Ιδιωτικά λεωφορεία

11.-(1) Η αρχή αδειών δύναται να χορηγή αδείας οδικής χρήσεως δι’ εκτέλεσιν μεταφοράς επιβατών διά λεωφορείων ιδιωτικής χρήσεως ανηκόντων εις εμπορικάς ή ετέρας επιχειρήσεις.

(2) Η τοιαύτη άδεια παρέχει εις τον κάτοχον αυτής το δικαίωμα όπως μεταφέρη δωρεάν επιβάτας μόνον διά ή σχετικώς προς τους σκοπούς της υπ’ αυτού διεξαγομένης επιχειρήσεως.

(3) Η αρχή αδειών χορηγεί την δυνάμει του παρόντος άρθρου άδειαν οδικής χρήσεως ιδιωτικού λεωφορείου εφ’ όσον πεισθή ότι τα υφιστάμενα αδειούχα λεωφορεία δημοσίας χρήσεως δεν δύνανται να εξυπηρετήσουν τας σκοπουμένας διά της αιτουμένης αδείας μεταφορικάς ανάγκας και υπό τοιούτους όρους και περιορισμούς οίους ήθελε κρίνει πρέπον να επιβάλη υπό τας περιστάσεις.

(4) Έκαστον ιδιωτικόν λεωφορείον δι’ ο εχορηγήθη άδεια δυνάμει του παρόντος άρθρου δέον όπως φέρη εφ’ εκάστης των πλευρών αυτού, επιγραφήν αναγράφουσαν την επωνυμίαν και το είδος της επιχειρήσεως εν σχέσει προς την οποίαν χρησιμοποιείται τούτο.

(5)(1) Πας κάτοχος αδείας οδικής χρήσεως δυνάμει του παρόντος άρθρου δέον όπως προ οιασδήποτε μεταφοράς επιβατών συμπληροί κατάλογον εν ω θα αναγράφωνται τα ονόματα των μεταφερομένων προσώπων και η σχέσις τούτων μετά της υπ’ αυτού διεξαγομένης επιχειρήσεως.

(β) Ο τοιούτος κατάλογος δέον όπως διαφυλάττηται υπό του κατόχου της αδείας εντός του ιδιωτικού λεωφορείου και παρουσιάζηται προς έλεγχον οσάκις ήθελε τούτο ζητήσει η αρχή αδειών ή οιονδήποτε πρόσωπον δεόντως εξουσιοδοτημένον υπ’ αυτής, ή οιονδήποτε αστυνομικόν όργανον.