Ιδιωτικό λεωφορείο για πολύτεκνες οικογένειες

11Α.-(1) Η Αρχή Αδειών χορηγεί άδειες οδικής χρήσης ιδιωτικού λεωφορείου “πολύτεκνης οικογένειας” σε πολύτεκνες οικογένειες για εξυπηρέτηση των μεταφορικών αναγκών των οικογενειών αυτών μόνο.

(2) Η άδεια αυτή:

(α) Θα αφορά όχημα που μπορεί να μεταφέρει από εννέα μέχρι δώδεκα καθήμενους επιβάτες (εξαιρουμένου του οδηγού).

(β) Θα αναφέρεται στο πρόσωπο σε σχέση με το οποίο αυτή χορηγήθηκε και δεν μπορεί να μεταβιβαστεί από τον κάτοχο της είτε εν ζωή είτε αιτία θανάτου, παρά μόνο σε μέλος της ίδιας πολύτεκνης οικογένειας:

Νοείται ότι σε περίπτωση αίτησης για μεταβίβαση της άδειας σε μέλος της ίδιας πολύτεκνης οικογένειας, αυτή θα εξετάζεται ως νέα αίτηση.

(3) Σε περίπτωση υποβολής αίτησης για αντικατάσταση αδειούχου ιδιωτικού λεωφορείου πολύτεκνης οικογένειας με άλλο, αυτή θα εξετάζεται ως νέα αίτηση.

(4) Πολύτεκνη οικογένεια δεν μπορεί να κατέχει περισσότερες από μια άδεια οδικής χρήσης ιδιωτικού λεωφορείου πολύτεκνης οικογένειας.

(5) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου:

(α) “πολύτεκνη οικογένεια” σημαίνει οικογένεια της οποίας ο ένας τουλάχιστο των συζύγων είναι πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας, και η οποία έχει τέσσερα και περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα˙

(β) “εξαρτώμενο τέκνο” σημαίνει τέκνο που είναι:

(i) Κάτω των 18 ετών.

(ii) Άνω των 18 ετών και είναι μαθητής ή σπουδάζει στην Κύπρο ή στο εξωτερικό.

(iii) Άνω των 18 ετών και εκτελεί τη στρατιωτική του θητεία στην Εθνική Φρουρά.

(iv) Ανύπαντρο και ανάπηρο οποιασδήποτε ηλικίας, το οποίο δεν άσκησε το δικαίωμα του για την απόκτηση άλλου αφορολόγητου αυτοκινήτου ή δεν έτυχε οικονομικής βοήθειας από το κράτος για την αγορά αυτοκινήτου.