Ειδικές διατάξεις για οδηγούς

23. Απαγορεύεται η απασχόληση οποιουδήποτε προσώπου ως οδηγού οχημάτων δημόσιας χρήσης στο οποίο παραχωρήθηκε άδεια για εκτέλεση μεταφοράς επιβατών ή άδεια διεθνών μεταφορών, εκτός αν το πρόσωπο τούτο είναι κάτοχος ισχύουσας επαγγελματικής άδειας οδηγού που εκδόθηκε με βάση τις διατάξεις του περί της Επαγγελματικής Άδειας Οδηγού Νόμου του 1989.