ΠΙΝΑΚΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ

Άρθρο 10(1)

ΗΛΙΚΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΚΜΙΣΘΟΥΜΕΝΟΥ ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ

 

 

ΠΡΩΤΗ ΣΤΗΛΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΤΗΛΗ
Κατηγορία Οχήματος Ηλικία Οχήματος
Β Μέχρι έξι ετών
Β+Ε Μέχρι έξι ετών
Γ Μέχρι δεκατεσσάρων ετών
Γ1 Μέχρι δώδεκα ετών
Δ Μέχρι δώδεκα ετών
Δ1 Μέχρι δέκα ετών
Στ Μέχρι δεκατεσσάρων ετών
Η Μέχρι δεκατεσσάρων ετών
Ζ Μέχρι είκοσι ετών
ΙΒ Μέχρι οκτώ ετών