Οχήματα εκμισθούμενα άνευ οδηγού

10.-(1) Τηρουμένων των δυνάμει του παρόντος Νόμου εκάστοτε εν ισχύι Κανονισμών, δεν παρέχεται άδεια οχήματος εκμισθουμένου άνευ οδηγού, εκτός εάν-

(α) ο αιτούμενος την χορήγησιν τοιαύτης αδείας ικανοποιήση την αρχήν αδειών ότι προτίθεται να διατηρή κατάλληλον επαγγελματικήν στέγην·

(β) το όχημα το εκμισθούμενον άνευ οδηγού-

(i) είναι ηλικίας όπως αυτή καθορίζεται στη δεύτερη στήλη του Πίνακα του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι οχήματα που εμπίπτουν στην κατηγορία Β του περί ΄Αδειας Οδήγησης Νόμου  του 2001 ή οχήματα των οποίων  ο κυβισμός της  μηχανής υπερβαίνει τα 1600 κυβικά  εκατοστά ή οχήματα με κίνηση και στους τέσσερις τροχούς δύνανται να είναι ηλικίας πάνω από έξι ετών αλλά όχι πάνω από οκτώ·

(ii) πληροί τας προνοίας των εκάστοτε ισχυόντων αναφορικώς προς μηχανοκίνητα οχήματα νόμων, κανονισμών και διαταγμάτων.

(2) Η Αρχή Αδειών, κατά την άσκηση της διακριτικής της εξουσίας δυνάμει του παρόντος άρθρου, θα λαμβάνει υπόψη τα πιο κάτω:

(α) Την έκταση των αναγκών, όπως αυτές καθορίζονται σύμφωνα με το εδάφιο (3) κατωτέρω.

(β) Το βαθμό στον οποίο είναι πιθανόν αυτός να δύναται να παρέχει ασφαλείς, επαρκείς και κατάλληλες υπηρεσίες.

(γ) Την ύπαρξη άλλων αδειούχων επιχειρήσεων μεταφορών που παρέχουν τις ίδιες μεταφορικές υπηρεσίες για την αποφυγή επιβλαβούς ανταγωνισμού.

(δ) Να λαμβάνει δεόντως υπόψη, πλην των όσων διαλαμβάνονται στο εδάφιο (14) του άρθρου 5, τις απόψεις του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού και να ακούει τις παραστάσεις των αυτοκινητιστικών οργανώσεων.

(3) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου καθιδρύεται ειδική επιτροπή με αρμοδιότητα να εξετάζει τις ανάγκες και, εφόσο διαπιστώνει ότι υπάρχουν τέτοιες ανάγκες, να καθορίζει το πλαίσιο του απαιτούμενου αριθμού αδειών που θα παραχωρούνται για την ικανοποίηση τους.

Η Επιτροπή θα απαρτίζεται από τα ακόλουθα πρόσωπα:

(α) Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων ως Πρόεδρο.

(β) Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών.

(γ) Έναν εκπρόσωπο του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού.

(δ) Έναν εκπρόσωπο του Συμβουλίου Οδικής Τροχαίας Μεταφοράς.

(ε) Έναν εκπρόσωπο του Τμήματος Οδικών Μεταφορών.

(στ) Τρεις εκπροσώπους των αυτοκινητιστικών οργανώσεων.

(4) Η θητεία της Ειδικής Επιτροπής θα είναι διετής.

(5) Για τον καθορισμό των αναγκών η Επιτροπή θα λαμβάνει ιδιαίτερα υπόψη την αύξηση και τις ανάγκες του τουρισμού και για το σκοπό αυτό δύναται να αναθέτει τη συγκέντρωση των απαιτούμενων στοιχείων και πληροφοριών σε λειτουργούς του Τμήματος Χερσαίων Μεταφορών.

(6) Η Αρχή Αδειών θα καθορίζει και ανακοινώνει το χρονικό πλαίσιο μέσα στο οποίο θα αποδέχεται αιτήσεις για χορήγηση άδειας οχήματος εκμισθούμενου χωρίς οδηγό.

(7) Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη πρόνοια που περιλαμβάνεται στον παρόντα Νόμο, η άδεια οδικής χρήσης οχήματος εκμισθούμενου χωρίς οδηγό αναφέρεται στην επιχείρηση σε σχέση προς την οποία αυτή παραχωρήθηκε και δύναται να μεταβιβαστεί από την επιχείρηση σε άλλη επιχείρηση δυνάμει του παρόντος άρθρου:
Νοείται ότι η επιχείρηση δύναται να μεταβιβάζει τα  οχήματα τα οποία είναι εγγεγραμμένα ως εκμισθούμενα οχήματα αλλά δεν επιτρέπεται οποτεδήποτε να κατέχει εγγεγραμμένα ως εκμισθούμενα οχήματα περισσότερα από αυτά που έχει εγκρίνει για την επιχείρηση η αρχή αδειών:

Νοείται ότι η επιχείρηση δύναται να μεταβιβάζει τα  οχήματα τα οποία είναι εγγεγραμμένα ως εκμισθούμενα οχήματα αλλά δεν επιτρέπεται οποτεδήποτε να κατέχει εγγεγραμμένα ως εκμισθούμενα οχήματα περισσότερα από αυτά που έχει εγκρίνει για την επιχείρηση η αρχή αδειών:

Νοείται περαιτέρω ότι, η επιχείρηση δεν επιτρέπεται οποτεδήποτε να έχει εγγεγραμμένα ως εκμισθούμενα οχήματα λιγότερα από το 20% των οχημάτων που έχει εγκρίνει για την επιχείρηση η αρχή αδειών.

(8) Οσάκις όχημα εκμισθούμενον άνευ οδηγού αναφορικώς προς το οποίον υπάρχει εν ισχύι άδεια οχήματος εκμισθουμένου άνευ οδηγού τεθή εκτός κυκλοφορίας, ο ιδιοκτήτης τούτου δικαιούται, τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος ή παντός ετέρου οικείου νόμου, να τύχη αδείας οχήματος εκμισθουμένου άνευ οδηγού αναφορικώς προς παν όχημα δι’ ου προτίθεται να αντικαταστήση το τοιούτον όχημα.

(9) Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη πρόνοια που περιλαμβάνεται στο παρόν άρθρο, οποιοδήποτε όχημα εκμισθούμενο χωρίς οδηγό που εμπίπτει στις κατηγορίες Γ,Γ1, Δ και Δ1 που προβλέπεται στον περί Άδειας Οδήγησης Νόμο του 2001 θα εκμισθώνεται μόνο-

(α) σε επιχείρηση στην οποία χορηγήθηκε άδεια οδικού μεταφορέα επιβατών ή άδεια οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων με βάση τις διατάξεις του περί της Πρόσβασης στο Επάγγελμα του Οδικού Μεταφορέα Νόμου του 2001 και νοουμένου ότι το εκμισθούμενο όχημα θα αντικαταστήσει όχημα στο όποιο η Αρμόδια Αρχή έχει χορηγήσει άδεια «Α» ή «Δ» ή άδεια «Ε» με βάση τις διατάξεις των άρθρων 13, 13Α και 15 του εν λόγω Νόμου:

Νοείται ότι στις περιπτώσεις εκμίσθωσης οχήματος με βάση τις διατάξεις της παρούσας υποπαραγράφου εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 17 του ίδιου Νόμου:

(β) σε κατόχους άδειας οδικής χρήσης η οποία χορηγήθηκε με βάση τις διατάξεις των άρθρων 8, 11,16 ή 18 του παρόντος Νόμου νοουμένου ότι το εκμισθούμενο όχημα θα αντικαταστήσει όχημα στο όποιο η αρχή αδειών έχει χορηγήσει άδεια οδικής χρήσης με βάση τις διατάξεις των εν λόγω άρθρων του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι στις περιπτώσεις εκμίσθωσης οχήματος με βάση τις διατάξεις της παρούσας υποπαραγράφου θα εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 3Α και 18(3) του παρόντος Νόμου.