Συνοπτικός τίτλος

1. Οι περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς Νόμοι του 1982 μέχρι 2001 θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς Νόμοι του 1982 μέχρι 2001.