ΜΕΡΟΣ VI ΠΟΙΚΙΛΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Συμβούλιον Οδικής Τροχαίας Μεταφοράς

19.-(1) Καθιδρύεται Συμβούλιον Οδικής Τροχαίας Μεταφοράς απαρτιζόμενον εξ αριθμού μελών μη υπερβαινόντων τα δεκαπέντε το οποίον θα συμβουλεύη τον Υπουργόν εφ’ όλων των αφορώντων εις την οδικήν τροχαίαν μεταφοράν θεμάτων.

(2) Τα μέλη του Συμβουλίου διορίζονται υπό του Υπουργού διά χρονικήν περίοδον μη υπερβαίνουσαν τα δύο έτη εκ προσώπων τα οποία κατά την κρίσιν αυτού κέκτηνται πείραν περί την τροχαίαν μεταφοράν και τας συγκοινωνίας και, εφ’ όσον είναι δυνατόν, αντιπροσωπεύουσι τα εν τη τοιαύτη μεταφορά αναμεμιγμένα ποικίλα συμφέροντα.

(3) Το Συμβούλιον συνεδριάζει υπό την προεδρίαν του Υπουργού οσάκις καλήται προς τούτο υπ’ αυτού, κατόπιν προσκλήσεως εν η θα αναγράφωνται τα θέματα της ημερησίας διατάξεως ή εφόσον το ζητήσουν γραπτώς πέντε τουλάχιστο μέλη του Συμβουλίου, τα οποία καθορίζουν συγχρόνως και τα προς συζήτηση θέματα.

Διορισμός και εξουσίαι Ελεγκτών

20.-(1) Προς τον σκοπόν αποτελεσματικωτέρας εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Νόμου ο Διευθυντής του Τμήματος Χερσαίων Μεταφορών δύναται να ορίζη Ελεγκτάς εκ των υπαλλήλων του Τμήματος του.

(2) Οι ούτω οριζόμενοι Ελεγκταί κέκτηνται τας ακολούθους εξουσίας:

(α) Όπως εισέρχωνται εντός οιουδήποτε οχήματος δημοσίας χρήσεως ή υποστατικού μεταφορικής επιχειρήσεως προς τον σκοπόν εξετάσεως ή διερευνήσεως οιουδήποτε ζητήματος σχετιζομένου με την εφαρμογήν του παρόντος Νόμου˙

(β) όπως διατάσσωσι τον οδηγόν οιουδήποτε εν κινήσει οχήματος δημοσίας χρήσεως να σταματήση τούτο και να παράσχη προς αυτούς οιανδήποτε πληροφορίαν ήθελον ούτοι ζητήσει αναφορικώς προς οιονδήποτε ζήτημα σχετιζόμενον με την εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος Νόμου˙

(γ) όπως διατάσσωσι την παρουσίασιν ή προσαγωγήν οιωνδήποτε αδειών, δελτίων ή ετέρων εγγράφων των οποίων η τήρησις ή και η φύλαξις απαιτείται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου˙

(δ) όπως ασκούν οιασδήποτε ετέρας εξουσίας σχετιζομένας με την εφαρμογήν του παρόντος Νόμου.

Αδικήματα

21.-(1) Πας όστις χρησιμοποιεί οιονδήποτε μηχανοκίνητον όχημα ή προκαλεί, επιτρέπει ή ανέχεται την χρήσιν αυτού κατά παράβασιν του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδομένων Κανονισμών, ή κατέχων άδειαν οδικής χρήσεως παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθή προς οιονδήποτε όρον τεθέντα εν αυτή, είναι ένοχος αδικήματος και εν περιπτώσει καταδίκης υπόκειται εις φυλάκισιν διά χρονικόν διάστημα μη υπερβαίνον τους εξ μήνας ή εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας .450 ή εις αμφοτέρας τας ποινάς της φυλακίσεως και της χρηματικής ποινής.

(2) Το Δικαστήριον ενώπιον του οποίου προσήφθη κατηγορία εναντίον προσώπου τινός δι’ αδίκημα διαπραχθέν κατά παράβασιν του εδαφίου (1), δύναται, κατόπιν EX PARTE αιτήσεως, να διατάξη την προσωρινήν απαγόρευσιν της κυκλοφορίας του αναφερομένου εις την κατηγορίαν οχήματος μέχρι της τελικής εκδικάσεως της υποθέσεως αναφορικώς προς ην προσήφθη η κατηγορία:

Νοείται ότι η έκδοσις τοιούτου διατάγματος υπόκειται εις τας διατάξεις του περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμου, των περί Δικαστηρίων Νόμων και των περί Πολιτικής Δικονομίας Διαδικαστικών Κανονισμών:

Νοείται περαιτέρω ότι εάν εκδοθή διάταγμα απαγορεύον προσωρινώς την κυκλοφορίαν οχήματος αναφερομένου εις την κατηγορίαν ως προνοείται εν τω παρόντι εδαφίω, και το πρόσωπον εναντίον του οποίου προσήφθη η κατηγορία απαλλαγή ή αθωωθή, το τοιούτο πρόσωπον έχει αγώγιμον δικαίωμα προς αποζημίωσιν διά την ζημίαν ην υπέστη συνεπεία της προσωρινής απαγορεύσεως της κυκλοφορίας του εν λόγω οχήματος.

(3) Εάν το πρόσωπον εναντίον του οποίου εξεδόθη διάταγμα δυνάμει του εδαφίου (2) δεν υπακούη ή παραλείπη να συμμορφωθή προς το τοιούτο διάταγμα, είναι ένοχον ποινικού αδικήματος και υπόκειται εις φυλάκισιν διά χρονικόν διάστημα μη υπερβαίνον το εν έτος ή εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας .1000 ή εις αμφοτέρας τας ποινάς της φυλακίσεως και της χρηματικής ποινής.

Πρόσθετοι εξουσίαι του Δικαστηρίου

22.-(1) Εάν το καταδικασθέν δυνάμει του προηγουμένου άρθρου πρόσωπον βαρύνεται διά προηγουμένης καταδίκης διά το αυτό ή παρομοίας φύσεως αδίκημα, το Δικαστήριον δύναται επιπροσθέτως οιασδήποτε ετέρας ποινής, να διατάξη την αποστέρησιν του καταδικασθέντος προσώπου της ικανότητος του κατέχειν ή λαμβάνειν άδειαν οδηγήσεως μηχανοκινήτου οχήματος, ή την απαγόρευσιν της κυκλοφορίας του οχήματος του χρησιμοποιηθέντος διά την διάπραξιν του αδικήματος ή αμφότερα, διά τοσούτον χρονικόν διάστημα, ως το Δικαστήριον ήθελεν αποφασίσει.

(2) Επί εκδόσεως οιουδήποτε διατάγματος δυνάμει του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, το Δικαστήριον διατάσσει όπως σημειωθή η διαταχθείσα ανικανότης επί της αδείας οδηγήσεως του καταδικασθέντος προσώπου ή της αδείας κυκλοφορίας του οχήματος αναλόγως της περιπτώσεως.

Ειδικές διατάξεις για οδηγούς

23. Απαγορεύεται η απασχόληση οποιουδήποτε προσώπου ως οδηγού οχημάτων δημόσιας χρήσης στο οποίο παραχωρήθηκε άδεια για εκτέλεση μεταφοράς επιβατών ή άδεια διεθνών μεταφορών, εκτός αν το πρόσωπο τούτο είναι κάτοχος ισχύουσας επαγγελματικής άδειας οδηγού που εκδόθηκε με βάση τις διατάξεις του περί της Επαγγελματικής Άδειας Οδηγού Νόμου του 1989.

Κανονισμοί

24.-(1) Το Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται να εκδίδη Κανονισμούς διά την καλυτέραν εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Ειδικώτερον και άνευ επηρεασμού της γενικότητος του εδαφίου (1) οι Κανονισμοί ούτοι δύνανται να προνοώσι περί απάντων ή περί τινων των ακολούθων ζητημάτων:

(α) Περί του καθορισμού παντός ζητήματος ή τέλους, όπερ δυνάμει του παρόντος Νόμου χρήζει ή είναι δεκτικόν καθορισμού˙

(β) περί της ρυθμίσεως της παροχής αδειών δυνάμει του παρόντος Νόμου, της ακολουθητέας διαδικασίας των κατηγοριών των διαφόρων αδειών και των όρων οίτινες δυνατόν να επιβληθώσιν επί τινος αδείας και της επιβολής τέλους δι’ εκάστην άδειαν δυνάμει του παρόντος Νόμου˙

(γ) περί του καθορισμού του τύπου των δυνάμει του παρόντος Νόμου απαιτουμένων αιτήσεων, δελτίων, καταλόγων και ετέρων εγγράφων˙

(δ) περί της ρυθμίσεως των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των κατόχων αδείας οδικής χρήσεως και της συμπεριφοράς των οδηγών και επιβατών παντός οχήματος εις ο παρεσχέθη άδεια δυνάμει του παρόντος Νόμου˙

(ε) περί της μεταφοράς επιβατών, των αποσκευών και αγαθών αυτών επί παντός οχήματος εις ο παρεσχέθη άδεια δυνάμει του παρόντος Νόμου˙

(στ) περί της τηρητέας διαδικασίας αναφορικώς προς την άσκησιν και εξέτασιν ιεραρχικών προσφυγών και της επιβολής τέλους δι’ εκάστην τοιαύτην προσφυγήν˙

(ζ) περί του καθορισμού του τύπου των μηχανοκινήτων οχημάτων δι’ α απαιτείται άδεια οδικής χρήσεως δυνάμει του παρόντος Νόμου και του τρόπου καθ’ ον ταύτα δέον να είναι κατεσκευασμένα ή διεσκευασμένα, περιλαμβανομένου του καθορισμού των εξαρτημάτων και συσκευών μετά των οποίων δέον τα τοιαύτα οχήματα να είναι εφωδιασμένα.

(3) Κανονισμοί γινόμενοι επί τη βάσει του παρόντος άρθρου κατατίθενται εις την Βουλήν των Αντιπροσώπων. Εάν εντός τριάκοντα ημερών από της τοιαύτης καταθέσεως η Βουλή των Αντιπροσώπων δι’ αποφάσεως αυτής δεν τροποποιήση ή ακυρώση τους ούτω κατατεθέντας Κανονισμούς εν όλω ή εν μέρει, τότε ούτοι αμέσως μετά την πάροδον της ως άνω προθεσμίας δημοσιεύονται εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας και τίθενται εν ισχύι από της τοιαύτης δημοσιεύσεως. Εν περιπτώσει τροποποιήσεως τούτων εν όλω ή εν μέρει υπό της Βουλής των Αντιπροσώπων ούτοι δημοσιεύονται εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας ως ήθελον ούτω τροποποιηθή υπ’ αυτής και τίθενται εν ισχύι από της τοιαύτης δημοσιεύσεως.

  • 9/1982
  • ΔΙΟΡΘ/I/1765/27.3.82
  • 84/1984
Προσωριναί διατάξεις

25. Ανεξαρτήτως των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή παντός ετέρου οικείου νόμου ή κανονισμών, η αρχή αδειών δύναται, διαρκούσης της εκρύθμου καταστάσεως, όπως χορηγή προσωρινάς αδείας διά τοιαύτην οδικήν χρήσιν οίαν ήθελεν υπό τας περιστάσεις κρίνει πρέπουσαν, διά χρονικόν διάστημα καθοριζόμενον υπ’ αυτής, εις οχήματα άτινα λόγω της εκρύθμου καταστάσεως δεν δύνανται να εκτελούν την οδικήν χρήσιν εν σχέσει προς την οποίαν εχορηγήθη άδεια δυνάμει των διατάξεων των διά του παρόντος Νόμου καταργουμένων Νόμων:

Νοείται ότι παν όχημα όπερ, προ της εκρύθμου καταστάσεως είχεν άδειαν δυνάμει των διατάξεων των διά του παρόντος Νόμου καταργουμένων Νόμων δι’ οιανδήποτε οδικήν χρήσιν, θα θεωρήται ως έχον την τοιαύτην άδειαν και μετά την λήξιν της εκρύθμου καταστάσεως:

Noείται περαιτέρω ότι, ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, η αρχή αδειών δύναται διαρκούσης της έκρυθμης κατάστασης να χορηγεί σε μη εγγεγραμμένα μηχανοκίνητα οχήματα, που έχουν αποκτήσει άδεια οδικής χρήσης για καθορισμένη περίοδο και καθορισμένο σκοπό, δυνάμει της δεύτερης επιφύλαξης της παραγράφου (1) του Κανονισμού 4 των περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμών, προσωρινές άδειες για τέτοια οδική χρήση και υπό τέτοιους όρους όπως ήθελε κρίνει υπό τις περιστάσεις και για τέτοιο χρονικό διάστημα όπως ήθελε θεωρήσει πρέπον.

Καταργήσεις και επιφυλάξεις

26.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (4) του άρθρου 4 του παρόντος Νόμου, οι περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς Νόμοι του 1964 έως 1975 διά του παρόντος καταργούνται.

(2) Οι περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς Κανονισμοί του 1964 έως του 1978, οι εκδοθέντες δυνάμει του άρθρου 15 των διά του παρόντος Νόμου καταργουμένων Νόμων, μέχρις ου τροποποιηθώσιν ή ανακληθώσι διά Κανονισμών εκδοθησομένων δυνάμει του άρθρου 24 του παρόντος Νόμου, λογίζονται ως εκδοθέντες δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου και θα τυγχάνωσιν εφαρμογής κατά τον αυτόν τρόπον, ως εάν είχον εκδοθή δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(3) Οσάκις παρίσταται ανάγκη όπως υποβληθή, γίνη ή εκδοθή οιαδήποτε αίτησις, άδεια ή ετέρα πράξις προς εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος Νόμου, περί ων ουδείς τύπος προβλέπεται εν τοις διατηρουμένοις εν ισχύι δυνάμει του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου Κανονισμοίς, ή η χρήσις του προβλεπομένου τύπου δεν ενδείκνυται υπό τας περιστάσεις, ο Υπουργός δύναται να καθορίση έτερον τινα τύπον ή να επιφέρη τοιαύτας τροποποιήσεις επί των εν τοις Κανονισμοίς καθοριζομένων τοιούτων ίνα, κατά την κρίσιν αυτού, αντιμετωπισθή η περίστασις.

(4) Πάσα απόφασις, πράξις ή έγκρισις εκδοθείσα υφ’ οιασδήποτε αρχής ή προσώπου δυνάμει των διά του παρόντος Νόμου καταργουμένων Νόμων ή των δυνάμει τούτων εκδοθέντων Κανονισμών λογίζονται ως εκδοθείσαι δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(5) Παν μηχανοκίνητον όχημα αναφορικώς προς το οποίον υφίσταται κατά την ημερομηνίαν ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Νόμου εν ισχύι άδεια, χορηγηθείσα δυνάμει των διατάξεων των διά του παρόντος Νόμου καταργουμένων Νόμων, θα θεωρήται ως έχον άδειαν οδικής χρήσεως δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου και θα συνεχίση έχον τοιαύτην άδειαν τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου.