Καταργήσεις και επιφυλάξεις

26.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (4) του άρθρου 4 του παρόντος Νόμου, οι περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς Νόμοι του 1964 έως 1975 διά του παρόντος καταργούνται.

(2) Οι περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς Κανονισμοί του 1964 έως του 1978, οι εκδοθέντες δυνάμει του άρθρου 15 των διά του παρόντος Νόμου καταργουμένων Νόμων, μέχρις ου τροποποιηθώσιν ή ανακληθώσι διά Κανονισμών εκδοθησομένων δυνάμει του άρθρου 24 του παρόντος Νόμου, λογίζονται ως εκδοθέντες δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου και θα τυγχάνωσιν εφαρμογής κατά τον αυτόν τρόπον, ως εάν είχον εκδοθή δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(3) Οσάκις παρίσταται ανάγκη όπως υποβληθή, γίνη ή εκδοθή οιαδήποτε αίτησις, άδεια ή ετέρα πράξις προς εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος Νόμου, περί ων ουδείς τύπος προβλέπεται εν τοις διατηρουμένοις εν ισχύι δυνάμει του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου Κανονισμοίς, ή η χρήσις του προβλεπομένου τύπου δεν ενδείκνυται υπό τας περιστάσεις, ο Υπουργός δύναται να καθορίση έτερον τινα τύπον ή να επιφέρη τοιαύτας τροποποιήσεις επί των εν τοις Κανονισμοίς καθοριζομένων τοιούτων ίνα, κατά την κρίσιν αυτού, αντιμετωπισθή η περίστασις.

(4) Πάσα απόφασις, πράξις ή έγκρισις εκδοθείσα υφ’ οιασδήποτε αρχής ή προσώπου δυνάμει των διά του παρόντος Νόμου καταργουμένων Νόμων ή των δυνάμει τούτων εκδοθέντων Κανονισμών λογίζονται ως εκδοθείσαι δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(5) Παν μηχανοκίνητον όχημα αναφορικώς προς το οποίον υφίσταται κατά την ημερομηνίαν ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Νόμου εν ισχύι άδεια, χορηγηθείσα δυνάμει των διατάξεων των διά του παρόντος Νόμου καταργουμένων Νόμων, θα θεωρήται ως έχον άδειαν οδικής χρήσεως δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου και θα συνεχίση έχον τοιαύτην άδειαν τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου.