Ιεραρχικαί προσφυγαί

4Α.-(1) Πάσα απόφασις της αρχής αδειών εκδοθείσα δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου δύναται να προσβληθή δι’ εγγράφου προσφυγής υπό παντός έχοντος έννομον συμφέρον εντός είκοσι ημερών από της ημέρας της εις αυτόν κοινοποιήσεως της αποφάσεως. Κατ’ εξαίρεση δεν επιτρέπεται προσφυγή σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου αναφορικά με αποφάσεις της Αρχής Αδειών που προνοούν για αναστολή της άδειας οδικής χρήσεως για χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τις δεκαπέντε ημέρες.

(2) Πάσα προσφυγή ασκουμένη δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου απευθύνεται προς τον πρόεδρον της αναθεωρητικής αρχής αδειών και εν αυτή εκτίθενται οι προς υποστήριξιν ταύτης λόγοι.

(3) Η αναθεωρητική αρχή αδειών εξετάζει την ενώπιον αυτής ασκηθείσαν προσφυγήν άνευ υπαιτίου βραδύτητος, αφού ακούση τους ενδιαφερομένους ή δώση την ευκαιρίαν εις αυτούς να εκθέσουν τας απόψεις των, αποφασίζει δε επί ταύτης.

(4) Η αναθεωρητική αρχή αδειών μπορεί να εκδώσει μία από τις ακόλουθες αποφάσεις:

(α) Να επικυρώσει την προσβληθείσα απόφαση˙

(β) να ακυρώσει την προσβληθείσα απόφαση˙

(γ) να τροποποιήσει την προσβληθείσα απόφαση˙

(δ) να προβεί η ίδια σε έκδοση νέας απόφασης σε αντικατάσταση της προσβληθείσας˙

(ε) να παραπέμψει την υπόθεση στην Αρχή Αδειών και να τη διατάσσει να προβεί σε ορισμένη ενέργεια.

(5) Η Αναθεωρητική Αρχή Αδειών, κατά τη λήψη μιας από τις αποφάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους (δ) και (ε) του προηγούμενου εδαφίου, μπορεί να λάβει υπόψη και γεγονότα μεταγενέστερα της έκδοσης της απόφασης της Αρχής Αδειών.