Ταξί

9.-(1) Διά τους σκοπούς του παρόντος άρθρου τα ταξί διακρίνονται εις αγροτικά ταξί, αστικά ταξί και υπεραστικά ταξί, η δε παρεχομένη άδεια οδικής χρήσεως ως άδεια αγροτικού ταξί, άδεια αστικού ταξί και άδεια υπεραστικού ταξί, αντιστοίχως, ταύτα δε καθορίζονται ως ακολούθως:

“Αγροτικόν ταξί” σημαίνει ταξί έχον έδραν και χώρον σταθμεύσεως εκτός αστικής τροχαίας περιοχής αναλαμβάνον την μεταφοράν επιβατών μη υπερβαινόντων τους εξ επί μισθώσει ουχί δε επί κομίστρω κατ’ επιβάτην˙

“αστικόν ταξί” σημαίνει ταξί έχον έδραν και χώρον σταθμεύσεως εντός αστικής τροχαίας περιοχής αναλαμβάνον την μεταφοράν επιβατών μη υπερβαινόντων τους εξ επί μισθώσει, ουχί δε επί κομίστρω κατ’ επιβάτην˙

“υπεραστικό ταξί” σημαίνει ταξί που αναλαμβάνει τη μεταφορά επιβατών που δεν υπερβαίνει τους οκτώ επί κομίστρω κατά επιβάτη και όχι επί μισθώσει, από μια περιοχή που καθορίζεται από τον Υπουργό ύστερα από προηγούμενη γνώμη του Συμβουλίου σε άλλη περιοχή, σε διαδρομή που καθορίζεται από την Αρχή Αδειών.

(2) Δεν παρέχεται άδεια οδικής χρήσεως διά ταξί δυνάμει του παρόντος άρθρου, εκτός εάν το όχημα εν σχέσει προς το οποίον θα παραχωρηθή η άδεια, είναι εφωδιασμένον διά πλακών αναγνωρίσεως, ως προνοείται διά Κανονισμών, εις δε την περίπτωσιν αστικού ταξί, εκτός εάν τούτο επιπροσθέτως είναι εφωδιασμένον διά ταξιμέτρου του καθοριζομένου διά Κανονισμών τύπου.

(3) Η αρχή αδειών εν τη ενασκήσει της διακριτικής αυτής εξουσίας δέον όπως λαμβάνη υπ’ όψιν τα ακόλουθα:

(α) Όσον αφορά εις αστικά ταξί και αγροτικά ταξί:

(ι) την έκτασιν καθ’ ην τυχόν αι ανάγκαι της οικείας αστικής τροχαίας περιοχής ή αγροτικής κοινότητος, αναλόγως της περιπτώσεως, εξυπηρετούνται επαρκώς˙

(ιι) τον βαθμόν εις τον οποίον είναι πιθανόν ότι ο αιτητής θα δύναται να παρέχη τας αιτουμένας μεταφορικάς υπηρεσίας˙

(ιιι) την έκτασιν καθ’ ην η σκοπουμένη οδική χρήσις είναι αναγκαία ή ευκταία εν τω δημοσίω συμφέροντι˙

(ιv) τας ανάγκας της περιοχής εν τω συνόλω της αναφορικώς προς την μεταφοράν επιβατών˙

(β) Όσον αφορά εις υπεραστικά ταξί-

(ι) Την έκτασιν των μεταφορικών αναγκών τας οποίας σκοπεί να εξυπηρετήση η αιτουμένη οδική γραμμή˙

(ιι) την ύπαρξιν άλλων αδειούχων μεταφορικών επιχειρήσεων παρεχουσών τας αυτάς ή παρομοίας μεταφορικάς υπηρεσίας εις την περιοχήν και τον βαθμόν επαρκείας και τακτικότητος εις τον οποίον αι τοιαύται υπηρεσίαι παρέχονται˙

(ιιι) τον βαθμόν εις τον οποίον είναι πιθανόν ότι ούτος θα δύναται να παρέχη ασφαλείς, συνεχείς και τακτικάς μεταφορικάς υπηρεσίας˙

(ιv) την ανάγκην συντονισμού της οδικής μεταφοράς επιβατών εις την περιοχήν προς εξασφάλισιν επαρκών, καταλλήλων και αποτελεσματικών μεταφορικών υπηρεσιών και αποφυγήν επιβλαβούς ανταγωνισμού των αναμεμιγμένων εις τας τοιαύτας μεταφοράς προσώπων˙

(v) την έκτασιν καθ’ ην η προτεινομένη οδική γραμμή είναι αναγκαία ή ευκταία εν τω δημοσίω συμφέροντι.

(4) Οσάκις ταξί, αναφορικώς προς το οποίον υπάρχει εν ισχύι άδεια ταξί, τεθή εκτός κυκλοφορίας, ο ιδιοκτήτης τούτου δικαιούται, τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος ή παντός ετέρου οικείου Νόμου, να τύχη αδείας ταξί της αυτής κατηγορίας ως του αντικατασταθησομένου, αναφορικώς προς το τοιούτο ταξί:

Νοείται ότι εάν ο εν τη αδεία κυκλοφορίας του αντικατασταθησομένου ταξί προβλεπόμενος αριθμός επιβατών δεν υπερβαίνη τους εξ χορηγείται άδεια διά την αντικατάστασιν του διά ταξί δυναμένου να μεταφέρη επιβάτας μη υπερβαίνοντας τους εξ.

(5) Τα δι’ εκάστην κατηγορίαν ταξί επιτρεπόμενα κόμιστρα καθορίζονται υπό του Υπουργού, αφού λάβη υπ’ όψιν την γνώμην του Συμβουλίου Οδικής Τροχαίας Μεταφοράς.

(6) Ανεξαρτήτως οιασδήποτε ετέρας διατάξεως του παρόντος Νόμου, οσάκις κάτοχοι αδειών αστικού ταξί με την αυτήν έδραν ή υπεραστικού ταξί ήθελον ιδρύσει εταιρείαν διά την από κοινού εξυπηρέτησιν, εις την περίπτωσιν των αστικών ταξί, απάντων των εν ταις αδείαις αναφερομένων χώρων σταθμεύσεως, εις δε την περίπτωσιν των υπεραστικών ταξί, των εν ταις αδείαις αναφερομένων οδικών γραμμών και των εν αυταίς καθοριζομένων διαδρομών, η αρχή αδειών χορηγεί προς την εταιρείαν ενιαίαν άδειαν οδικής χρήσεως διά παροχήν υπό των ταξί αυτής οιασδήποτε μεταφορικής υπηρεσίας ην ηδύνατο οιονδήποτε τούτων να παράσχη προ της συστάσεως της εταιρείας:

Νοείται ότι εις την περίπτωσιν των αστικών ταξί η αρχή αδειών θα χορηγή την τοιαύτην άδειαν υπό τον όρον ότι άπαντες οι χώροι σταθμεύσεως θα εξυπηρετώνται υπό της εταιρείας ως και προ της συστάσεως αυτής:

Νοείται περαιτέρω ότι η αρχή αδειών δύναται να αρνηθή την χορήγησιν ενιαίας αδείας δυνάμει του παρόντος εδαφίου, εάν υφίσταται κίνδυνος εκμεταλλεύσεως ή μη επαρκούς εξυπηρετήσεως του κοινού ή παραβλάπτεται άλλως το δημόσιον συμφέρον.