τον καθορισμό των αναγκών η Επιτροπή θα λαμβάνει ιδιαίτερα υπόψη την αύξηση και τις ανάγκες του τουρισμού και για το σκοπό αυτό δύναται να αναθέτει τη συγκέντρωση των απαιτούμενων στοιχείων και πληροφοριών σε λειτουργούς του Τμήματος Χερσαίων Μεταφορών.

(6) Η Αρχή Αδειών θα καθορίζει και ανακοινώνει το χρονικό πλαίσιο μέσα στο οποίο θα αποδέχεται αιτήσεις για χορήγηση άδειας οχήματος εκμισθούμενου χωρίς οδηγό.

(7) Οσάκις όχημα εκμισθούμενον άνευ οδηγού αναφορικώς προς το οποίον υπάρχει εν ισχύι άδεια οχήματος εκμισθουμένου άνευ οδηγού τεθή εκτός κυκλοφορίας, ο ιδιοκτήτης τούτου δικαιούται, τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος ή παντός ετέρου οικείου νόμου, να τύχη αδείας οχήματος εκμισθουμένου άνευ οδηγού αναφορικώς προς παν όχημα δι’ ου προτίθεται να αντικαταστήση το τοιούτον όχημα.